Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2016 roku

Nr kontroli: WKiAW

Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli P/26/15 przeprowadzonej przez WKiAW w 2015 r. w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym, w tym zawierania umów w latach 2012-2014 r.

Szkoła Podstawowa nr 69 przy ul. Zamoyskiego 2

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin we wrześniu 2016 r. przeprowadził w Szkole Podstawowej nr 69 przy ul. Zamoyskiego 2 (zw. dalej SP nr 69 lub jednostką) kontrolę w zakresie stanu realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli P/26/15 przeprowadzonej przez WKiAW w 2015 r. w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym, w tym zawierania umów w latach 2012-2014 r.

Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 17.10.2016 r.

I. Ocena ogólna kontrolowanej działalności

W wyniku przeprowadzonej kontroli w zakresie stanu realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli P/26/15 przeprowadzonej przez WKiAW w 2015 r. w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym, w tym zawierania umów w latach 2012-2014 r. ustalono, że wszystkie zalecenia wydane po ww. kontroli zostały zrealizowane.

II.  Oceny cząstkowe

1. Stosowanie prawidłowego wskaźnika średniego zużycia odpadów komunalnych.

Na potwierdzenie realizacji zalecenia do kontroli przedłożono przesłane do najemców lokali mieszkalnych pisma ws. wypowiedzenia stawki czynszu z dnia 31 grudnia 2015 r. W ww. pismach wskazano, że od dnia 01.02.2016 r. opłaty wynoszą: lokal nr 1: stawka czynszu - 257,40 zł, zimna woda – 44,17 zł, odprowadzanie ścieków – 72,25 zł, wywóz śmieci – 39,04 zł (78,90 zł x 0,2475 m3x 2 os.); lokal nr 2: stawka czynszu - 384,00 zł, zimna woda – 66,26 zł, odprowadzanie ścieków – 108,38 zł, wywóz śmieci – 58,59 zł (78,90 zł x 0,2475 m3x 3 os.).

      Nie stwierdzono uchybień w powyższym obszarze.

2. Przy zawieraniu umów najmu stosowanie procedury przetargowej zgodnie z uchwałą nr VIII/128/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 26.05.2015 r.

W toku kontroli ustalono, że od dnia 24.11.2015 r. (tj. dnia wystąpienia pokontrolnego z kontroli nr P/26/15) SP nr 69 zawarła łącznie 5 umów najmu lokali użytkowych. Z przedstawionej dokumentacji wynikało, że wszystkie ww. umowy były zawarte na zasadzie kontynuacji w związku z czym nie było obowiązku przeprowadzania przetargu. Według § 4 ust. 5 uchwały nr LXIII/1169/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 16.10.2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (ze zm.) kierownik jednostki organizacyjnej, może odstąpić od przeprowadzenia przetargu wobec dotychczasowych najemców, dzierżawców, biorących do używania, którzy przed zakończeniem trwania umowy zgłoszą chęć przedłużenia umowy i prowadzenia tam działalności w niezmienionej formie o ile nie będzie kolidowało to z realizacją zadań statutowych jednostki a dotychczasowa umowa realizowana jest prawidłowo z zastrzeżeniem, że zwolnienie to nie dotyczy celów, o których mowa w § 3 ust. 3.

Nie stwierdzono uchybień w powyższym obszarze.

3. Prawidłowe formułowanie treści umów, które będą zawierane w jednostce poprzez precyzyjne wskazywanie ich przedmiotów.

Na potwierdzenie realizacji ww. zalecenia do kontroli przedstawiono umowy zawarte w okresie od zakończenia kontroli nr P/26/15 do dnia 28 września 2016 r. (tj. do dnia rozpoczęcia kontroli sprawdzającej nr P/39/16). Każda z umów zawierała precyzyjne określenie przedmiotu najmu np.: „sala gimnastyczna położona w budynku Szkoły Podstawowej nr 69 w Szczecinie przy ulicy Zamoyskiego 2, stanowiącym własność Gminy Miasta Szczecin i znajdującym się w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 69 w Szczecinie”.

Nie stwierdzono uchybień w powyższym obszarze.

4. W przypadku opóźnień w zapłacie należności z tyt. najmu, naliczanie odsetek ustawowych.

Na potwierdzenie realizacji ww. zalecenia do kontroli przedstawiono dokumentację księgową dot. wpłat z tytułu najmu lokali mieszkalnych oraz użytkowych za okres od grudnia 2015 r. do września 2016 r., zawierającą noty odsetkowe wystawiane w sytuacji wnoszenia przez najemców opłat z pominięciem wyznaczonego terminu.

W ww. okresie w przypadku nieterminowych płatności każdorazowo naliczano odsetki.

Nie stwierdzono uchybień w powyższym obszarze.

III. Uwagi i zalecenia

Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

 


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2016/11/14, odpowiedzialny/a: Andrzej Lejk, wprowadził/a: Andrzej Lejk, dnia: 2016/11/14 10:28:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Lejk 2016/11/14 10:28:01 nowa pozycja