Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2016 roku

Nr kontroli: WKiAW

Przebudowa z rozbudową ulicy Wiosennej w Szczecinie

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w październiku 2016 r. przeprowadził w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie (zw. dalej ZDiTM) kontrolę w zakresie przebudowy z rozbudową ulicy Wiosennej w Szczecinie.

Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 22.11.2016 r.

I. Ocena ogólna kontrolowanej działalności

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości ani uchybień w trakcie realizacji ww. inwestycji (w okresie objętym kontrolą tj. od dnia zawarcia umowy -  22.10.2015 r. - do dnia zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru - 10.10.2016 r.).

II. Oceny cząstkowe

1. Zamówienia publiczne

Kontrolą objęto 2 postępowania o udzielenia zamówienia publicznego tj. zamówienie dot. pełnienia funkcji inżyniera kontraktu (zamówienie poniżej kwoty 30.000 EUR) oraz zamówienie na roboty budowlane przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Nie stwierdzono uchybień w powyższym obszarze.

Zamawiający przed zawarciem umowy na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przeprowadził analizę rynku polegającą na przesłaniu zapytania ofertowego do trzech potencjalnych wykonawców. ZDiTM na dowód przeprowadzenia ww. analizy rynku sporządził w dniu 28.02.2016 r. notatkę służbową, do której załączono ww. zapytania ofertowe oraz oferty złożone przez potencjalnych wykonawców.

W przypadku zamówienia publicznego dot. wykonania robót budowlanych stwierdzono, że procedura przeprowadzona została zgodnie z wymogami ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)(zw. dalej p.z.p.) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy, a w szczególności:

  • sporządzono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zawierające wszystkie wymagane przepisami elementy,
  • terminowo i kompletnie sporządzono i zamieszczono w odpowiednich publikatorach ogłoszenia dot. przetargu,
  • prawidłowo udokumentowano poszczególne etapy zamówień sporządzając protokoły z postępowań w oparciu o odpowiednie wzory wskazane w przepisach,
  • żądano wymaganej przepisami dokumentacji,
  • dochowano terminów określonych w przepisach w zakresie: składania ofert, związania ofertą, zawarcia umowy z wykonawcą.

2. Realizacja umów

2. 1. Realizacja umowy o pełnienie funkcji inżyniera kontraktu

W dniu 14.03.2016 r. została zawarta umowa nr 36/ZDiTM/2016 (zw. dalej umową nr 36/ZDiTM/2016), o świadczenie usług związanych z przygotowaniem, zarządzaniem, kontrolą i nadzorem nad realizacją robót budowlanych, których przedmiotem było wykonanie na zasadzie zaprojektuj i zbuduj zadania pn.: „Przebudowa z rozbudową ul. Wiosennej w Szczecinie – etap I”.

Niestwierdzono uchybień w powyższym obszarze.

W toku kontroli ustalono, że Inżynier Kontraktu realizował obowiązki wynikające z umowy nr 36/ZDiTM/2016, w tym przede wszystkim: sprawował nadzór inwestorski przez uprawnionych przedstawicieli – inspektorów nadzoru zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290) i warunkami pozwolenia na budowę, kontrolował w sposób ciągły jakość wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, akceptował materiały przed ich wbudowaniem, organizował rady budowy, zapobiegał roszczeniom Wykonawcy robót, monitorował postęp robót poprzez sprawdzanie rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym harmonogramem robót, dokonywał obmiaru wykonanych robót, dokonywał odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywał na bieżąco wpisów do dziennika budowy, składał comiesięczne raporty.

2. 2.  Realizacja umowy o roboty budowlane

W dniu 10.12.2015 r. została zawarta umowa nr ZDiTM – 100/2015 (zw. dalej umową nr 100/2015), przedmiotem której było wykonanie na zasadzie zaprojektuj i zbuduj zadania pn.: „Przebudowa z rozbudową ulicy Wiosennej w Szczecinie – etap - I”. Wykonawca zobowiązany był do wykonania całości robót w terminie 11 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 22.09.2016 r., w tym nie więcej niż 6 miesięcy na wykonanie i protokolarne przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej wraz z decyzja administracyjną umożliwiającą prowadzenie robót budowlanych tj. do dnia 22.04.2016 r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości 7.569.959,71 zł – zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy. Przedmiotową umowę zmieniono dwukrotnie tj.: Aneksem nr 1 zawartym w dniu 12.05.2016 r., oraz Aneksem nr 2 zawartym w dniu 22.09.2016 r.

Niestwierdzono uchybień w powyższym obszarze.

W toku kontroli stwierdzono, że Wykonawca w pełni wywiązywał się z obowiązków określonych Umową, w tym: opracował dokumentację projektową oraz uzyskał ostateczną decyzję umożliwiającą prowadzenie robót budowlanych, pełnił nadzór autorski, wykonał określone w projekcie roboty budowlane.

Kontrola ustaliła, że w dniu 22.04.2016 r. protokołem przekazania i odbioru dokumentacji projektowej Wykonawca przekazał zamawiającemu (reprezentowanemu przez Inżyniera Kontraktu) wymaganą dokumentację. Przekazanie placu budowy miało miejsce w dniu 04.05.2016 r.

W dniu 17.05.2016 r. został spisany protokół konieczności nr 1 dot. budowy sięgacza – przyłącza kanalizacji sanitarnej pod ul. Wiosenną. Powyższe roboty nie były ujęte w warunkach technicznych wydanych przez ZWiK na etapie opracowywania Programu Funkcjonalno Użytkowego. Wykonanie sięgacza – przyłącza kanalizacji sanitarnej pod ul. Wiosenną nie było więc objęte przedmiotem zamówienia, ponieważ Zamawiający nie mógł przewidzieć zmiany stanowiska ZWiK już po udzieleniu zamówienia Wykonawcy w trybie zaprojektuj i wybuduj. Wykonanie przedmiotowego sięgacza po wykonaniu przebudowy ul. Wiosennej wiązałoby się z niewspółmiernym kosztem z uwagi na konieczność ingerencji w nowo wykonany obiekt. Biorąc pod uwagę powyższe udzielono zamówienia dodatkowego zgodnie z ówcześnie obowiązującym art. 67 p.z.p. Wykonawcy obecnemu na placu budowy.

W dniu 12.05.2016 r. zawarto Aneks nr 1 do umowy nr 100/2015 dot. zmiany osób na stanowiskach:

  • projektant w specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej,
  • kierownik robót elektrycznych,
  • kierownik robót sanitarnych,
  • kierownik robót telekomunikacyjnych.

W dniu 22.09.2016 r. zawarto Aneks nr 2 do umowy 100/2015 dot. zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono do dnia 10.10.2016 r. Powyższa zmiana terminu spowodowana była awarią istniejącej sieci wodociągowej i wymyciem wykonanych warstw konstrukcyjnych po str. L i P jezdni głównej na odcinku ok. 40mb.

2.3.  Realizacja umowy o roboty dodatkowe

W dn. 11.07.2016 r. została zawarta umowa nr ZDiTM 114/2016.

Przedmiotem umowy było wykonanie zamówienia dodatkowego do zadania podstawowego pn.: „Przebudowa z rozbudową ul. Wiosennej w Szczecinie – etap I – umowa nr ZDiTM 100/2015 z dnia 22.10.2015 r.”. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy polegał na budowie sięgacza – przyłącza kanalizacji sanitarnej pod ul. Wiosenną w Szczecinie. Wartość robót na ustalono kwotę 18.500,00 zł brutto.

Nie stwierdzono uchybień w powyższym obszarze.

W toku kontroli stwierdzono, że Wykonawca w pełni zrealizował przedmiot umowy w tym: wykonał wykop, przygotował podłoże, dostarczył i ułożył kanał Ø 200 PVC, dostarczył i ustawił studnię Ø 1000, obsypał kanał studni, zasypał wykop.

III. Uwagi i zalecenia

Zaleceńpokontrolnych nie wydano.

         

 


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2017/01/19, odpowiedzialny/a: Andrzej Lejk, wprowadził/a: Andrzej Lejk, dnia: 2017/01/19 09:48:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Lejk 2017/01/19 09:48:07 nowa pozycja