Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2016 roku

Nr kontroli: WKiAW

Stan bezpieczeństwa i higieny pracy

Teatr Współczesny, ul. Wały Chrobrego 370-500 Szczecin

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin na przełomie czerwca i lipca 2016 roku przeprowadził kontrolę w Teatrze Współczesnym, ul. Wały Chrobrego 3, 70-500 Szczecin(zw. dalej Teatrem), w zakresie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy (zwanym dalej bhp). Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia  05.08.2016 r.

W wyniku kontroli stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości dotyczące:

 • stanu technicznego dróg komunikacyjnych,
 • stanu technicznego schodów prowadzących z poziomu „O” na parter budynku,
 • stanu technicznego pomieszczeń higieniczno - sanitarnych w budynku zaplecza technicznego,
 • prac szczególnie niebezpiecznych oraz prac szczególnie uciążliwych bądź szkodliwych dla zdrowia kobiet,
 • stosowania niebezpiecznych, bądź stwarzających zagrożenie mieszanin chemicznych bez ich aktualnego spisu i kart charakterystyki,
 • braku oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy fryzjera, barmana, kucharza, strażaka,
 • braku szczegółowych programów szkoleń w dziedzinie bhp oraz dopuszczeniu pracownika do pracy bez aktualnego szkolenia okresowego,
 • nieterminowego przeprowadzania badań i pomiarów  czynników szkodliwych w środowisku pracy,
 • sposobu wykonywania zadań przez specjalistę ds. bhp.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie:

 • przeprowadzania kontroli obiektu budowlanego w zakresie objętym umową najmu oraz realizacji zaleceń wynikających z kontroli,
 • dostosowania maszyn i urządzeń do minimalnych wymagań,
 • eksploatowania urządzeń objętych dozorem technicznym,
 • udostępniania pracownikom instrukcji ogólnych i stanowiskowych w zakresie bhp,
 • opiniowania przez komisję koncepcji inscenizacyjnych i projektów scenograficznych pod względem bhp oraz udokumentowanego wyznaczania koordynatorów ds. bhp i ppoż. w przypadku występów gościnnych,
 • ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
 • poddawania pracowników badaniom z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia.

I. Oceny cząstkowe

1. Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy

Właścicielem budynku, w którym znajdował się Teatr, było Muzeum Narodowe w Szczecinie (zw. dalej Muzeum). Na mocy zawartej pomiędzy podmiotami umowy Teatr był odpowiedzialny za utrzymanie we właściwym stanie technicznym wynajmowanych pomieszczeń, w tym przeprowadzanie na koszt własny remontów oraz napraw.

Kontrola wykazała, że na ciągach komunikacyjnych, będących jednocześnie drogami ewakuacyjnymi, w tym: na wejściu głównym do budynku (droga komunikacyjna dla pracowników Teatru), na parterze oraz na 3 piętrze budynku (hol przy palarni; pomieszczenie przy warsztacie konserwatora) umieszczone zostały rekwizyty oraz elementy scenografii  teatralnych.  Przedmioty ułożone były warstwowo jedne na drugich w sposób niestabilny zagrażając przemieszczającym się po ciągach komunikacyjnych osobom. Ciągi komunikacyjne (głównie na poziomie „0” i na parterze budynku) były ponadto tarasowane podczas wyładunku i załadunku scenografii  teatralnych. Na głównych schodach, (od II do III piętra) brak było również oznakowania drogi ewakuacyjnej. Powyższe nieprawidłowości naruszyły § 4 ust. 1 oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (zw. dalej rozporządzeniem w sprawie ogólnych przepisów bhp) wg których  pracodawca jest obowiązany zapewnić na terenie zakładu pracy wykonane i oznakowane, zgodnie z Polskimi Normami i właściwymi przepisami, drogi komunikacyjne i transportowe, zwane dalej "drogami", drogi dla pieszych, zwane dalej "przejściami", i dojazdy pożarowe oraz utrzymywać je w stanie niestwarzającym zagrożeń dla użytkowników. Drogi i przejścia oraz dojazdy pożarowe nie mogą prowadzić przez miejsca, w których występują zagrożenia dla ich użytkowników. Pracodawca jest obowiązany zapewnić drogi ewakuacyjne ze wszystkich pomieszczeń obiektu budowlanego, w których mogą przebywać pracownicy, umożliwiające szybkie wydostanie się pracowników na otwartą przestrzeń. Drogi ewakuacyjne oraz dojścia do nich prowadzące nie mogą być zastawiane.

Stwierdzono ponadto, że schody prowadzące z poziomu „O” na parter budynku (rampa przeładunkowa) zagrażały bezpieczeństwu ich użytkowników. Stopnie schodów wykonane były z elementów drewnianych, poręcz z jednej strony z elementów metalowych, natomiast  z drugiej strony schody nie posiadały poręczy. Cała konstrukcja była niestabilna, chwiejna i nietrwała (prowizoryczna) powodując zagrożenie bezpieczeństwa osób z nich korzystających. Pozostawało to w sprzeczności z przepisem § 66 oraz § 67 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wg którychw celu zapewnienia dostępu do pomieszczeń położonych na różnych poziomach należy stosować schody stałe, a w zależności od przeznaczenia budynku również pochylnie odpowiadające warunkom określonym w rozporządzeniu. Zainstalowanie w budynku schodów lub pochylni ruchomych nie zwalnia z obowiązku zastosowania schodów lub pochylni stałych.

Obowiązek zastosowania schodów stałych regulował ponadto § 21 ust.  1 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp, wg któregodo pomieszczeń i stanowisk pracy położonych na różnych poziomach powinny prowadzić bezpieczne dojścia stałymi schodami lub pochylniami. Stwierdzono jednocześnie zły stan techniczny pomieszczeń higieniczno - sanitarnych oraz ich wyposażenia (sedes, umywalka, pisuar), mieszczących się na I p. budynku zaplecza technicznego. Stan pomieszczeń oraz ich wyposażenie nie wyczerpywały postanowień§ 2 ust. 1 Załącznika nr 3 do ww. rozporządzenia, wg któregopracodawca jest obowiązany utrzymywać pomieszczenia higieniczno sanitarne oraz znajdujące się w nich urządzenia w stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne korzystanie z nich przez pracowników.

W czasie kontroli w Teatrze trwały prace porządkowo - transportowe związane przygotowaniem terenu (na dziedzińcu wewnętrznym gmachu Muzeum) pod budowę hali magazynowej dla potrzeb Teatru, jak również generalnego remontu podłogi scenicznej.

2. Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe

2.1 Prace szczególnie niebezpieczne

Kontrola wykazała, że główną grupą prac szczególnie niebezpiecznych wykonywanych przez pracowników zatrudnionych w Teatrze były prace wykonywane na wysokości (w tym prace na wysokości powyżej 3 m), związane montażem i demontażem scenografii. Pracodawca opracował szczegółowe wymagania dotyczące wykonywania tego typu prac.  

Kontrola wykazała, że pracownicy Teatru, poza pracami na wysokości,  wykonywali również szereg prac transportowych, głównie elementów scenograficznych, niejednokrotnie

o znacznych gabarytach i masie. Prace wykonywane były przy pomocy różnego typu urządzeń transportowych (wózki ręczne paletowe, wózki platformowe, wózki dwu i czterokołowe, cięgnik elektryczny). Prac tych nie zaliczył Pan do prac szczególnie niebezpiecznych oraz nie opracował szczegółowych zasad ich wykonywania. W ocenie kontrolującej powyższe prace należałoby zaliczyć do prac szczególnie niebezpiecznych zgodnie z § 80 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp jako inne prace o zwiększonym zagrożeniu.

Do czasu zakończenia kontroli opracowano szczegółowe zasady wykonywania prac transportowych w Teatrze.

2.2 Prace szczególnie uciążliwe, bądź szkodliwe dla zdrowia kobiet

Wg stanu na dzień prowadzenia kontroli  w Teatrze zatrudnionych było 60 kobiet. Integralną część Regulaminu pracy stanowił wykaz prac szczególnie uciążliwych i szkodliwych dla kobiet. W wykazie ujęto prace związane z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów (po powierzchniach płaskich) oraz prace w pozycji stojącej (dla kobiet w ciąży).

W wykazie nie ujęto części prac wymienionych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet, które były wykonywane (bądź mogły być potencjalnie wykonywane) przez kobiety zatrudnione w Teatrze, w tym: dla kobiet, kobiet w ciąży i karmiących piersią: ręczne przenoszenie pod górę - po pochylniach, schodach itp. ciężarów o określonych parametrach; dla kobiet w ciąży i karmiących piersią: prac  w pozycji wymuszonej; prac w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej (nie było wskazanych kobiet karmiących piersią); prac w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami chemicznymi; dla kobiet w ciąży:prac przy obsłudze monitorów ekranowych - powyżej 4 godzin na dobę; prac na wysokości oraz wchodzenie i schodzenie po drabinach.

Do czasu zakończenia kontroli wykaz dostosowano do prac wykonywanych, bądź prac które potencjalnie mogą być wykonywane przez pracownice Teatru.

2.3 Czynniki szkodliwe

Niebezpieczne, bądź stwarzające zagrożenie mieszaniny chemiczne w Teatrze stosowane były na stanowiskach: sprzątaczek, konserwatora oraz praczki.

Kontrola ustaliła, że nie był prowadzony spis ww. mieszanin, jak również pracodawca nie dysponował kartami charakterystyki tych mieszanin, a wg art. 221 § 2 ustawy z dnia  26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy,  (zw. dalej K.p.) niedopuszczalne jest stosowanie substancji niebezpiecznej, mieszaniny niebezpiecznej, substancji stwarzającej zagrożenie lub mieszaniny stwarzającej zagrożenie bez posiadania aktualnego spisu tych substancji i mieszanin oraz kart charakterystyki (…).

Przyczyną nieprawidłowości była niewystarczająca współpraca specjalisty ds. bhp z pracodawcą w zakresie doradztwa dotyczącego stosowania przepisów w tym zakresie.

Do czasu zakończenia kontroli sporządzono wykaz mieszanin aktualnie stosowanych. Załącznik do wykazu stanowiły karty charakterystyki.

3.Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego, dla poszczególnych stanowisk pracy przeprowadzona została w okresie od września 2010 r.,  do lutego 2016 r.

W ocenie każdorazowo, uczestniczył: pracodawca, specjalista ds. bhp oraz przedstawiciele pracowników. Ocenę ryzyka zawodowego została przeprowadzona dla następujących stanowisk pracy: aktor, garderobiana, rekwizytorka, elektryk – oświetleniowiec, maszynista sceny, magazynier, sprzątaczka, obsługa portierni, praczka, kierowca - zaopatrzeniowiec, krawiec/krawcowa, stolarz, organizator widowni, kasjer, organizacja, bileter, szatniarz,  pracownik administracyjno – biurowy, pracownik archiwum.

Kontrola wykazała, że nie została przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego dla następujących stanowisk pracy: fryzjer, kucharz, barman, rekwizytor, strażak, co było niezgodne z § 39a ust. 1 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp, wg którego  pracodawca ocenia ryzyko zawodowe występujące przy wykonywanych pracach, w szczególności przy doborze wyposażenia stanowisk i miejsc pracy (…) zmianie organizacji pracy.

Ustalono ponadto, że w dokumentacji oceny ryzyka zawodowego brak było wykazów osób pracujących na danym stanowisku, co pozostawało w sprzeczności z przepisem § 39a ust. 3 pkt 1 lit. e ww. rozporządzenia, wg którego pracodawca prowadzi dokumentację oceny ryzyka zawodowego oraz zastosowanych niezbędnych środków profilaktycznych. Dokument potwierdzający dokonanie oceny ryzyka zawodowego powinien uwzględniać w szczególności:opis ocenianego stanowiska pracy, w tym wyszczególnienie osób pracujących na tym stanowisku.

W ocenie WKiAW dokumentacja oceny ryzyka zawodowego była nieczytelna, szczególnie w obszarze występujących na danym stanowisku czynników: niebezpiecznych, szkodliwych bądź uciążliwych.

4.Szkolenia w dziedzinie bhp

Szkolenia wstępne, instruktaż ogólny przeprowadzał specjalista ds. bhp, wykonujący zadania służby bhp w Teatrze natomiast instruktaż stanowiskowy przeprowadzał pracodawca oraz osoby kierujące pracownikami, posiadające udokumentowane  kwalifikacje i doświadczenie zawodowe uprawniające do przeprowadzania instruktażu stanowiskowego. Przeprowadzanie szkoleń okresowych zlecano zewnętrznym podmiotom prowadzącym działalność szkoleniową w dziedzinie bhp. Kontrolą objęto szkolenia wstępne i okresowe 32 pracowników, co stanowiło 32% osób pracujących w dniu kontroli.

Kontrola wykazała, że pracodawca nie opracował programów wstępnych szkoleń w dziedzinie bhp dla poszczególnych grup stanowisk oraz nie dysponował programami szkoleń okresowych, a wg § 5 pkt 1 oraz § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy(zw. dalej rozporządzeniem w sprawie szkoleń bhp) pracodawca organizujący i prowadzący szkolenie oraz jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zapewniają:programy poszczególnych rodzajów szkolenia opracowane dla określonych grup stanowisk. Programy szkolenia wstępnego oraz szkolenia okresowego, określające szczegółową tematykę, formy realizacji i czas trwania szkolenia, dla poszczególnych grup stanowisk, opracowuje pracodawca lub w porozumieniu z pracodawcą - jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie ramowych programów szkolenia.Programy szkolenia powinny być dostosowane do rodzajów i warunków prac wykonywanych przez uczestników szkolenia. (…) Programy szkolenia, na podstawie których były prowadzone aktualne szkolenia pracowników, powinny być przechowywane przez pracodawców. Przyczyną nieprawidłowości była niewłaściwa współpraca specjalisty ds. bhp z Dyrektorem Teatru w zakresie doradztwa dotyczącego stosowania przepisów.

Ustalono ponadto jednostkowe uchybienie dotyczące dopuszczenia do pracy pracownicy, zatrudnionej na stanowisku krawcowej bez ważnego szkolenia okresowego. Pracownica odbyła szkolenie okresowe w 2012 r. i kolejne w 2016 r., co pozostawało w sprzeczności z § 15 ust.1  ww. rozporządzenia, wg którego szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata.

 Pozostałych 31 pracowników odbyło szkolenia wstępne i okresowe w obowiązujących terminach. Aktualne szkolenie okresowe posiadał również pracodawca.

5. Badania środowiska pracy

W Teatrze przeprowadzano badania i pomiary czynników szkodliwych w zakresie: pyłu całkowitego na stanowisku stolarza. Badania przeprowadzono w czerwcu 2010 r., a następne w  marcu 2012 r. Kolejnych badań nie przeprowadzono.

W wyniku badań przeprowadzonych na przełomie maja i czerwca 2010 r. wykazano, iż: wskaźnik narażenia dla pyłu całkowitego na stanowisku stolarza osiągnął wartość dopuszczalną i wyniósł 1,0 krotności NDS (najwyższe dopuszczalne stężenie). Następne badania przeprowadzono w 2012 r., co naruszyło przepis § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, wg któregow przypadku występowania szkodliwego dla zdrowia czynnika chemicznego lub pyłu, z wyjątkiem czynnika o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, badania i pomiary wykonuje się co najmniej raz w roku - jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono stężenie czynnika szkodliwego dla zdrowia powyżej 0,5 wartości NDS. Badania na stanowisku stolarza przeprowadzone w 2012 r. wykazały, iż: wskaźnik narażenia dla pyłu całkowitego był poniżej wartości NDS. Krotność NDS wyniosła poniżej 0,1. Do dnia kontroli nie wykonał Pan ponownych badań, co stało w sprzeczności z § 7 ww. rozporządzenia, wg którego jeżeli wyniki dwóch ostatnich badań i pomiarów szkodliwych dla zdrowia czynników chemicznych lub pyłów (…) wykonanych w odstępie co najmniej dwóch lat (…) nie przekroczyły 0,1 wartości NDS, pracodawca może odstąpić od wykonywania badań i pomiarów.

Przyczyną nieprawidłowości była błędna interpretacja przepisów ze strony pracodawcy oraz specjalisty ds. bhp, pełniącego rolę doradczą w tym zakresie.

6. Służba bhp

Stan zatrudnienia na dzień prowadzenia kontroli w Teatrze wynosił 99 osób. Wykonywanie zadań służby bhp powierzono (umowa cywilnoprawna) specjaliście spoza zakładu, który posiadał udokumentowane kwalifikacje oraz aktualne szkolenie okresowe w dziedzinie bhp dla pracowników służby bhp.

Kontrola wykazała, że osoba wykonująca zadania służby bhp w Teatrze sporządziła i przedstawiła Dyrektorowi Teatru analizę stanu bhp za rok 2015, nie sporządziła natomiast analizy za 2014 r., a wg § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy do zakresu działania służby bhp należy sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.

Stwierdzono ponadto, że przyczyną większości wskazanych w poprzednich pkt. wystąpienia uchybień i nieprawidłowości była niewystarczająca współpraca specjalisty ds. bhp z Dyrektorem Teatru, szczególnie w obszarze dotyczącymdoradztwa w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, do czego obligował służbę bhp § 2 ust. 1 pkt 13 ww. rozporządzenia.

Po stwierdzanych przez kontrolującą uchybieniach i nieprawidłowościach, specjalista ds. bhp bezzwłocznie interweniował oraz w miarę możliwości na bieżąco likwidował nieprawidłowości, co wykazano w poprzednich pkt. wystąpienia.

 7. Kontrole budowlane

W ramach Umowy z Muzeum Narodowym Teatr zobowiązany był do przeprowadzania (w zajmowanej części) okresowych kontroli wynikających z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.Teatr przeprowadzał pięcioletnie kontrole instalacji elektrycznej oraz pięcioletnie kontrole stanu technicznego obiektu (w zakresie objętym umową). Kontrole instalacji elektrycznych nie wykazały nieprawidłowości, w zakresie objętym kontrolą. W wyniku przeprowadzonej w maju br. kontroli ogólnobudowlanej stwierdzono, iż zajmowane przez Teatr pomieszczenia zapewniają bezpieczne ich użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Zalecono natomiast wykonanie  remontu sceny w zakresie: wymiany elementów konstrukcyjnych części sceny oraz wymiany podłogi scenicznej.

W czasie trwania kontroli scena była przygotowywana do remontu podłogi, którego zakończenie ustalono (umowa) do dnia 31.08.2016 r.

8. Użytkowanie maszyn oraz urządzeń technicznych

Pracodawca dokonał wewnętrznej oceny maszyn nabytych przed 2003 r. pod kątem spełniania minimalnych wymagań określonych w rozdziale 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Maszyny nie spełniające minimalnych wymagań wycofano z eksploatacji.

Nie stwierdzono uchybień w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników.

Pracodawca przeprowadzał okresowekontrole (firma zewnętrzna) urządzeń górnej mechaniki sceny. Będące na wyposażeniu stolarni obrabiarki do drewna posiadały urządzenia ochronne.Pracodawca udostępnił pracownikom instrukcje ogólne i stanowiskowe dotyczące bezpiecznego wykonywania poszczególnych prac przy zastosowaniu maszyn i sprzętu do tymczasowej pracy na wysokości.

Urządzenia objęte dozorem technicznym: cięgnik oraz stały zbiornik ciśnieniowy,  posiadały aktualne decyzje UDT.

9. Organizacja i realizacja widowisk

Dyrektor Teatru powoływał komisje, które  opiniowały pisemnie projekty scenograficzne poszczególnych widowisk pod kątem ich zgodności z przepisami bhp oraz ochrony ppoż. Projekty scenograficzne zatwierdzał każdorazowo Dyrektor Naczelny Teatru. W skład komisji wchodzili: reżyser, scenograf, specjalista ds. bhp, strażak, kierownik ds. technicznych, kierownik zespołu artystycznego oraz przedstawiciel pracowników.

W okresie objętym kontrolą zostały pozytywnie zaopiniowane projekty wszystkich widowisk. W formie pisemnej ustalono szczegółowe zasady dotyczące sprawowania nadzoru w zakresie bhp i ppoż w czasie widowisk z udziałem zaproszonych zespołów (występów gościnnych) oraz wyznaczono koordynatora do nadzoru nad przestrzeganiem powyższych zasad. 

10. Wypadki przy pracy

W okresie objętym kontrolą w Teatrze zarejestrowano 3 wypadki przy pracy; nie zarejestrowano chorób zawodowych bądź podejrzeń o tego typu choroby. Ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków zajmował się zespół powypadkowy, w skład którego wchodził  specjalista ds. bhp oraz przedstawiciel pracowników. W Teatrze nie działała społeczna inspekcja pracy.

Nie wniesiono zastrzeżeń do pracy zespołu powypadkowego, który prawidłowo ustalał okoliczności i przyczyny wypadków, dokonywał  prawnej kwalifikacji wypadków oraz  wypracował właściwe wnioski i określał środki profilaktyczne. Sposób realizacji zaleceń zespołu powypadkowego nadzorował specjalista ds. bhp

11. Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami

W okresie objętym kontrolą badania profilaktyczne pracowników Teatru wykonywane były na podstawie umowy zawartej pomiędzy Teatrem a jednostką uprawnioną do wykonywania tego typu badań. Kontrolą objęto badania wstępne oraz badania okresowe 32 osób, tj. 32% ogółu zatrudnionych. Objęci kontrolą pracownicy zostali dopuszczeni do pracy na podstawie wydanych przez lekarza przeprowadzającego badanie orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku. Kierując na badania pracownika pracodawca informował lekarza o warunkach pracy na danym stanowisku, uwzględniając występujące na danym stanowisku czynniki niebezpieczne, szkodliwe bądź uciążliwe.

II. Uwagi i zalecenia

Prezydent Miasta Szczecin zalecił Dyrektorowi Teatru:

1. Ciągi komunikacyjne:

 1. dostosowanie schodów wejściowych, prowadzących poziomu „0”  na parter budynku, do obowiązujących przepisów.
 2. usunięcie z ciągów komunikacyjnych przedmiotów (rekwizytów, scenografii, itp.) stwarzających zagrożenie dla ich użytkowników oraz oznaczenie dróg ewakuacyjnych zgodnie z Polskimi normami.

2. Doprowadzenie pomieszczeń higieniczno sanitarnych w budynku zaplecza technicznego do właściwego stanu technicznego i sanitarnego.

3. Analizowanie  na bieżąco rodzajów prac wykonywanych przez pracowników Teatru, pod kątem prac szczególnie niebezpiecznych. W przypadku wykonywania tego typu prac każdorazowo opracowywanie szczegółowych zasad ich wykonywania.

4. Aktualizowanie na bieżąco wykazu prac szczególnie uciążliwych, bądź szkodliwych dla zdrowia kobiet, występujących w Teatrze.

5. Prowadzenie na bieżąco spisu oraz kart charakterystyki stosowanych niebezpiecznych, bądź stwarzających zagrożenie mieszanin chemicznych.

6. Przeprowadzenie badań i pomiarów stężenie pyłu na stanowisku stolarza oraz prowadzenie badań i pomiarów w wymaganych terminach.

7. Ocena ryzykazawodowego:

 1. przeprowadzenie ocena ryzyka zawodowego dla następujących stanowisk pracy: fryzjer, kucharz, barman, strażak,
 2. uzupełnienie oceny ryzyka zawodowego o wykazy osób pracujących na danym, ocenionym stanowisku,
 3. prowadzenie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego w sposób czytelny szczególnie w zakresie występujących na danym stanowisku czynników szkodliwych, uciążliwych, bądź niebezpiecznych.

8. Egzekwowanie od specjalisty ds. bhp wykonywania zadań należących do służby bhp, w tym zadań w zakresie doradztwa.


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2016/09/13, odpowiedzialny/a: Andrzej Lejk, wprowadził/a: Andrzej Lejk, dnia: 2016/09/13 14:06:36
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Lejk 2016/09/13 14:06:36 nowa pozycja