Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2016 roku

Nr kontroli: WKiAW

Stan bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w kwietniu 2016 roku przeprowadził kontrolę w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin (zw. dalej DPS), w zakresie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia  14.06.2016 r.

W badanym zakresie stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości dotyczące:

 • sposobu zatrudnienia i powierzenia obowiązków służbie bhp,
 • ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
 • prowadzenia książki obiektu budowlanego,
 • wyposażania pracowników w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze oraz prowadzenia dokumentacji z tego zakresu,
 • badań środowiska pracy.

Stwierdzono natomiast, że prawidłowo:

 • wykonywane były obowiązki wynikające z rozporządzenia w sprawie służby bhp,
 • w obowiązujących terminach przeprowadzano kontrole obiektu budowlanego, wykonywano zalecenia wynikające z tych kontroli oraz utrzymywano stan techniczny obiektu w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • przeprowadzono i udokumentowano ocenę ryzyka zawodowego,
 • przeprowadzano szkolenia w dziedzinie bhp, poza sporadycznymi przypadkami opóźnień w szkoleniu okresowym,
 • poddawano pracowników badaniom z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia nad pracownikami,
 • wykonano obowiązki wynikające z decyzji inspekcji sanitarnej.

Oceny cząstkowe

1. Służba bhp

Stan zatrudnienia w dniu kontroli wynosił 186 osób (165 pracujących). Służbę bhp stanowiła jednoosobowa komórka organizacyjna podlegająca bezpośrednio pracodawcy. Osoba zatrudniona na stanowisku starszego inspektora ds. bhp (zw. dalej st. insp. ds. bhp) posiadała udokumentowane kwalifikacje do wykonywania zadań na tym stanowisku.

W toku kontroli ustalono, że z pracownikiem została zawarta umowa o pracę w wymiarze czasu pracy 0,5 etatu,na stanowisku st. insp. ds. bhp i ppoż., co pozostawało w sprzeczności z przepisem § 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (zw. dalej rozporządzeniem w sprawie służby bhp), wg którego pracowników służby bhp zatrudnia się na stanowiskach: inspektorów, starszych inspektorów, specjalistów starszych specjalistów oraz głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Ustalono ponadto, że w ramach ww. etatu pracownik służby bhp, poza zadaniami  wynikającymi z § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie służby bhp, wykonywał dodatkowo zadania związane z ochroną przeciwpożarową i ewakuacjąpracowników. W ramach ww. etatu wymieniony zobowiązany był również do prowadzenia dokumentacji związanej z wyposażaniem pracowników w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze. Wymieniony pełnił ponadto obowiązki  Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Pracodawca nie dostosował w tym przypadku zakresu obowiązków pracownika służby bhp do treści art. 23711§ 1 ustawy z dnia  26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy (zw. dalej K.p.), wg którego pracodawca (…) tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapisów § 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie służby bhp, wg którego służba bhp nie może być obciążana innymi zadaniami niż wymienione w ust. 1 rozporządzenia.

 W trakcie trwania kontroli pracownikowi zmieniono umowę o pracę, ze stanowiska st. insp. ds. bhp i ppoż na stanowisko st. insp. ds. bhp w wymiarze czasu pracy 0,25 etatu oraz st insp. ds. ppoż w wymiarze czasu pracy 0,25 etatu. Jednocześnie dostosowano zakres obowiązków na stanowisku st. insp. ds. bhp do zakresu określonego w § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie służby bhp.

Pracownik służby bhp w przeważającym zakresie wywiązywał się prawidłowo ze swoich obowiązków wynikających z rozporządzenia w sprawie służby bhp, między innymi: przeprowadzał okresowe kontrole stanu bhp informując pracodawcę o wynikach tych kontroli; przedstawiał pracodawcy coroczne analizy stanu bhp; brał udział w opracowywaniu wewnętrznych regulaminów (w tym Regulaminu pracy) zarządzeń, instrukcji, brał udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków oraz prowadził dokumentację z tego zakresu, brał udział w ocenie ryzyka zawodowego, współpracował z odpowiedzialnymi osobami w zakresie zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bhp. Niewielkie uchybienia w tym zakresie zostały opisane w następnych pkt. wystąpienia.

2. Wypadki przy pracy

W okresie objętym kontrolą w DPS „DK” zarejestrowano: 8 wypadków przy pracy w roku 2014 oraz 4 wypadki przy pracy w roku 2015 (w tym 1 wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy).

Ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków zajmowały się zespoły powypadkowe, w skład których wchodził każdorazowo st. insp. ds. bhp oraz przedstawiciel pracowników. W jednostce nie działała społeczna inspekcja pracy. Kontrola wykazała brak niezwłoczności we wszczynaniu postępowań powypadkowych. Postępowania wszczynano po kilku dniach od zdarzenia, a w jednym przypadku po 2 miesiącach od zdarzenia. Na 12 zarejestrowanych wypadków przy pracy żadne postępowanie nie zostało wszczęte w dniu zdarzenia pomimo, że pracownicy oraz ich bezpośredni przełożeni byli zapoznani z procedurami postępowania w razie zaistnienia wypadku przy pracy, a przełożeni poszkodowanych niejednokrotnie byli informowani o wypadku bezpośrednio po jego zaistnieniu.

Wszczynanie postępowań po tak długim okresie ograniczało, bądź wykluczało możliwość wykonania obowiązków wynikających z § 3 ust. 1 i 2 oraz rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, wg których  do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku pracodawca ma obowiązek zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób wykluczający: dopuszczenie do miejsca wypadku osób niepowołanych; uruchamianie bez koniecznej potrzeby maszyn i innych urządzeń technicznych, które w związku z wypadkiem zostały wstrzymane; dokonywanie zmiany położenia maszyn i innych urządzeń technicznych, jak również zmiany położenia innych przedmiotów, które spowodowały wypadek lub pozwalają odtworzyć jego okoliczności. Zgodę na uruchomienie maszyn i innych urządzeń technicznych lub dokonanie zmian w miejscu wypadku wyraża pracodawca, w uzgodnieniu ze społecznym inspektorem pracy, po dokonaniu oględzin miejsca wypadku oraz po sporządzeniu, jeśli zachodzi potrzeba, szkicu lub fotografii miejsca wypadku.

Biorąc pod uwagę obowiązujące w tym zakresie przepisy oraz  wypracowane w jednostce procedury postępowań, w razie zaistnienia wypadku przy pracy, uznać należy, że opóźnienia we wszczynaniu postępowań wynikały w głównej mierze z braku skutecznego egzekwowania od pracowników i ich bezpośrednich przełożonych przestrzegania przepisów  oraz przyjętych procedur.

Ustalono ponadto, że część poszkodowanych podczas wykonywania prac, w trakcie których doszło do wypadku, nie przestrzegała obowiązku ich wykonywania przez co najmniej 2 osoby, co świadczyło o braku skutecznego nadzoru nad wykonywaniem tego typu prac ze strony bezpośrednich przełożonych pracowników.

Jednymi z głównych wniosków i środków profilaktycznych wypracowanych przez zespoły powypadkowe było zalecenie, skierowane do bezpośrednich przełożonych osób poszkodowanych, zobowiązujące ich do omówienia wypadku na najbliższym spotkaniu z pracownikami. Kontrola ustaliła, że brak było dokumentów potwierdzających wykonanie zaleceń w tym zakresie, a zatem przyjąć należy, iż pracownik służby bhp nie wykonał obowiązku wynikającego z § 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie służby bhp, wg którego do zakresu działania służby bhp należy (…) udział w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn  i okoliczności tych wypadków, a także kontrola realizacji tych wniosków. Jednocześnie należy stwierdzić, że ilość wypadków przy pracy w DPS „DK” z roku na rok maleje. Z trzynastu w roku 2013 do czterech w roku 2015. W 2016 r., do dnia zakończenia kontroli, nie zarejestrowano żadnego wypadku przy pracy.

3. Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze

W środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze wyposażano pracowników zatrudnionych na następujących stanowiskach pracy: kierownik działu, koordynator, instruktor terapii zajęciowej; pracownik socjalny, terapeuta, technik fizjoterapii, terapeuta ds. fizjoterapii i masażu,  pielęgniarka, pracownik socjalny, opiekun; pokojowa, magazynier, magazynier żywnościowy, dietetyk/insp. ds. żywienia,  kucharz, pomoc kuchenna, konserwator/elektryk, konserwator/ogrodnik, pracownik gospodarczy. Tabela norm przydziału ww. przedmiotów (zw. dalej Tabelą)  stanowiła integralną część zakładowego Regulaminu pracy.

Stwierdzono, że w Tabeli ustalono okresy użytkowania dla obuwia roboczego, nie ustalono natomiast okresów użytkowania dla odzieży roboczej. Pracownicy otrzymywali nową odzież w momencie zgłoszenia takiej potrzeby, a wg zapisu art. 2378 § 1 K.p. pracodawca ustala rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne oraz przewidywane okresy użytkowania odzieży

i obuwia roboczego.

Brak ustalenia przewidywanych okresów użytkowania skutkował tym, że nie było czytelnych kryteriów przydziału nowej odzieży roboczej w związku z czym zdarzały się przypadki, że pracownicy w tej samej odzieży wykonywali obowiązki wiele lat. Stwierdzono ponadto, że pomimo ustalenia przewidywanych okresów użytkowania dla obuwia roboczego (na okres 24 miesięcy) pracownicy nie otrzymywali obuwia w wyznaczonych terminach.

Dotyczyło to 17 pracowników. Przyczyną nieprawidłowości była błędna interpretacja przepisów ze strony st. insp. ds. bhp, któremu w zakresie obowiązków powierzono gospodarowanie odzieżą i obuwiem roboczym.

W trakcie trwania kontroli opracowano nową tabelę przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego. W tabeli wyznaczono przewidywane okresy użytkowania dla odzieży i obuwia roboczego.

W toku prowadzonych oględzin stwierdzono, że osoby będące na stanowiskach pracy, wykonywały swoje obowiązki w odzieży i obuwiu roboczym.

4.Badania środowiska pracy

W DPS „DK” przeprowadzano badania i pomiary mikroklimatu oraz stężenia tlenku węgla na stanowiskach pracy w kuchni, jak również badania natężenia hałasu na stanowisku pracy konserwatora/elektryka. Badania przeprowadzono w styczniu 2012 r., a następne w marcu 2015 r.

W wyniku badań przeprowadzonych w 2012 r. wykazano, iż:

 1. wskaźnik narażenia dla tlenku węgla i stężenie chwilowe tlenku węgla nie przekroczyły wartości normatywnych. Krotność NDS (Najwyższe Dopuszczalne Stężenie) wyniosła poniżej  0,1,
 2. poziom ekspozycji na hałas, odniesiony do tygodnia pracy, ustalono na poziomie 0,3 NDN (Najwyższe Dopuszczalne Natężenie).

Przeprowadzając badania środowiska pracy w ponad 3 letnich odstępach czasu naruszono przepis § 7 oraz§ 13 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,wg których jeżeli wyniki dwóch ostatnich badań i pomiarów szkodliwych dla zdrowia czynników chemicznych lub pyłów (…) wykonanych w odstępie co najmniej dwóch lat, nie przekroczyły 0,1 wartości NDS, pracodawca może odstąpić od wykonywania badań i pomiarów. Badania i pomiary szkodliwego dla zdrowia czynnika fizycznego, występującego w postaci: hałasu (…) wykonuje się: co najmniej raz na dwa lata - jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono natężenie czynnika powyżej 0,2 do 0,5 wartości najwyższego dopuszczalnego natężenia (NDN).

Uchybienie spowodowane było niedopilnowaniem terminów badań ze strony st. insp. ds. bhp.

Badania wykonane w 2015 r. wykazały, iż poziom stężenia tlenku węgla przekroczył 0,1 NDS;  poziom ekspozycji na hałas wyniósł  0,1 NDN.

Nie wniesiono uwag do sposobu prowadzenia dokumentacji dotyczącej badań i pomiarów środowiska pracy. Na bieżąco prowadzony był rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy, a wyniki badań wpisywane były  karty badań i pomiarów. Pracodawca  informował pracowników, będących w grupie ryzyka, o wynikach badań .

5. Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy

Właścicielem obiektu była Gmina Miasto Szczecin, a zarządcą DPS „DK”. Powierzchnia zabudowy budynku wynosiła 2 698 m2. Dla budynku prowadzono książkę obiektu budowlanego (zw. dalej Książką). Za prowadzenie Książki, terminowe przeprowadzanie kontroli obiektu budowlanego oraz nadzorowanie wykonania zaleceń wynikających z kontroli odpowiedzialny był  Zastępca Dyrektora DPS „DK”

Kontrola wykazała, że z powodu błędnej interpretacji przepisów ze strony osoby odpowiedzialnej za prowadzenie Książki znalazły się w niej wpisy dotyczące: badań hydrantów; przeglądu i konserwacji gaśnic; badań środowiska pracy; badań okresowych dźwigu osobowego; badań sprzętu dielektrycznego, a wg § 5 pkt 4 oraz § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego, wpisy do książki obejmują protokoły kontroli oraz badań określonych  w art. 62 ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane z dni 7 lipca 1994 r. oraz przeprowadzonych remontów i przebudowy obiektu.

Książka nie jest przeznaczona do wpisywania tego typu kontroli. Tym bardziej, że dla urządzeń podlegających dozorowi technicznemu prowadzi się odrębne księgi rewizyjne. Dla wyników badań środowiska pracy  również prowadzi się odrębną dokumentacje.

Nie stwierdzono uchybień dotyczących przeprowadzania okresowych kontroli obiektu budowlanego, wynikających z ustawy Prawo budowlane oraz wykonywania zaleceń pokontrolnych. Kontrole przeprowadzane były w wymaganych terminach przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje w danym zakresie.

Przeprowadzone w toku kontroli oględziny obiektu wykazały ponadto, że pracownikom zapewniono bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz pomieszczenia higieniczno- sanitarne dostosowane do rodzaju wykonywanych prac oraz ilości pracowników.

6. Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe

6.1. Czynniki niebezpieczne

Biorąc pod uwagę zapis art. 1041 § 1 pkt 6  oraz art. 225§ 2 K.p. w zakładowym Regulaminie pracy ustalono wykaz prac wzbronionych kobietom oraz wykaz prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej 2 osoby w celu zapewnienia asekuracji ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia.

Do prac,  które powinny być  wykonywane przez co najmniej 2 osoby zaliczono, między innymi: prace na wysokości powyżej 2 m, prace przy urządzeniach elektroenergetycznych oraz prace przy pielęgnowaniu osób niepełnosprawnych ruchowo.

 Kontrola nie wykazała uchybień bądź nieprawidłowości w zakresie badanego obszaru.

Pracownicy  wykonujący prace związane z urządzeniami, instalacjami i sieciami elektroenergetycznymi posiadali uprawnienia kwalifikacyjne do wykonywania tego typu prac. Pracownik obsługujący agregat prądotwórczy był wyposażony w wymagane środki ochrony: rękawice i obuwie elektroizolacyjne. Środki te były poddawane okresowym kontrolom.

Nie wniesiono również uwag do stanu technicznego maszyn użytkowanych w jednostce oraz sprzętu do tymczasowej pracy na wysokości. Będące na wyposażeniu maszyny były poddawane okresowym kontrolom, przez podmioty zewnętrzne. Kontrole nie wykazały nieprawidłowości.

W toku prowadzonych oględzin stwierdzono ponadto, że będący na wyposażeniu sprzęt do tymczasowej pracy na wysokości jest również w stanie technicznym pozwalającym na bezpieczne użytkowanie.

6.2. Czynniki  szkodliwe

Prace w kontakcie ze szkodliwymi, bądź stwarzającymi zagrożenie czynnikami chemicznymi wykonywali pracownicy zatrudnieni na stanowiskach: konserwatorów, sprzątaczek, kucharzy i pomocy kuchennych, opiekunów, pielęgniarek, fizjoterapeutów. Czynniki chemiczne wykorzystywane były do wykonywania prac porządkowych oraz do dezynfekcji.

Kontrola nie wykazała uchybień bądź nieprawidłowości w zakresie badanego obszaru.

Pracodawca podjął wszelkie dostępne środki w celu zapewnienia ochrony pracowników przed zagrożeniami wynikającymi z fizykochemicznych właściwości stosowanych czynników chemicznych.

Przeprowadzone w toku kontroli oględziny wykazały, że  pracownicy stosujący podczas pracy ww. mieszaniny, zostali zapoznani z zagrożeniami związanymi z ich stosowaniem, sposobem ochrony przed zagrożeniami oraz postępowaniem w razie zaistniałego zagrożenia. Mieszaniny były prawidłowo oznakowane w widoczny sposób pozwalający na ich identyfikację. Pracownikom zapewniono środki ochrony zabezpieczające przed ich szkodliwym działaniem. Ponadto pracownicy na bieżąco byli informowani o bezpiecznym stosowaniu ww. czynników.

Czynniki chemiczne znajdowały się w oryginalnych opakowaniach, oznakowane w sposób pozwalający na ich identyfikację. Każda z mieszanin posiadała kartę charakterystyki. W celu zminimalizowania kontaktu pracowników z mieszaninami do dużych pojemników zainstalowano dozowniki.

6.3.Czynniki uciążliwe

Do prac uciążliwych w DPS „DK” należały głównie prace związane z codzienną obsługą mieszkańców oraz prace związane z użytkowaniem przez pracowników monitorów ekranowych.

Kontrola nie wykazała uchybień w badanym obszarze.

Stanowiska pracy związane z bezpośrednią opieką nad mieszkańcami zostały wyposażone w sprzęt pozwalający na odciążenie pracowników. Ponadto pracownicy podczas różnego typu szkoleń, wewnętrznych narad byli informowani oraz instruowani z metod bezpiecznego wykonywania tego typu prac.

Nie stwierdzono również uchybień dotyczących sposobu wykonywania prac na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. 

Pracodawca zapewnił prawidłowe wyposażenie i rozmieszczenie elementów wyposażenia w sposób nie powodujący nadmiernego obciążenia układu mięśniowo – szkieletowego oraz narządu wzroku. Stan poszczególnych elementów zapewniał bezpieczeństwo pracy, w tym również ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym.

Pracownikom, u których lekarz podczas badań profilaktycznych stwierdził potrzebę stosowania okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym, pracodawca refundował koszt ich zakupu.

7.Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w DPS „DK” w 2015 r. została kompleksowo zaktualizowana po zaistniałych wypadkach przy pracy. Ocenę przeprowadziły zespoły, w skład których każdorazowo wchodził pracownik służby bhp oraz merytoryczny pracownik danego działu. Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego zawierała wszystkie elementy wskazane w § 39a ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy  i Polityki Socjalnej z dnia z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym: opis ocenianego stanowiska z wyszczególnieniem: stosowanych maszyn, i materiałów, wykonywanych zadań występujących na stanowisku niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska pracy, stosowanych środków ochrony, osób pracujących na tym stanowisku; wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego dla każdego z czynników środowiska pracy oraz niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko; datę przeprowadzonej oceny oraz osoby dokonujące oceny.

Wszyscy pracownicy zostali poinformowani o ryzyku zawodowymi zasadach ochrony przed zagrożeniami. Dokument potwierdzający zapoznanie z ryzykiem zawodowym włączano do akt osobowych pracownika.

Jednostkowym uchybieniem było niewprowadzenie do zakładowego Regulaminu pracy zapisu dotyczącego sposobu informowania pracowników o ryzyku zawodowym do czego zobowiązywał art. 1041pkt 8 K.p. w brzmieniu: regulamin pracy, określając prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w zakładzie pracy, powinien ustalać w szczególności: obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym także sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą.

Pozytywnie należy ocenić również to, że pracodawca przywiązywał szczególną uwagę do ryzyka zawodowego występującego na poszczególnych stanowiskach pracy, w tym głównie związanych z bezpośrednią opieką nad mieszkańcami. Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego zawierała szczegółowe opisy oraz dokumentację graficzną dotyczącą sposobu wykonywania tego typu prac.

8.Szkolenia w dziedzinie bhp

Szkolenia wstępne, instruktaż ogólny przeprowadzał pracownik służby bhp, instruktaż stanowiskowy przeprowadzał pracodawca oraz osoby kierujące pracownikami.

Pracodawca opracował szczegółowe zasady prowadzenia szkoleń oraz programy szkoleń dla określonych grup stanowisk.

Szkolenia okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, stanowiskach administracyjno – biurowych oraz osób kierujących pracownikami prowadzone były na terenie jednostki. Organizatorem szkoleń był pracodawca. Wykładowcami i instruktorami szkoleń był pracownik służby oraz kierownicy poszczególnych działów.

Kontrolą objęto szkolenia w dziedzinie bhp pracowników zatrudnionych po 01.01.2014 r. oraz osób kierujących pracownikami (33% pracujących w dniu kontroli).

Kontrola ujawniła 4 przypadki braku pierwszego szkolenia okresowego w dziedzinie bhp, co  pozostawało w sprzeczności z przepisem § 15 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, wg którego pierwsze szkolenie okresowe osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych; pracowników administracyjno - biurowych i innych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach. Przyczyną uchybienia było to, że w owym czasie pracownik służby bhp, który był głównym wykładowcą na szkoleniach przebywał na zwolnieniu lekarskim. Do dnia zakończenia kontroli pracownicy odbyli szkolenie.

Pozostałe osoby objęte kontrolą odbyły wstępne i okresowe szkolenia w wymaganych przepisami terminach. Aktualne szkolenie posiadał również pracodawca.

Szkolenia zarówno wstępne jak i okresowe gwarantowały właściwe przygotowanie pracowników do bezpiecznego wykonywania pracy  na danym stanowisku. Osoby prowadzące szkolenia posiadały udokumentowane  kwalifikacje i doświadczenie zawodowe uprawniające do prowadzenia szkoleń w dziedzinie bhp.

Ze szkoleń okresowych sporządzana była wymagana dokumentacja, w tym: dzienniki zajęć, protokoły przebiegu egzaminów oraz rejestr wydanych zaświadczeń.

9.Badania profilaktyczne

Badania z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia nad pracownikami wykonywane były na podstawie, zawieranych corocznie umów, pomiędzy  DPS „DK”, a jednostką służby zdrowia uprawnioną do wykonywania tego typu badań.

Kontrolą objęto badania lekarskie osób zatrudnionych po 01.01.2014 r. (33% stanu osobowego jednostki).

Nie stwierdzono uchybień, zarówno w zakresie zawierania umów na badania profilaktyczne, jak i poddawania pracowników wymaganym badaniom. Pracodawca w skierowaniu na badania zawierał informacje dotyczące występujących na danym stanowisku czynników niebezpiecznych, szkodliwych, bądź warunków uciążliwych.

10. Kontrole organów zewnętrznych nad warunkami pracy

W badanym okresie w DPS „DK” kontrole przeprowadzała Państwowa Inspekcja Sanitarna (zw. dalej PIS). Przeprowadzone kontrole skutkowały wydaniem 2 decyzji nakazujących wykonanie obowiązków w zakresie  doprowadzenia do właściwego stanu higieniczno sanitarnego: toalet, pomieszczeń pracy, podłóg, ścian.

Nie stwierdzono uchybień w zakresie wykonania obowiązków wynikających z decyzji inspekcji sanitarnej. W marcu 2016 r. ogłoszony został przetarg na remont łazienek i wymianę instalacji wodno – kanalizacyjnej.

III. Uwagi i zalecenia

Prezydent Miasta Szczecin zalecił Dyrektorowi  DPS „DK”:

 1. Niepowierzanie służbie bhp innych obowiązków, poza wymienionymi w rozporządzeniu.  
 2. Wypadki przy pracy:
  1. wszczynanie postępowań powypadkowych bez zbędnej zwłoki,
  2. egzekwowanie od poszkodowanych, jeżeli stan ich zdrowia na to pozwala, bądź innych osób będących świadkami wypadku, obowiązku niezwłocznego zgłaszania wypadku,
  3. udokumentowane potwierdzanie wykonania zaleceń zespołów powypadkowych.
 3. Wydawanie pracownikom należnej odzieży i obuwia roboczego zgodnie z ustaloną w czasie trwania kontroli Tabelą.
 4. Przeprowadzanie badań środowiska pracy w terminach wynikających z rozporządzenia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
 5. Prowadzenie książki obiektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Zawarcie w zakładowym Regulaminie pracy zapisów dotyczących sposobu informowania pracowników o ryzyku zawodowym.
 7. Przeprowadzanie pierwszych szkoleń okresowych na stanowiskach administracyjno biurowych oraz stanowiskach robotniczych przed upływem 12 miesięcy od podjęcia pracy na tych stanowiskach.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2016/07/07, odpowiedzialny/a: Andrzej Lejk, wprowadził/a: Andrzej Lejk, dnia: 2016/07/07 12:37:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Lejk 2016/07/07 12:37:38 nowa pozycja