Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2016 roku

Nr kontroli: WKiAW

Realizacja zadania pn. „Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej” dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Wydział Inwestycji Miejskich UM Szczecin

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w okresie listopad 2016 r. – styczeń 2017 r. przeprowadził w Wydziale Inwestycji Miejskich UM Szczecin (zw. dalej WIM) oraz Wydziale Zarządzania Finansami Miasta UM Szczecin (zw. dalej WZFM) kontrolę w zakresie realizacji zadania pn. „Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej” dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 13.01.2017 r.

  I. Ocena ogólna kontrolowanej działalności

W wyniku przeprowadzonej kontroli w zakresie realizacji zadania pn. „Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej 22 w Szczecinie” dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki ustalono, że:

 • umowa, której przedmiotem było pełnienie funkcji inżyniera kontraktu na przedmiotowej inwestycji, została zawarta pomimo tego, że Wykonawca przedłożył polisę ubezpieczeniową niezgodną z zapisami umowy,
 • WIM nie podjął żadnych czynności mających na celu odzyskanie dodatkowych kosztów poniesionych w wyniku wad projektu ujawnionych w trakcie realizacji robót budowlanych.

II. Oceny cząstkowe

1. Zawieranie umów:

W ramach realizacji zadania pn.: „Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej 22 w Szczecinie” zawarto łącznie 29 umów, w tym:

 1. Umowa nr 26/WOś/11 z dnia 27.07.2011 r. na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania; wartość umowy 323.000,00 zł.
 2. Umowa nr CRU/15/0000027 z dnia 07.01.2015 r. na wykonanie aktualizacji dendrologicznej oraz projektu regulacji zieleni na potrzeby realizacji inwestycji; wartość umowy: 2.900,00 zł.
 3. Umowa nr CRU/15/0000050 z dnia 09.01.2015 r. na wykonanie robót budowlanych pn.: „Budowa sali gimnastycznej na terenie Zespołu Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej 22 w Szczecinie”; wartość umowy: 6.186.000,00 zł.
 4. Umowa nr CRU/15/0000182 z dnia 16.01.2015 r. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania; wartość umowy 72.570,00 zł.
 5. Umowa nr CRU/15/0001674 z dnia 30.04.2015 r. na zabezpieczenie ławy fundamentowej budynku ZSS poprzez usunięcie kolidujących fundamentów i wzmocnienie fundamentu budynku hali sportowej; wartość umowy: 4.873,41 zł.
 6. Umowa nr CRU/15/0002977 z dnia 16.07.2015 r. na wykonanie poprawek w kosztorysie inwestorskim na zagospodarowanie terenu przy ZSS; wartość umowy: 738,00 zł.
 7. Umowa nr CRU/16/0003056 z dnia 23.07.2015 r. na wykonanie prac budowlanych polegających na wykonaniu instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej oraz wewnętrznej kanalizacji ściekowej i deszczowej istniejącego budynku na terenie ZSS; wartość umowy: 35.701,15 zł.
 8. Umowa nr CRU/15/0003319 z dnia 24.08.2015 r. na sprawowanie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: wykonanie instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej oraz wewnętrznej kanalizacji ściekowej i deszczowej dla istniejącego budynku na terenie ZSS; wartość umowy: 2.998,74 zł.
 9. Umowa nr CRU/15/0004751 z dnia 06.11.2015 r. na wykonanie ekspertyzy budowlanej dotyczącej zadania inwestycyjnego w części obiektu – ściana szczytowa hali gimnastycznej w osi X8 (zgodnie z postanowieniami PINB w Szczecinie); wartość umowy: 2.850,00 zł.
 10. Umowa nr CRU/15/0005190 z dnia 14.12.2015 r. na roboty budowlane polegające na: wykonaniu podbudowy pod schody terenowe; drenażu w osi Y5 budynku; wartość umowy: 32.885,50 zł.
 11. Umowa nr CRU/16/0000153 z dnia 21.01.2016 r. na weryfikację rozwiązania naprawczego konstrukcji ściany szczytowej w osi X8 dla obiektu nowobudowanej hali gimnastycznej przy ZSS wraz ze sprawdzeniem obliczeń statycznych; wartość umowy: 3.000,00 zł.
 12. Umowa nr CRU/16/0000840 z dnia 04.03.2016 r. na wykonanie robót budowlanych naprawczych ściany w osi X8 budynku hali gimnastycznej; wartość umowy: 30.750,00 zł.
 13. Umowa nr CRU/16/0001236 z dnia 15.04.2016 r. na roboty budowlane polegające na: wykonaniu szybu dla dźwigu do transportu osób niepełnosprawnych do nowo budowanej hali gimnastycznej wraz z wykuciem otworów komunikacyjnych i rozbiórką części balustrady betonowej; budowie pochylni dla osób niepełnosprawnych z poziomu sutereny istniejącego budynku szkoły; wykonaniu robót wykończeniowych i instalacyjnych w pomieszczeniu wymiennikowni wraz z montażem rozdzielaczy; wartość umowy: 104.113,35 zł.
 14. Umowa nr CRU/16/0001427 z dnia 25.04.2016 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy wykonaniu przesadzeń zieleni na potrzeby realizacji zadania; wartość umowy: 738,00 zł.
 15. Umowa nr CRU/16/0001442 z dnia 27.04.2016 r. na wykonanie przesadzenia zieleni na potrzeby realizacji zadania wraz z pielęgnacją zieleni; wartość umowy: 13.897,44 zł.
 16. Umowa nr CRU/16/0001444 z dnia 02.05.2016 r. na dostawę i montaż platformy pionowej o napędzie hydraulicznym dla osób niepełnosprawnych, uruchomienie platformy, załatwienie protokołu odbioru i dopuszczenia do użytkowania przez Urząd Dozoru Technicznego; wartość umowy: 58.917,00 zł.
 17. Umowa nr CRU/16/0002113 z dnia 20.05.2016 r. na przebudowę istniejącej kanalizacji telekomunikacyjnej Gminy Miasta Szczecin w związku z kolizją na terenie budowy hali sportowej przy ul. Małopolskiej; wartość umowy: 6.273,00 zł.
 18. Umowa nr CRU/16/0002098 z dnia 10.06.2016 r. na wykonanie robót związanych z usunięciem kolizji złącza kablowego – „ZAMKOWA 22” poza obszar projektowanych schodów wejściowych do nowo budowanej hali; wartość umowy: 2.737,44 zł.
 19. Umowa nr CRU/16/0002147 z dnia 17.06.2016 r. na wykonanie inwentaryzacji zieleni oraz aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na potrzeby realizacji zadania; wartość umowy 1.845,00 zł.
 20. Umowa nr CRU/16/0002219 z dnia 22.06.2016 r. na wykonanie wycinki drzewa gatunku klon, kolidującego z budową hali; wartość umowy: 2.700,00 zł.
 21. Umowa nr CRU/16/0002453 z dnia 14.07.2016 r. na sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budowanej hali sportowej oraz wyposażenie hali w gaśnice; wartość umowy: 2.990,00 zł.
 22. Umowa nr CRU/16/0002517 z dnia 25.07.2016 r. na montaż stężeń dźwigarów dachowych i blachy płaskiej nad dźwigarami w ramach zadania; wartość umowy: 61.845,54 zł.
 23. Umowa nr CRU/16/0002757 z dnia 09.08.2016 r. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji robót objętych zamówieniem uzupełniającym udzielonym Generalnemu Wykonawcy – umowa CRU/16/0001236 z dnia 15.04.2016 r.; wartość umowy: 5.289,00 zł.
 24. Umowa nr CRU/16/0003141 z dnia 19.09.2016 r. na nasadzenia zastępcze na potrzeby realizacji zadania; wartość umowy: 130.140,00 zł.
 25. Umowa nr CRU/16/0003266 z dnia 27.09.2016 r. na zamontowanie nawiewników okiennych – higrosterowanych w pomieszczeniach sanitarnych nowo wybudowanej hali; wartość umowy: 2.995,00 zł.
 26. Umowa nr CRU/16/0003285 z dnia 28.09.2016 r. na dostawę odkurzacza i maszyn czyszczących do obiektu hali gimnastycznej; wartość umowy: 14.145,00 zł.
 27. Umowa nr CRU/16/0003271 z dnia 30.09.2016 r. na pełnienie funkcji specjalisty ds. zieleni na zadaniu; wartość umowy: 1.230,00 zł.
 28. Umowa nr CRU/16/0003329 z dnia 04.10.2016 r. na sporządzenie kosztorysu inwestorskiego na wykonanie balustrad podjazdu oraz schodów terenowych przy wyjściu od strony Trasy Zamkowej z budynku hali; wartość umowy: 984,00 zł.
 29. Umowa nr CRU/16/0003142 z dnia 20.10.2016 r. na dostawę jednej wieży rusztowania aluminiowego jezdnego o wysokości roboczej 7,80 m do obiektu hali gimnastycznej; wartość umowy: 7.778,00 zł.

W toku kontroli ustalono, że umowę nr CRU/15/0000182, której przedmiotem było pełnienie funkcji inżyniera kontraktu na przedmiotowej inwestycji zawarto, pomimo tego, że Wykonawca przedłożył polisę ubezpieczeniową niezgodną z zapisami umowy. Przedstawiona przez Wykonawcę polisa ubezpieczeniowa była polisą ogólną, a według § 10 ust. 1 i 2 umowy nr CRU/15/0000182 Wykonawca zobowiązany był przedstawić polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wraz z odpowiedzialnością za podwykonawców zgodnie z zakresem wynikającym z realizowanego kontraktu na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji projektu pn.: „Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej 22 w Szczecinie” przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 1.000.00000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, z uwzględnieniem czystych strat finansowych w wysokości 250.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia miał być uważany za spełniony, jeśli wykonawca przedłoży polisę odpowiedzialności cywilnej zgodnie z zakresem realizowanego kontraktu, z okresem ubezpieczenia nie krótszym niż okres realizacji kontraktu. Przedmiotowa umowa została zawarta przez ówczesnego Dyrektora WIM.

W toku kontroli ustalono, że umowy były przekazywane do radcy prawnego w celu dokonania kontroli formalno prawnej, czego potwierdzeniem był podpis radcy na każdej z nich. Stwierdzono ponadto, że umowy były przekazywane do Wydziału Księgowości w celu uzyskania kontrasygnaty skarbnika lub osoby przez niego upoważnionej. Powyższe było zgodne z przepisem art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), według którego jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy (głównego księgowego budżetu) lub osoby przez niego upoważnionej.

WIM przekazując umowę do Wydziału Księgowości każdorazowo dołączał do niej „Kartę informacyjną do umowy”. Powyższe wypełniało obowiązek wynikający z § 27 ust. 2 pkt 2 i 3 Załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 380/12 14.08.2012 r. Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości (Od 11 lutego 2015 r. § 27 ust. 2 pkt 2 i 3 Zarządzenia nr 41/15 Prezydenta Miasta Szczecin.). 

W sytuacji gdy wartość umowy nie przekraczała kwoty 30.000,00 euro przed zawarciem umowy WIM dokonywał analizy rynku oraz sporządzał notatkę służbową dokumentującą fakt jej przeprowadzenia. Powyższe wyczerpywało dyspozycję § 11 ust. 1 – 2 Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 314/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Szczecin (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin nr 165/14).

W przypadku umów których wartość przekraczała kwotę 30.000,00 euro wykonawcy byli wybierani w wyniku postępowania przeprowadzanego wg. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Umowa o dofinansowanie

W dniu 18.09.2014 r. zawarto ze Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki umowę nr 2014/0311/0338/SubA/DIS/S o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (zw. dalej umową o dofinansowanie). Wartość dofinansowania wyniosła 2.493.500,00 zł.

Niestwierdzono uchybień w powyższym obszarze.

    W toku kontroli ustalono, że WZFM informował Ministerstwo Sportu i Turystyki o wszystkich zmianach wartości kosztorysowej zadania oraz o prognozowanych poziomach wartości zadania poprzez przekazywanie aktualizowanych harmonogramów rzeczowo – finansowych, sprawozdań kwartalnych i rocznych z realizacji zadania. Powyższe wypełniało dyspozycję zawartą w § 3 ust. 10 umowy o dofinansowanie, według którego Wnioskodawca zobowiązany był niezwłocznie zawiadomić Ministra o zmianie całkowitej wartości kosztorysowej zadania oraz do przedłożenia zaktualizowanego zbiorczego zestawienia kosztów zadania inwestycyjnego.             Kontrola wykazała również, że WZFM składał Ministrowi kwartalne sprawozdania z realizacji zadania inwestycyjnego do czego zobowiązywał go § 7 ust. 4 umowy o dofinansowanie.

Ustalono ponadto, że w dniu 20.12.2016 r. – tj. 50 dni od dnia zakończenia zadania – WZFM sporządził i przedłożył Ministrowi rozliczenie otrzymanego dofinansowania co było zgodne z § 6 ust. 1 umowy o dofinansowanie, według którego Wnioskodawca zobowiązany był do sporządzenia i przedłożenia Ministrowi rozliczenia otrzymanego dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego pod względem rzeczowym i finansowym w zakresie określonym umową, w terminie 50 dni od dnia zakończenia zadania.

3. Realizacja umów

3. 1. Umowa o wykonanie dokumentacji projektowej.

W dniu 27.07.2011 r. pomiędzy Gminą Miasto Szczecin – Wydział Oświaty a Firmą  (zw. dalej Projektantem) została zawarta umowa nr 26/WOś/11 o wykonanie dokumentacji projektowej, dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa sali gimnastycznej na terenie Zespołu Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej 22 w Szczecinie. Przedmiotowa umowa została zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Projektanta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w wyniku konkursu na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych w postaci zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Kontrola wykazała, że w trakcie realizacji robót budowlanych ujawniono wady projektu (dot. ściany szczytowej w osi X8). W związku z niewystarczającą stabilnością wykonanej, wg zatwierdzonego projektu budowlanego ściany szczytowej hali (oś X8) postanowieniem z dnia 27.03.2015 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nałożył na Gminę Miasto Szczecin, obowiązek przedłożenia ekspertyzy technicznej przedmiotowej ściany szczytowej sali gimnastycznej. Ekspertyza została przedłożona w dniu 18.12.2015 r. Autor opracowania stwierdził, że pomimo wykonania przedmiotowej ściany zgodnie z dokumentacją budowlaną jest ona wiotka (pomimo stemplowania i szalowania). Zalecono jej usztywnienie poprzez wykonanie dodatkowych elementów żelbetowych wskazanych w opracowaniu. Ponadto zalecono usztywnienie połaci dachowej poprzez wykonanie stężeń połaciowych. Inspektorat z uwagi na możliwość spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź zagrożenia środowiska postanowieniem z dnia 22.12.2015 r. wstrzymał prowadzenie robót budowlanych w części ww. obiektu budowlanego będącego w budowie – wznoszenia ściany szczytowej sali gimnastycznej w osi X8.

W związku z powyższym Gmina poniosła dodatkowe koszty dot.:

 • wykonania ekspertyzy budowlanej (umowa nr CRU/15/0004751, wartość: 2.850,00 zł),
 • weryfikacji rozwiązania naprawczego konstrukcji ściany szczytowej wraz ze sprawdzeniem obliczeń statycznych (umowa nr CRU/16/0000153, wartość: 3.000,00 zł),
 • wykonania robót naprawczych (umowa nr CRU/16/0000840, wartość: 30.750,00 zł),
 • montażu stężeń dźwigarów dachowych i blachy płaskiej nad dźwigarami (umowa nr CRU/16/0002517, wartość: 61.845.54 zł).

Projektant ponosi  odpowiedzialność za niewypełnienie obowiązków, o których mowa w art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) (zw. dalej u.p.b.). Zgodnie z tym przepisem, do podstawowych obowiązków projektanta należy opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Odpowiedzialność Projektanta za wady obiektu budowlanego wybudowanego na podstawie wadliwego projektu opiera się zarówno na odpowiedzialności kontraktowej wskazanej w art. 471 ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) (zw. dalej k.c.), a także stosowanych odpowiednio przepisach o rękojmi na podstawie art. 638 k.c. Wskazać należy, że według § 11 umowy Projektant był odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady projektu do czasu zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego, lecz nie dłużej niż do dnia 31.07.2016 r.

WIM nie podjął żadnych bezpośrednich czynności mających na celu  dochodzenie ww. kwot, nie wystąpił również o opinię prawną dot. możliwości odzyskania przedmiotowych dodatkowych kosztów. W toku kontroli Dyrektor WIM zobowiązał się uzyskać ww. opinię prawną.

W toku kontroli ustalono, że: Projektant przekazał Zamawiającemu: 6 egzemplarzy projektu budowlanego i wykonawczego wszystkich branż; 3 egzemplarze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 3 egzemplarze przedmiaru robót, 3 egzemplarze kosztorysu inwestorskiego i zestawienia kosztów, 2 egzemplarze dokumentacji projektowej zgodnej z § 6 ust. 2 umowy w wersji elektronicznej (nośnik CD), 1 egzemplarz pozwolenia na budowę: decyzja nr 276/12 z dnia 20.02.2012 r., 1 egzemplarz zezwolenia na wycinkę i przesadzenie drzew i krzewów wydane przez WGKiOŚ UM Szczecin. Projektant sprawował ponadto nadzór autorski nad realizacją projektu co wynikało z § 6 ust. 7 umowy.

3. 2. Realizacja umowy o pełnienie funkcji inżyniera kontraktu

W dniu 16.01.2015 r. pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a Inżynierem została zawarta umowa nr CRU/15/0000182 o pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu pn. „Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej 22 w Szczecinie”.  

 Dokonano trzech zmian ww. umowy nr CRU/15/0000182:

 1. Aneks nr 1 z dnia 25.05.2015 r. dot. zmiany przedstawiciela zamawiającego przy realizacji umowy.
 2. Aneks nr 2 z dnia 16.12.2015 r. dot.:
 3. zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno – budowlanej,  
 4. zmiany terminu końcowego wykonywania obowiązków przez Inżyniera z dnia 15.12.2015 r. na 30.04.2016 r.,
 5. zmiany wynagrodzenia z kwoty 72.570,00 zł brutto na kwotę 102.426,13 zł brutto.
 6. Aneks nr 3 z dnia 04.07.2016 r.
 7. zmiany terminu końcowego wykonywania obowiązków przez Inżyniera z dnia 30.04.2016 r. na dzień 15.08.2016 r.,
 8. zmiany wynagrodzenia z kwoty 102.426,13 zł brutto na kwotę 125.745,61 zł brutto.

Niestwierdzono uchybień w powyższym obszarze.

W toku kontroli ustalono, że Inżynier Kontraktu realizował obowiązki wynikające z umowy, w tym przede wszystkim: sprawował nadzór inwestorski przez uprawnionych przedstawicieli – inspektorów nadzoru zgodnie z wymogami u.p.b. i warunkami zapisanymi w decyzjach administracyjnych, kontrolował w sposób ciągły jakość wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, organizował rady budowy, monitorował postęp robót poprzez sprawdzanie rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym harmonogramem robót, dokonywał obmiaru wykonanych robót, dokonywał odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywał na bieżąco wpisów do dziennika budowy, składał comiesięczne raporty.

Zmian umowy dokonywano zgodnie z zapisami § 14 ust. 5 pkt 1 i 2 oraz ust. 6 umowy, według których zmiana postanowień umowy mogła nastąpić wyłącznie w sytuacji, gdy: planowany okres realizacji robót ulegał wydłużeniu, wystąpiła konieczność zmiany kadry przewidzianej do realizacji umowy. W przypadku wydłużenia okresu realizacji robót budowlanych, ponad okres wskazany w umowie, Inżynier zobowiązany był świadczyć usługi stanowiące przedmiot zamówienia do czasu fatycznego zakończenia robót oraz rozliczenia końcowego kontraktu. W powyższym przypadku Inżynier miał prawo do wystąpienia z wnioskiem o dodatkowe wynagrodzenie.

3. 3.  Realizacja robót

W dn. 09.01.2015 r. pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Wykonawcą została zawarta umowa nr CRU/15/0000050 (zw. dalej umową nr CRU/15/0000050), przedmiotem której było wykonanie robót budowlanych pn.: „Budowa hali specjalistycznej Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej w Szczecinie”. Zakres przedmiotu umowy obejmował: wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z dokumentacją projektową, w oparciu o pomocnicze: przedmiary robót oraz Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, a także wszystkie prace jakie z technicznego punktu widzenia były konieczne do prawidłowego wykonania zadania. Zakres robót do wykonania szczegółowo określała dokumentacja projektowa opracowana przez projektanta. Wykonawca pierwotnie zobowiązany był do wykonania przedmiotu umowy w terminie 300 dni od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy (tj. do dnia 08.11.2015 r.) Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości 6.186.000,00 zł – zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy.

Przedmiotową umowę zmieniono pięciokrotnie tj.: Aneksem nr 1 zawartym w dniu 15.05.2015 r., Aneksem nr 2 zawartym w dniu 16.06.2015 r., Aneksem nr 3 zawartym w dniu 06.11.2015 r., Aneksem nr 4 zawartym w dniu 25.04.2016 r., Aneksem nr 5 zawartym w dniu 25.07.2016 r.

Nie stwierdzono uchybień w powyższym obszarze.

W toku kontroli stwierdzono, że Wykonawca w pełni zrealizował zakres robót wykazany w umowie podstawowej. Wykonał również zobowiązania wynikające z umowy tj.: wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy, przedstawił umowę ubezpieczeniową wszystkich ryzyk budowy oraz umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Roboty budowlane zostały zakończone oraz przekazane do odbioru końcowego w terminie określonym w § 8 ust. 1 umowy, zmienionym późniejszymi aneksami tj. w dn. 31.07.2016 r. Po zakończeniu robót Wykonawca dostarczył Zamawiającemu dokumentację odbiorową (oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę i przepisami; o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy; dokumentację powykonawczą z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy i kierowników robót branżowych nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej potwierdzonymi podpisem przez projektantów branżowych; powykonawczą inwentaryzację geodezyjną z potwierdzeniem przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie o przyjęciu ww. dokumentu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; protokoły odbiorów technicznych; protokoły prób, badań i sprawdzeń; oryginały dzienników budowy). Ustalono ponadto, że Wykonawca wykonał i przekazał Zamawiającemu świadectwo charakterystyki energetycznej budynku oraz uzyskał pozwolenia na użytkowanie obiektu (decyzja z dnia 27.07.2016 r.).

W dniu 15.05.2015 r. zawarto Aneks nr 1 dot. wprowadzenia zmian technologii wykonania izolacji fundamentów hali sportowej. W związku z wprowadzeniem robót zamiennych zmieniono sposób spełnienia świadczenia zgodnie z Protokołem Konieczności nr 2 z dnia 24.04.2015 r.

W dniu 16.06.2015 r. zawarto Aneks nr 2 dot. zmiany przedstawiciela Zamawiającego – koordynatora.

W dniu 06.11.2015 r. zawarto Aneks nr 3 dot. wprowadzenia zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy. Przy uwzględnieniu Protokołu Konieczności nr 3 z dnia 06.11.2015 r. (dot. zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy) termin ten ustalono do dnia 31.03.2016 r.

W dniu 25.04.2016 r. zawarto Aneks nr 4 dot. zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy. Przy uwzględnieniu Protokołu Konieczności nr 8 z dnia 25.03.2016 r. (dot. zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy) termin wykonania przedmiotu umowy ustalono do dnia 31.07.2016 r.

Powyższe zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy podyktowane były przede wszystkim:

 • niestabilnością ściany szczytowej w osi X8,
 • robotami objętymi zmianą do Decyzji o pozwoleniu na budowę nr 1769/2015 z dnia 14.12.2015 r. (konieczność wykonania robót polegających na zmianie podjazdu dla osób niepełnosprawnych na szyb z podnośnikiem oraz wykonanie robót wykończeniowych w pomieszczeniu węzła cieplnego),
 • niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

W dniu 25.07.2016 r. zawarto Aneks nr 5 po uwzględnieniu niżej wymienionych Protokołów Konieczności, dokonano następujących zmian:

 1. Na podstawie Protokołu Konieczności nr 7 wprowadzano rozwiązanie projektowe zamienne, polegające na zmianie konstrukcji ściany attyki – tj. wprowadzeniu elementów usztywniających żelbetowych oraz obróbce ściany attyki od strony dachu.
 2. Na podstawie Protokołu Konieczności nr 9 wprowadzono zmiany polegające na rezygnacji z pochylni dla osób niepełnosprawnych na rzecz montażu podnośnika hydraulicznego, co powodowało zmianę w zakresie zagospodarowania terenu.
 3. Na podstawie Protokołu Konieczności nr 10 i Protokołu Konieczności nr 10a wprowadzono ograniczenie zakresu robót związanych z sadzeniem i przesadzeniem zieleni oraz wykonywaniem trawników.
 4. Na podstawie Protokołu Konieczności nr 11 wprowadzono rozwiązanie projektowe zamienne, polegające na zmianie materiału termoizolacyjnego elewacji w miejscach sąsiadujących
  z przegrodami oddzielenia przeciwpożarowego.

W związku z powyższymi zmianami wynagrodzenie Wykonawcy zmniejszono o wartość: netto 99.180,39 zł, (tj. brutto 121.991,88 zł),w wyniku czego  wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wyniosło 6.064.008,12 zł łącznie z podatkiem VAT.

W dniu 12.08.2016 r. sporządzony został Protokół Odbioru Końcowego. W treści protokołu wskazano m.in., że: inwestycję zrealizowano w oparciu o decyzje o pozwoleniu na budowę, przedmiot odbioru zrealizowano w oparciu o umowę podstawową nr CRU/15/0000050 z dn. 09.01.2015 r. oraz umowy na roboty dodatkowe i uzupełniające warunkujące wykonanie robót podstawowych, tj.:

 • umowę nr CRU/15/0001674 z dnia 30.04.2015 r.,
 • umowę nr CRU/15/0003056 z dnia 23.07.2015 r.,
 • umowę nr CRU/15/0005190 z dnia 14.12.2015 r.,
 • umowę nr CRU/16/0000840 z dnia 04.03.2016 r.,
 • umowę nr CRU/16/0001236 z dnia 15.04.2016 r.,
 • umowę nr CRU/16/0002517 z dnia 25.07.2016 r.

Ustalono ponadto, że wszelkie roboty związane z zagospodarowaniem terenu wykonane zostały zgodnie z zawartymi umowami. W dniu 20.10.2016 r. został spisany protokół w sprawie odbioru przedmiotu umowy pn.: „Wykonanie nasadzeń zastępczych na potrzeby realizacji zadania pn.: „Budowa specjalistycznej hali sportowej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej w Szczecinie”. Wg zapisów przedmiotowego protokołu Komisja po dokonaniu przeglądu wykonanych robót stwierdziła, ze roboty zostały wykonane zgodnie z zakresem umownym pod względem ilościowym i jakościowym. Nie wykazano usterek/wad.

III. Uwagi i zalecenia

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Prezydent Miasta Szczecin zalecił:

 1. Niezawierać umów w sytuacji braku wymaganej polisy ubezpieczeniowej.
 2. Podjęcie czynności mających na celu dochodzenie od Projektanta dodatkowych kosztów poniesionych w wyniku ujawnionych w toku realizacji inwestycji wad projektu.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2017/03/29, odpowiedzialny/a: Andrzej Lejk, wprowadził/a: Andrzej Lejk, dnia: 2017/03/29 12:49:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Lejk 2017/03/29 12:49:38 nowa pozycja