Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 285/17 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością

Data podpisania: 2017/06/27

Data wejścia w życie: 2017/06/27


Na podstawie § 10 ust.1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 417/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 22/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 147/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2016 r., Zarządzenie Nr 215/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 czerwca 2016 r., Zarządzenie Nr 302/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 lipca 2016 r., Zarządzenie Nr 399/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 października 2016 r., Zarządzenie Nr 465/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 grudnia 2016 r., Zarządzenie Nr 127/167 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 marca 2017 r.) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Pana MICHAŁA KACZMARCZYKA - Zastępcę Dyrektora Biura Prezydenta Miasta - na Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością.
2. Pełnomocnik, o którym mowa w ust. 1 jest odpowiedzialny za skuteczność systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miasta Szczecin, zwanego dalej SZJ, koordynowanie prac związanych z jego utrzymaniem i doskonaleniem zgodnego z wymaganiami normy PN EN ISO 9001, a w szczególności za:
1) uzgodnienie z Prezydentem Miasta Szczecin polityki jakości dla Urzędu Miasta Szczecin oraz celów jakościowych zgodnych z kierunkiem strategicznym organizacji;
2) koordynowanie prac przy opracowaniu, zatwierdzaniu, weryfikowaniu, aktualizacji i rozpowszechnianiu dokumentacji systemowej;
3) zapewnienie zintegrowania wymagań SZJ z procesami realizowanymi w Urzędzie Miasta Szczecin;
4) pełne i systematyczne przeprowadzenie analizy funkcjonowania systemu i informowanie kierownictwa o jej wynikach oraz przygotowanie i organizowanie auditów wewnętrznych i przeglądów kierownictwa;
5) zapewnienie upowszechniania w całej organizacji świadomości dotyczącej wymagań klienta oraz promowanie podejścia procesowego i podejścia opartego na ryzyku;
6) zapewnienie, że SZJ osiaga zamierzone wyniki;
7) planowanie szkoleń pracowników Urzędu MIasta Szczecin w zakresie SZJ;
8) przedkładanie Prezydentowi Miasta Szczecin sprawozdań z funkcjonowania SZJ oraz przedstawianie potrzeb związanych z utrzymaniem i doskonaleniem systemu;
9) współpracę z konsultantami zewnętrznymi i jednostkami certyfikującymi w zakresie SZJ.

§ 2. W celu realizacji niniejszego zarządzenia zobowiązuję dyrektorów wydziałów i kierowników biur oraz samodzielne stanowiska działające poza strukturą wydziałów i biur Urzędu Miasta Szczecin do ścisłej współpracy z Pełnomocnikiem ds. Systemu Zarządzania Jakością w zakresie realizacji zadań, o których mowa w § 1.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 172/01 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 20 lipca 2001r.
w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


udostępnił: , wytworzono: 2017/06/27, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Iwona Łabaziewicz, dnia: 2017/06/27 14:57:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Łabaziewicz 2017/06/27 14:57:37 nowa pozycja