Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2016 roku

Nr kontroli: WKiAW

Zarządzanie techniczne obiektem Kąpielisko Arkonka w zakresie jego utrzymania i zachowania w niepogorszonym stanie

Zakład Usług Komunalnych ul. Ku Słońcu 125 a, 71-080 Szczecin

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

 

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w październiku 2016 r. przeprowadził kontrolę w Zakładzie Usług Komunalnych ul. Ku Słońcu 125 a, 71-080 Szczecin w zakresie: „Zarządzanie techniczne obiektem KąpieliskoArkonkaw zakresie jego utrzymania i zachowania w niepogorszonym stanie”. Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia  30.11.2016 r.

I. Ocena ogólna kontrolowanej działalności

W badanym zakresie stwierdzono uchybienia dotyczące braku wpisów protokołów z kontroli instalacji elektrycznej i odgromowej, przeprowadzonych przed oddaniem obiektów do użytkowania. Jednostkowe odchylenie od normy wykazały ponadto, przeprowadzone w maju 2015 r. przez Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Szczecinie mikrobiologiczne badania wody na jednym z basenów. Stwierdzono ponadto unoszący się przykry zapach z instalacji kanalizacyjnej  w budynku administracyjnym (A.3.A).

W pozostałym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień, a dotyczyło to:

  • przeprowadzania kontroli obiektów budowlanych oraz realizacji zaleceń wynikających z kontroli,
  • utrzymywania obiektów w należytym stanie technicznym i higienicznym,
  • utrzymywania prawidłowej jakości wody na basenach,
  • realizacji zaleceń wynikających z zewnętrznych kontroli (Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego, Państwowej Inspekcji Pracy).

II. Oceny cząstkowe

1. Kontrole  obiektów budowlanych oraz prowadzenie książek obiektów budowlanych

ZUK jest zarządcą 18 obiektów budowlanych, znajdujących się w kompleksie noszącym nazwę Kąpielisko Arkonka, w tym: budynków administracyjnych, budynków gastronomicznych, budynków technologicznych, niecek basenowych, parkingu oraz skateparku (w okresie zimowym lodowiska).

Z powodu błędnej interpretacji przepisów ze strony kolejnych osób zobowiązanych do prowadzenia książek obiektów budowlanych (od dnia oddania obiektów do użytkowania, do dnia kontroli 3 osoby) do książek nie zostały wpisane protokoły z kontroli instalacji elektrycznej i odgromowej, przeprowadzonych w maju 2014 r., przed oddaniem obiektów do użytkowania. Do wpisania protokołów zobowiązywał zarządcę obiektów  § 5 pkt 4 oraz § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego, wg których wpisy do książki obejmująprotokoły kontroli oraz badań określonych w art. 62 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane(zw. dalej u.p.b.) oraz przeprowadzonych remontów i przebudowy obiektu.Wpisy do książki powinny być dokonywane w dniu zaistnienia okoliczności, dla której jest wymagane dokonanie odpowiedniego wpisu.

Stwierdzono jednocześnie, że w budynku administracyjnym (A.3.A) z instalacji kanalizacyjnej przez cały okres trwania kontroli wydzielał się przykry zapach, który był wyczuwalny w całym budynku. Po zasygnalizowaniu tego faktu przez kontrolującą podjęto doraźne działania mające na celu usunięcie nieprawidłowości, nie została natomiast ustalona jednoznaczna przyczyna tej sytuacji.

Do zakończenia kontroli brakujące wpisy zostały uzupełnione w książkach obiektów budowlanych. W pozostałym zakresie książki prowadzone były prawidłowo i do ich prowadzenia nie wniesiono zastrzeżeń.

Nie wniesiono również zastrzeżeń do wykonywania  przez zarządcę obiektów obowiązków dotyczących przeprowadzania kontroli  na podstawie art. 62 u.p.b.  oraz realizacji zaleceń wynikających z kontroli. Wszystkie obiekty budowlane poddawane były raz w roku kontrolom polegającym na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego,estetyki obiektu oraz jego otoczenia. Kontrole przeprowadzały osoby posiadające uprawnienia do przeprowadzania kontroli w danym zakresie.

Zalecenia wynikające z kontroli obiektów budowlanych dotyczące wykonania skutecznej wentylacji mechanicznej w budynku technologicznym (A4), uruchomienia wentylacji w budynku lodowiska, potwierdzenia pomiarami skuteczności  wentylacji mechanicznej w budynku technologicznym (A5) zostały wykonane.

W pomieszczeniu magazynowym budynku technologicznego (A4) udrożniono ponadto wentylację grawitacyjną, której obowiązek udrożnienia wynikał z wydanej przez inspektora Państwowej Inspekcji Pracy ustnej decyzji, podczas prowadzonej w lipcu i sierpniu 2016 r. kontroli.

Osoby przeprowadzające kontrole obiektów budowlanych zaleciły ponadto regularne czyszczenie wpustów dachowych.

W związku z usytuowaniem obiektów w kompleksie leśnym istniała konieczność regularnych kontroli dachów budynków i ich oczyszczania, szczególnie ze spadających z drzew liści i igieł. Kontrole i czyszczenie odbywały się raz w miesiącu. Prace wykonywane były przez pracowników posiadających uprawnienia do wykonywania prac na wysokości powyżej 3 metrów. Opracowano ponadto wewnętrzny system dokumentowania wyników przeglądów i czyszczenia dachów. Na bieżąco monitorowano ponadto powstałe, niewielkie pęknięcia na ścianach budynków.

W wyniku kontroli obiektów budowlanych  zalecono wydzielenie strefy kanału technologicznego, znajdującego się pomiędzy parkingiem a lodowiskiem (scateparkiem) w sposób wyłączający dostępność użytkowników.

W związku ze znajdującymi się pod płytami urządzeniami nie było możliwości trwałego oddzielenia tych stref. Strefę wydzielono poprzez pomalowanie skraju płyty utwardzonej (lodowisko, scate park) barwami ostrzegawczymi, na przemian: żółto/czarnymi.

Wykonano również zalecenie dotyczące zabezpieczenia ramp zjazdowych scateparku (na styku z posadzką). Miejsce zabezpieczono w sposób uniemożliwiający zranienie stalowymi elementami. Na bieżąco prowadzono również udokumentowaną kontrolę stanu technicznego scateparku i urządzeń zabawowych, znajdujących się w kompleksie Arkonka. W razie stwierdzenia niezgodności z wymaganiami dotyczącymi tego typu urządzeń niezwłocznie urządzenia doprowadzano do stanu wymaganego.

W czasie trwania kontroli realizowano ponadto zalecenie wynikające z kontroli obiektu budowlanego (zespół kas) dotyczące doprowadzenia do właściwego nachylenia cokołów betonowych tworzących parapet przyścienny przy budynkach ponieważ dotychczasowe, niewłaściwe nachylenia, skutkowały gromadzeniem się wody deszczowej, powodującej zawilgacanie budynków.

Biorą pod uwagę zalecenia wynikające z kontroli obiektów budowlanych na bieżąco monitorowano również szerokość spoin w płytach chodnikowych wokół basenów i w razie konieczności spoiny wypełniano, tak aby ich szerokość nie przekraczała wymaganych 7 mm.

Oględziny obiektów oraz terenu zewnętrznego kąpieliska Arkonka nie wykazały również uchybień w bieżącym utrzymaniu właściwego stanu technicznego obiektów i terenu wokół obiektów.

Nie stwierdzono również uchybień w zakresie przeprowadzania kontroli instalacji i urządzeń przeciwpożarowych (hydranty zewnętrzne i wewnętrzne oraz gaśnice). W dniu kontroli instalacje i urządzenia przeciwpożarowe posiadały aktualne przeglądy.

2. Kontrole zewnętrznych organów

Kontrole obejmujące swym zakresem, między innymi, stan techniczny i higieniczny  obiektów  prowadziła Państwowa Inspekcja Sanitarna (zw. dalej PIS), Państwowa Inspekcja Pracy (zw. dalej PIP) oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (zw. dalej PINB).

Kontrole PIS nie wykazały uchybień bądź nieprawidłowości.

W Protokole kontroli PINB zalecono niezwłoczne uzupełnienie protokołów kontroli budowlanych o wszystkie instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska znajdujące się na  terenie obiektów. Osoba przeprowadzająca kontrole obiektów budowlanych niezwłocznie uzupełniła wpisy.

W toku prowadzonej przez PIP kontroli wydano ustne decyzje dotyczące zapewnienia: wentylacji grawitacyjnej oraz właściwej powierzchni posadzki  w magazynach gdzie przechowywane były chemikalia służące do uzdatniania wody basenowej; właściwego posadowienia zbiornika z kwasem siarkowym oraz sprawnego technicznie zbiornika zasobowego podchlorynu sodu; prawidłowego mocowania pomp dozujących z podchlorynem sodu;  zapewnienia zabezpieczenia chroniącego przed możliwością upadku osób z wysokości (do zbiornika wypełnionego wodą). Wszystkie decyzje zostały wykonane bez zbędnej zwłoki.

3. Utrzymywanie prawidłowej jakości wody na basenach

Uzdatnianie wody na kąpielisku Arkonka odbywało się poprzez filtrację z zastosowaniem złoża filtracyjnego, oraz koagulantu których zadaniem było usunięcie z wody zanieczyszczeń mechanicznych oraz dezynfekcji, której celem było usunięcie zanieczyszczeń biologicznych. Do dezynfekcji wody stosowano podchloryn sody oraz korektor pH w postaci roztworu kwasu siarkowego.

Przeprowadzone przez Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Szczecinie, przed rozpoczęciem sezonu (w maju 2016 r.)  badania wody z basenu oznaczonego jako B3 wykazały przekroczenie dopuszczalnej liczby bakterii Escherichia coli.

Po stwierdzeniu ww. przekroczeń niezwłocznie podjęto działania przywracające parametry wody zgodne z normami, co zostało potwierdzone podczas kolejnych badań.

ZUK podpisał ponadto umowę z akredytowanym laboratorium uprawnionym do badania jakości wody na basenach. Na podstawie umowy wykonywane były badania mikrobiologiczne wody w sezonie letnim oraz opracowane sprawozdania z badań.  Przeprowadzane w sezonie letnim 2016 r. badania nie wykazały odchyleń od normy.W celu utrzymania prawidłowej jakości wody na basenach wprowadzonych zostało szereg regulacji wewnętrznych. Pracownicy, odpowiedzialni  za nadzór nad jakością wody, zostali zapoznani z „Wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno-higienicznych na pływalniach" oraz szczegółową instrukcją obsługi instalacji uzdatniania wody basenowej. W okresie sezonu do codziennych obowiązków wyznaczonych pracowników należało pobieranie wody z basenów, sprawdzanie jej parametrów, odnotowywanie wyników jakości wody oraz reagowanie w razie uzyskania wyników odbiegających od normy.

Ponadto wszystkie niecki basenowe były codziennie czyszczone i odkażane. Z basenu sportowego przed sezonem była spuszczana woda a basen był kompleksowo mytyi dezynfekowany. Przed sezonem czyszczono również zbiorniki przelewowe umieszczone w maszynowniach basenów.

Prezydent Miasta Szczecin zalecił Dyrektorowi Zakładu Usług Komunalnych:

  1. Dokonywanie wpisów w książkach obiektów budowlanych w dniu zaistnienia okoliczności, dla której jest wymagane dokonanie odpowiedniego wpisu.
  2. Zidentyfikowanie oraz usunięcie przyczyny przykrego zapachu z instalacji kanalizacyjnej w budynku administracyjnym.

 


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2017/01/10, odpowiedzialny/a: Andrzej Lejk, wprowadził/a: Andrzej Lejk, dnia: 2017/01/10 09:35:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Lejk 2017/01/10 09:35:26 nowa pozycja