Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2016 roku

Nr kontroli: WKiAW

Prawidłowość naliczania i przekazywania użytkownikom lokali Rejonu Północ nadpłat z tytułu rozliczenia mediów i czynszów w I półroczu 2015 r.

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie przy ul. Mariackiej 25

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w okresie 1.08. – 9.09.2016 r. przeprowadził kontrolę w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie przy ul. Mariackiej 25, zwanym dalej ZBiLK, w zakresie prawidłowości naliczania i przekazywania użytkownikom lokali Rejonu Północ nadpłat z tytułu rozliczenia mediów i czynszów w I półroczu 2015 r.

Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 27.09.2016 r.

 I. Ocena ogólna kontrolowanej działalności

W wyniku przeprowadzonej kontroli w zakresie prawidłowości naliczania i przekazywania użytkownikom lokali Rejonu Północ nadpłat z tytułu rozliczenia mediów i czynszów w I półroczu 2015 r. ustalono, m.in. że:

 • Rejon, przy okazji wysyłania lokatorom zmian wymiaru opłat i rozliczenia mediów, nie informował ich każdorazowo o stanach kont czynszowych,
 • teczki czynszowe były niekompletne,
 • błędnie rozliczano abonament ZWiK na indywidualne lokale, opłaty za wywóz odpadów, zużycie wody i odprowadzenie ścieków
 • brakowało regulaminów rozliczania mediów opracowanych przez wspólnoty mieszkaniowe,
 • brakowało informacji zbiorczej od zarządców oraz faktur ZWiK i deklaracji DOP-2.

 Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie:

 • rozliczania lokali zarządzanych przez ZBiLK i stanowiących własność 100% Gminy,
 • dokumentowania zwrotu nadpłat,
 • naliczania wymiaru opłat dla wykupowanych lokali.

 Analogicznym zakresem objęta była kontrola Z/4/14 przeprowadzona w Rejonie Śródmieście za 2013 r. i I półrocze 2014 r. W 2015 r. we wszystkich rejonach zostały wdrożone działania mające na celu poprawę ich funkcjonowania w zakresie informowania najemców o saldach kont czynszowych, prowadzenia dokumentacji lokali oraz prawidłowości rozliczania mediów. Z uwagi na powyższe w niniejszej kontroli odstąpiono od wydawania zaleceń zrealizowanych po kontroli Z/4/14.

Od 1.06.2016 r. pracownicy rejonów obsługujący sprawy czynszowe i rozliczający media, zostali przeniesieni do Działu Czynsze Media (DCM).

 II. Oceny cząstkowe

1. Dokumentowanie i informowanie o nadpłatach

Według wykazu całego zasobu Rejonu Północ, sporządzonego na dzień 30.06.2015 r., dot. m.in. mieszkań (komunalne, własnościowe, socjalne, pomieszczenia tymczasowe, w budynkach do rozbiórki lub kapitalnego remontu), lokali użytkowych (komunalne, własnościowe, we wspólnocie, wolnostojące), obejmującego łącznie 13.091 indeksów, w Rejonie zaewidencjonowanych było 3.850 nadpłat na łączną kwotę 1.458.212,16 zł, a na dzień 31.12.2015 r. dla 13.479 indeksów było 4.023 nadpłat na łączną kwotę 1.444.043,02 zł (spadek o 14.169,14 zł).

Według udostępnionej dokumentacji, w 2015 r., w Rejonie Północ, dokonano łącznie 220 wypłat lub zwrotów na kwotę ogółem 159.406,90 zł.

Kontroli poddano 22. pozycje nadpłat zrealizowanych w II połowie 2015 r. na kwotę ogółem 17.446,49 zł oraz rozliczenie mediów za I połowę 2015 r.

Dokumentami stanowiącymi dla komórki księgowości podstawę do dokonywania wypłat nadpłat z tytułu czynszów/mediów i ich zaewidencjonowania w księgach rachunkowych stanowiły wystawiane w rejonach noty księgowe.

Rejon, w badanym okresie, przy okazji informowania lokatorów o zmianach wymiaru opłat i rozliczeniach mediów, nie informował ich każdorazowo o stanach kont czynszowych mimo, że były to środki należne najemcom a obowiązek zawiadamiania najemców o saldzie konta nałożył na Koordynatorów rejonów, w dniu 24.11.2014 r., ówczesny główny księgowy ZBiLK.

Najemcy informowani byli o okresowych rozliczeniach mediów (osobiście lub listownie). Nie byli jednak informowani o stanie swoich kont czynszowych, w przypadku kiedy nie zalegali z opłatami. Według wyjaśnień dyrektora ZBiLK, najemcy mogli poznać stan konta czynszowego poprzez osobistą wizytę w ZBiLK lub telefonicznie, jednak w udostępnionej dokumentacji nie było żadnej informacji potwierdzającej ten fakt (np. notatka służbowa).

Za gospodarkę finansowo – księgową w ZBiLK w badanym okresie odpowiedzialny był główny księgowy. Za pracę Rejonu Północ odpowiadał Koordynator.

Jedynie w przypadku lokali zarządzanych przez ZBiLK i stanowiących własność 100% Gminy, wystosowywane do najemców zawiadomienie o rozliczeniu mediów zawierało informację o wysokości opłat i saldzie konta lokalu. Dotyczyło to lokali przy ul: Grzymińska 17, Dubois 36, Światowida 80A, Stołczyńska 122.

W przypadku lokalu przy  ul. Dubois 19, informacja o saldzie konta czynszowego została zawarta w piśmie dot. wysokości opłat.

Wszystkie 22. noty księgowe dotyczące wypłat nadpłat, zawierały podpis wystawiającego, którym był pracownik rejonu oraz podpis akceptującego, którym był główny księgowy ZBiLK. Wystawienie noty księgowej każdorazowo poprzedzone było pisemnym wnioskiem najemcy o wypłatę wskazanej kwoty z konta czynszowego, który stanowił załącznik do noty. Wnioski były weryfikowane przez pracownika rejonu i sprawdzane pod względem merytorycznym.

Kwestia informowania lokatorów o saldzie kont czynszowych, została uregulowana w art. 34 ppkt 1.2. Instrukcji czynszów i mediów w ZBiLK obowiązującej od 1.01.2016 r.

 2. Dokumentacja i rozliczenia dotyczące lokali

2.1 Dokumentacja i rozliczenia dotyczące wymiaru opłat

Szczegółowej analizie poddano 20 teczek czynszowych (w 2. przypadkach najemca otrzymał dwie wypłaty). Teczki czynszowe zostały przeanalizowane pod kątem kompletności zawartej w nich dokumentacji w postaci: umów najmu, zawiadomień o wymiarze opłat, potwierdzeń odebrania zawiadomienia przez lokatora, rozliczeń mediów, a także zgodności danych wynikających z ww. dokumentacji z ewidencją prowadzoną w programie ZSI Papirus SQL-Czynsze-Media.

W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości polegające na:

 • braku kompletności teczek czynszowych – 15 przypadków,
 • przyjęciu w wymiarze czynszu opłaty za punkt świetlny w piwnicy nie wynikających z żadnego regulaminu – 8 przypadków,
 • przyjęciu do naliczenia wymiaru czynszu niewłaściwej powierzchni lokalu – 1 przypadek,
 • dopuszczeniu do braku ciągłości umów najmu – 1 przypadek.

W 15. przypadkach  teczki czynszowe były niekompletne. Brakowało odpowiednio:

 • 14. zawiadomień o wymiarze opłat od 1.05.2014 r. po zmianie cen za wodę i ścieki (ZWiK) – 4,18 zł za 1m3wody i 6,60 zł za odprowadzenie 1m3ścieków (zmiana struktury, cena łączna pozostała bez zmian). Wg dokumentacji zawartej w teczkach, na dzień 1.01.2015 r. funkcjonowały stawki: 4,09 zł za 1m3zimnej wody i 6,69 zł za odprowadzenie 1m3ścieków, bądź stawki z 2013 r. Tym samym, w teczce czynszowej lokalu nie było dokumentu stanowiącego podstawę dla zaliczek wykazanych w rozliczeniu mediów za I półrocze 2015 r. (ul. Grzymińska 17, ul. Dubois 36, ul. Komuny Paryskiej 16B, ul. Dubois 19, ul. Radogoska 15, ul. Sławomira 18, ul. Sławomira 13/14, ul. Szarotki 2, ul. Światowida 80A, ul. Robotnicza 19, ul. Stołczyńska 122, ul. Radogoska 16 Front + Oficyna, ul. Obotrycka 16, ul. Sokoła 3),
 • zawiadomienia o wymiarze opłat od 1.12.2015 r. (ul. Dubois 36).

Na wymiary opłat z tytułu najmu lokalu składały się w 8. przypadkach (ul. Dubois 36, ul. Światowida 80A, ul. Studzienna 32, ul. Żelazna 8, ul. Paproci 2, ul. Dubois 19, ul. Sławomira 18,ul. Szarotki 2)zaliczki na punkt świetlny w piwnicy (0,68 zł, 0,71 zł). Naliczanie tych opłat nie wynikało z żadnych regulaminów określających zasady ich naliczania i rozliczania, zarówno dla lokali 100% Gminy, jak i lokali należących do wspólnot. 

W przypadku lokalu przy ul. Willowej 16, począwszy od zawiadomienia z dnia 21.11.1990 r. o zmianie wysokości opłat z dniem 1.12.1990 r. i we wszystkich późniejszych zawiadomieniach, powierzchnia przyjęta do ustalenia wysokości czynszu wynosiła 54,86 m2. Wg umowy najmu lokalu z dnia 7.08.1962 r. , lokal miał powierzchnię 54,68 m2.

W przypadku lokalu przy ul. Radogoskiej 15, od dnia 2.12.2015 r. do dnia 27.12.2015 r. lokal użytkowany był bezumownie mimo, że poprzednia umowa najmu lokalu socjalnego z dnia 2.12.2013 r., zawarta została na czas określony do dnia 1.12.2015 r. Kolejna umowa najmu została zawarta z tym samym najemcą dopiero w dniu 28.12.2015 r. Dopuszczono tym samym do braku ciągłości umów.

W teczkach lokali znajdowały się zawiadomienia o zmianie wysokości opłat. Dokumenty te nie zawierały każdorazowo potwierdzenia ich odbioru przez lokatora lub adnotacji o wysłaniu ich pocztą. W ZBiLK, w 2015 r., nie było procedur regulujących zasady dostarczania ich lokatorom.

Za prowadzenie ww. teczek czynszowych odpowiedzialni byli właściwi pracownicy Rejonu.

Pismem ówczesnego dyrektora ZBiLK z dnia 1.07.2015 r. koordynatorzy rejonów ZBiLK zostali poinformowani o zaprzestaniu naliczania opłat za energię elektryczną w piwnicach począwszy od 1.08.2015 r.

Kwestie doręczania lokatorom zawiadomień wraz z rozliczeniami zostały uregulowane w art. 34 Instrukcji czynszów i mediów w ZBiLK.

W 8. przypadkach (ul. Narciarska 3, ul. Żelazna 8, ul. Studzienna 9B, ul. Obotrycka 16, ul. Willowa 16,ul. Komuny Paryskiej 16B, ul. Sokoła 3, ul. Szarotki 2), po wykupie, wymiar opłat został naliczony za właściwą liczbę dni, zgodnie z zapisami § 1 ust. 3 pkt 6 uchwały Nr XVIII/508/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 23.04.2012 r.w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin i warunków udzielania bonifikat, wg którego dzień podpisania umowy sprzedaży zaliczany jest do okresu najmu.

2.2. Dokumentacja i rozliczenia dotyczące mediów

Kontrolą objęte zostały rozliczenia mediów (zimna woda, odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, ciepła woda), zaewidencjonowane na kartotekach kont 20. lokali poddanych kontroli, w okresie 1.01. – 30.06.2015 r.

Przeanalizowano rozliczenia indywidualne sporządzane na dany lokal oraz rozliczenia zbiorcze dostarczane przez zarządców nieruchomości (w przypadku lokali gminnych rozliczanych przez wspólnoty mieszkaniowe) oraz faktury wystawiane bezpośrednio przez ZWiK i deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zabudowie wielorodzinnej (DOP-2), dla nieruchomości w 100% należących do Gminy.

W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości polegające przede wszystkim na:

 • błędach w rozliczaniu abonamentu ZWiK na indywidualne lokale – 8 lokali,
 • błędach w rozliczaniu opłat za wywóz odpadów – 6 lokali,
 • braku informacji zbiorczej od zarządcy oraz faktur ZWiK i deklaracji DOP-2 – 12 lokali,
 • błędach w rozliczaniu zużycia wody i odprowadzenia ścieków – 3 lokale,
 • braku regulaminów rozliczania mediów – 8 lokali.

Do rozliczeń za wodę i ścieki każdorazowo doliczana była część abonamentu (według cennika ZWiK za dany okres), podzielona między ilość lokali podlegających rozliczeniu. W toku kontroli stwierdzono, że w 5. przypadkach abonament został rozliczony przez zarządcę między błędną ilość lokali (ul. Robotnicza 19, ul. Obotrycka 16, ul. Willowa 16, ul. Komuny Paryskiej 16B, ul. Radogoska 15). W przypadku lokalu przy ul. Sławomira 18, w zawiadomieniu o rozliczeniu mediów za I-VI 2015 r., ZBiLK wskazał błędną należność za opłatę z tytułu abonamentu za wodę i ścieki w wys. 1,71 zł. Wg dokumentu pn. „Rozliczenie wody i kanalizacji za okres 1.01.2015 – 30.06.2015”, sporządzonego w dniu 18.08.2015 r. przez zarządcę, abonament w wys. 55,20 zł został prawidłowo podzielony na 36 lokali i wyniósł 1,53 zł. W 2. przypadkach (ul. Sławomira 13/14 i ul. Szarotki 2), w zawiadomieniu o rozliczeniu mediów za I-VI 2015 r., wskazana została należność za opłatę z tytułu abonamentu za wodę i ścieki w wys. odpowiednio 1,36 zł. i 4,22 zł za I i II kwartał 2015 r. Na podstawie udostępnionej dokumentacji kontrolujący nie miał możliwości sprawdzenia prawidłowości naliczenia należności z tytułu abonamentu ZWiK. Dopiero w trakcie kontroli pracownicy DCM zwrócili się do zarządców o przesłanie zestawień zbiorczych dokumentujących naliczenie opłaty abonamentowej. Dokumenty składane przez zarządców nie były weryfikowane przez pracownika Rejonu pod kątem poprawności rozliczania abonamentu.

W 2. przypadkach (ul. Dubois 36, ul. Studzienna 32), w rozliczeniu mediów za I-VI 2015 r., błędnie naliczona została kwota należna za wywóz śmiecii wyniosła odpowiednio: 118,52 zł i 49,40 zł. Wg udostępnionej dokumentacji dot. kosztu wywozu śmieci i zużycia wody, kwoty należne za wywóz śmieci powinnywynieść odpowiednio: 107,15 zł i 47,95 zł.

W 10. przypadkach (ul. Studzienna 32, ul. Paproci 2, ul. Radogoska 16 Front + Oficyna, ul. Obotrycka 16, ul. Willowa 16, ul. Komuny Paryskiej 16B, ul. Sokoła 3, ul. Dubois 19, ul. Radogoska 15, ul. Szarotki 2), kontrolującemu nie udostępniono faktur ZWiK i dokumentu potwierdzającego koszty poniesione przez zarządcę w związku z wywozem śmieci. Powyższe świadczy o braku weryfikacji przez pracownika rejonu, prawidłowości rozliczeń wykonanych przez poszczególnych zarządców.

W 9. przypadkach, do dnia 31.12.2015 r. nie zostało zaksięgowane rozliczenie mediów za I półrocze 2015 r. Księgowania w systemie ZSI Papirus SQL-Czynsze-Medianastąpiły odpowiednio: w styczniu 2016 r. (ul. Studzienna 32, ul. Robotnicza 19, ul. Narciarska 3, ul. Żelazna 8, ul. Paproci 2) i w marcu 2016 r. (ul. Komuny Paryskiej 16B, ul. Sokoła 3, ul. Dubois 19, ul. Radogoska 15).

Jedynie ZBiLK i Wspólnoty Mieszkaniowe nieruchomości przy ul. Grzymińskiej 17,  ul. Dubois 36, ul. Światowida 80A, które przyjęły regulamin w wersji ZBiLK, określiły w swoich regulaminach dot. rozliczania kosztów zużycia zimnej wody i odprowadzenia ścieków, że rozliczenia zaliczek wnoszonych na poczet kosztów zużycia mediów dokonuje się w okresie bezpośrednio następującym po okresie rozliczeniowym, którego rozliczenie dotyczy. Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Sławomira 13/14 w § 1 pkt 1 ppkt 1.1 regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody ustaliła, że okresowe rozliczanie kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków przeprowadza się w okresach rozliczeniowych za okres od 1.01. do 30.06. w terminie do dnia 15 lipca tego roku, za okres od 1.07. do 31.12. w terminie do dnia 15 stycznia następnego roku.Podobnie, jedynie ZBiLK oraz Wspólnoty Mieszkaniowe nieruchomości przy ul. Grzymińskiej 17,ul. Dubois 36, ul. Światowida 80A, posiadały regulamin rozliczania kosztów wywozu śmieci, w którym określono, że rozliczenia zaliczek dokonuje się w okresie bezpośrednio następującym po okresie rozliczeniowym, którego rozliczenie dotyczy. Wspólnoty Mieszkaniowe nieruchomości przy ul. Sławomira 18 i ul. Sławomira 13/14, w części III pkt 3 regulaminu rozliczania kosztów wywozu odpadów ustaliły, że rozliczenie kosztów wywozu odpadów odbywać się będzie dwa razy do roku tj. za okres od 1.01. do 30.06. w terminie do dnia 31 lipca tego roku, za okres od 1.07. do 31.12. w terminie do dnia 15 lutego następnego roku. Wpowyższych kwestiach pozostali zarządcy nie przedstawili żadnych uregulowań.

W 3. przypadkach (ul. Studzienna 9B, ul. Komuny Paryskiej 16B, ul. Dubois 19), ZBiLK nie był w posiadaniu regulaminu rozliczania odpadów ustalonego przez zarządców.

W przypadku nieruchomości przy ul. Sławomira 18, ZBiLK nie był w posiadaniu regulaminu rozliczania zimnej wody i ścieków ustalonego przez zarządców.

W 4. przypadkach (ul. Narciarska 3, ul. Żelazna 8, ul. Sokoła 3, ul. Radogoska 15), ZBiLK nie był w posiadaniu obu ww. regulaminów.

W przypadku nieruchomości przy ul. Komuny Paryskiej 16B ponadto, ZBiLK nie był w posiadaniu regulaminu rozliczania centralnego ogrzewania dla tej lokalizacji.

W 4. przypadkach, uchwały Wspólnot Mieszkaniowych nieruchomości przy ul. Radogoskiej 16 Front + Oficyna, ul. Obotryckiej 16, ul. Willowej 16 i ul. Szarotki 2 w sprawie ustalenia rozliczania kosztów wywozu nieczystości, nie regulowały częstotliwości rozliczania zaliczek za wywóz śmieci.

W 4. przypadkach (ul. Komuny Paryskiej 16B, ul. Sokoła 3, ul. Dubois 19, ul. Radogoska 15), w zawiadomieniu o rozliczeniu mediów za I-VI 2015 r., zarządca wskazał koszt do rozliczenia z tytułu wywozu śmieci oraz udział lokalu w kosztach, ale iloczyn obu czynników był niezgodny z wysokością należności. Na podstawie udostępnionej dokumentacji kontrolujący nie miał możliwości sprawdzenia prawidłowości dokonanego rozliczenia. W trakcie kontroli dopiero, pracownik DCM weryfikował sposób wykonania rozliczeń i potwierdził niewłaściwe wskazanie na zawiadomieniu udziału lokalu w kosztachwywozu śmieci. ZBiLK nie był w posiadaniu rozliczeń zbiorczych dla wszystkich lokali danej nieruchomości, by możliwe było zweryfikowanie naliczeń zarządcy.

W 3. przypadkach (ul. Komuny Paryskiej 16B, ul. Dubois 19, ul. Radogoska 15), w zawiadomieniu o rozliczeniu mediów za I-VI 2015 r., zarządca wskazał udział lokalu w kosztach zimnej wody i ścieków. W trakcie kontroli dopiero, pracownik DCM weryfikował sposób wykonania rozliczeń. ZBiLK nie był w posiadaniu rozliczeń zbiorczych dla wszystkich lokali danej nieruchomości, by możliwe było sprawdzenia prawidłowości dokonanego rozliczenia.

W 2. przypadkach (ul. Sławomira 18 i ul. Sławomira 13/14), wdokumencie pn. „Rozliczenie wywozu nieczystości za okres 1.01.2015 – 30.06.2015”, sporządzonego przez zarządcę AZET, zarządca wyliczył należność za wywóz śmieci jako iloczyn zużycia wody i kosztu jednostkowego (odpowiednio 5,20 zł i 3,90 zł). Na podstawie ww. danych oraz udostępnionej dokumentacji kontrolujący nie miał możliwości sprawdzenia wysokości użytego kosztu jednostkowego. W trakcie kontroli dopiero, pracownik DCM wystąpił do zarządcy o przekazanie zestawień zbiorczych dla całej nieruchomości.

W udostępnionej do celów kontrolnych dokumentacji, określającej zasady rozliczania mediów u zarządców administrujących lokalami poddanymi niniejszej kontroli nie było szczegółowych zapisówdotyczących naliczania przez zarządców opłaty dodatkowej typu: koszt rozliczenia, wykazywanej przez wspólnoty w rozliczeniach mediów.

Analizowane rozliczenia od zarządców nie zawierały potwierdzeń kontroli wykonanej przez pracowników rejonu. Kontroli powinny być poddawane dane dotyczące liczby osób przyjętych do rozliczenia (w lokalu i w nieruchomości) niezbędne do rozliczenia zużycia wody i odprowadzanych ścieków oraz abonamentu, powierzchni przypadającej na lokale Gminy i udział Gminy w powierzchni całej nieruchomości.

Rozliczenia mediów dostarczane były najemcom osobiście przez pracowników rejonu lub za pośrednictwem poczty. Fakt dostarczenia informacji o rozliczeniu mediów nie był każdorazowo potwierdzany podpisem najemcy. W ZBiLK, w 2015 r., nie było procedur dotyczących informowania najemców i odbierania od nich potwierdzeń o rozliczeniu mediów.

Za rozliczenia mediów w Rejonie Północ odpowiedzialny był starszy referent ds. rozliczeń mediów.

Kwestie kontroli prawidłowości rozliczeń mediów, posiadania aktualnych regulaminów rozliczeń mediów w poszczególnych wspólnotach mieszkaniowych oraz informowania najemców o rozliczeniach mediów, zostały uregulowane w art. 30 - 34 ww. Instrukcji czynszów i mediów w ZBiLK.

W związku z wyżej wymienionymi błędami w rozliczaniu abonamentu ZWiK na indywidualne lokale, kierownik DCM w trakcie kontroli wystosował do zarządców pisma o korektę rozliczenia kosztów abonamentu począwszy od stycznia 2015 r.

W związku z wyżej wskazanymi brakami regulaminów rozliczania mediów, kierownik Działu Czynsze Media w trakcie kontroli wystosował pisma do Działu Nadzoru Właścicielskiego i Wspólnot Mieszkaniowych za pośrednictwem Rejonu Północ, z prośbą o podjęcie stosownych uchwał przez wspólnoty mieszkaniowe oraz natychmiastowe ich dostarczenie.

W pozostałych przypadkach rozliczenia zużycia wody i odprowadzenia ścieków, rozliczenia wywozu śmieci i zużycia cieplej wody dokonane zostały prawidłowo, według zasad przyjętych w stosownych regulaminach.

III. Uwagi i zalecenia

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, stosownie do § 35 ust. 4 Załącznika Nr 2 do Zarządzenia w sprawie kontroli Prezydent Miasta zalecił:

 1. uzupełnienie w teczkach czynszowych brakujących zawiadomień o wymiarze opłat,
 2. ustalenie powierzchni lokalu przy ul. Willowej 16,
 3. monitorowanie czasu trwania umów najmu w celu niedopuszczenia do bezumownego użytkowania lokalu,
 4. podjęcie działań w celu uzyskania od zarządców szczegółowych uregulowań w zakresie rozliczania mediów i naliczania kosztów rozliczeń,
 5. korektę błędnie naliczonych opłat abonamentowych ZWiK wskazanych w wystąpieniu,
 6. korektę należności za wywóz śmieci - ul. Dubois 36, ul. Studzienna 32,
 7. weryfikację rozliczenia mediów za I półrocze 2015 r. dla lokalizacji: ul. Studzienna 32, ul. Paproci 2, ul. Radogoska 16 Front + Oficyna, ul. Obotrycka 16, ul. Willowa 16, ul. Komuny Paryskiej 16B, ul. Sokoła 3, ul. Dubois 19, ul. Radogoska 15, ul. Szarotki 2, ul. Sławomira 18 i ul. Sławomira 13/14,
 8. każdorazowe weryfikowanie zasadności i poprawności rozliczeń mediów otrzymywanych od zarządców w zakresie wysokości doliczanych kosztów, rozliczanego zużycia i abonamentu,
 9. każdorazowe potwierdzanie wykonania ww. czynności kontrolnych.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2016/12/09, odpowiedzialny/a: Andrzej Lejk, wprowadził/a: Andrzej Lejk, dnia: 2016/12/09 10:20:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Lejk 2016/12/09 10:20:14 nowa pozycja