Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 74020742

Aktualna strona: 6323

Wydrukowano: 0

Program "Dom Dużej Rodziny"

DOM DUŻEJ RODZINY


Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków o przyznanie mieszkania
w  ramach Programu mieszkaniowego pn. „Dom Dużej Rodziny”

  

            Program pn. „Dom Dużej Rodziny” jest formą wsparcia mieszkaniowego dla Rodzin, składających się co najmniej czwórki dzieci, w tym także dzieci, które ukończyły 18 rok życia, ale kontynuują naukę i nie mają własnego źródła dochodu, aż do ukończenia przez nie 24 roku życia. Pomocą objęte zostaną te Rodziny wielodzietne, które ze względu na sytuację majątkową i możliwości zarobkowe nie są w stanie zapewnić sobie odpowiednich warunków mieszkaniowych we własnym zakresie, jednak są w stanie ponosić koszty związane z utrzymaniem mieszkania.

 Lokale ujęte w Programie:

Zasady rekrutacji Rodzin dotyczą wynajmu następującychlokali mieszkalnych w ramach Programu mieszkaniowego pn.: „Dom Dużej Rodziny”, realizowanego przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółkę z o.o.:

 1. lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Łuczniczej 30A o powierzchni 78,06 m2,
 2. lokalu mieszkalnego nr 26 przy ul. Ściegiennego 3  o powierzchni 74,92 m2

 

 Warunki najmu lokalu mieszkalnego:

 • Wysokość czynszu najmu lokalu ustalona jest na zasadach obowiązujących jak dla zasobu komunalnego, przy uwzględnieniu możliwości ubiegania się o wsparcie w ponoszeniu wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania w formie dodatków mieszkaniowych.
 • Warunkiem zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego przez Rodzinę, wyłonioną w drodze niniejszego naboru wniosków, będzie wpłata kaucji zabezpieczającej w wysokości trzymiesięcznego czynszu najmu.

            W szczególnie uzasadnionych przypadkach na umotywowany wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie lub przyszłego najemcy, będzie możliwość podjęcia decyzji o odstąpieniu od wpłaty kaucji.

  

Warunki udziału rodzin w Programie:

 1. Wsparcie w ramach Programu pn. „Dom Dużej Rodziny” otrzymują Rodziny, w których przynajmniej jedna z osób posiada stałe źródło dochodu, niezależne od systemu pomocy i świadczeń.
 2. W Rodzinach będących beneficjentami pomocy nie może występować problem uzależnienia lub inny temu podobny.
 3. Dochód rodziny powinien kwalifikować ją do wynajmu mieszkania z zasobów Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o., będących w dyspozycji Gminy Miasto Szczecin. Dochód nie powinien wykluczać możliwości uzyskania dodatku mieszkaniowego przez Rodzinę.

 

KRYTERIA DOCHODOWE GOSPODARSTWA DOMOWEGO, UPRAWNIAJĄCE DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU MIESZKANIA

 

Liczba osób w gospodarstwie domowym

Dolny próg dochodowy

Górny próg dochodowy

5 osób

4 400,00

8 184,98

6 osób

5 280,00

9 252,58

7 osób

6 160,00

9 383,07

8 osób

7 040,00

9 513,55

9 osób

7 920,00

9 644,04

10 osób

8 800,00

9 774,53

 

Uwaga! Dla potrzeb ustalenia wyłącznie wysokości dolnego progu dochodowego wlicza się świadczenie wychowawcze 500+.

 

 • Dodatkowo w rodzinie nie występuje problem zadłużenia dotychczas zajmowanego lokalu, bądź został on uregulowany poprzez spłatę, umorzenie, rozłożenie na raty, podpisaną ugodę, itp.
 • Przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy przed datą złożenia wniosku w ramach Programu Rodzina nie posiadała tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego lub domu na terenie Gminy Miasto Szczecin lub gmin ościennych.
 • W dniu podpisania umowy najmu lokalu Rodzina nie dysponuje prawem do innego lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Miasto Szczecin lub gmin ościennych.
 • Rodzina ubiegająca się o najem lokalu mieszkalnego w ramach Programu pn. „Dom Dużej Rodziny” zamieszkuje na terenie Gminy Miasto Szczecin minimum 3 lata.


Procedura postępowania i wyboru Rodzin do udziału w Programie:

 1. Rodziny, które chcą wziąć udział w programie zobowiązane są do zapoznania się z Programem oraz Regulaminem naboru wniosków o najem mieszkań przyznawanych w ramach Programu mieszkaniowego pn.: „Dom Dużej Rodziny”, szczegółowo określającym zasady oraz warunki  udziału w Programie.
 2. Wniosek o najem lokalu mieszkalnego przyznawanego w ramach Programu pn. „Dom Dużej Rodziny” wraz z niezbędnymi załącznikami / dokumentami należy złożyćw Kancelarii Głównej Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin (sala 62) pl. Armii Krajowej 1 w poniedziałek w godzinach 7:30 – 18:00, od wtorku do piątku w godzinach 7:30 – 16:00
 3. Wniosek należy złożyćw zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Nabór wniosków na wynajem lokalu mieszkalnego w ramach Programu pn: „Dom Dużej Rodziny”
 4. Termin składania wniosków:   16 lipca 2019 r.   

 UWAGA!:  Liczy się data wpływu wniosku do Urzędu Miasta Szczecin, a wnioski które wpłyną po ww. terminie nie będą rozpatrywane.  

 1. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków,
  w szczególności:
 2. W przypadku Rodzica – Oświadczenie,że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej poprzez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do wszystkich dzieci wskazanych we wniosku o najem mieszkania przyznanego w ramach Programu (załącznik Nr 1);
 3. Oświadczenie Rodziców lub Rodzica o dochodach Rodziny(załącznik Nr 2);
 4. Zaświadczenie o zatrudnieniu;
 5. Oświadczenieo dysponowaniu/niedysponowaniu prawem do innego lokalu   mieszkalnego(załącznik Nr 3);
 6. Dokumenty, informacje dotyczące aktualnych warunków zamieszkania (adres, powierzchnia lokalu, liczba pokoi, liczba innych pomieszczeń wyposażenie
  w media) oraz sposobu korzystania z lokalu mieszkalnego przez Rodzinę - Karta – opis zajmowanego lokalu mieszkalnego (załącznik Nr 4);
 7. Oświadczenie o braku zadłużenia dotychczas zajmowanego lokalu mieszkalnego, bądź oświadczenie, iż zostało ono uregulowane poprzez spłatę, umorzenie, rozłożenie na raty, podpisaną ugodę, itp. (załącznik Nr 5);
 8. W przypadku Rodzin, w których występuje niepełnosprawność dziecka/dzieci, odpowiednie zaświadczenie poświadczające ten fakt w formie orzeczenia
  o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
  ;
 9. Dokumenty potwierdzające minimum 3 letni okres zamieszkiwania na terenie Gminy Miasto Szczecin(np. umowa najmu dotychczas zajmowanego lokalu, zaświadczenie o długości zamieszkiwania lokalu wystawione przez zarządcę lub inny podmiot).
 10. Prawo najmu lokalu mieszkalnego będą miały Rodziny, które uzyskują najwyższą liczbę punktów, zgodnie z poniższymi kryteriami oceny:

1) Liczba dzieci w Rodzinie: Za każde zamieszkałe, będące na utrzymaniu rodziców dziecko - 10 pkt

2) Ocena dotychczasowych warunków mieszkaniowych (powierzchnia, warunki sanitarne oraz rodzaj ogrzewania):

 • brak w.c. w obrębie lokalu - 1 pkt
 • powierzchnia mieszkalna mniejsza niż 7 m2/na osobę - 5 pkt
 • brak łazienki w obrębie lokalu - 1 pkt
 • ogrzewanie piecowe – piece kaflowe na opał stały - 1 pkt

3) Występowanie niepełnosprawności dziecka w  rodzinie ubiegającej się o najem lokalu:  Dodatkowo przyznaje się 10 punktów dla Rodziny, w której występuje niepełnosprawność dziecka/dzieci.

 Wyboru Rodzin do zawarcia umowy o najem lokalu mieszkalnego dokonuje Komisja powołana przez Prezydenta Miasta Szczecin na zasadach określonych w Programie oraz Regulaminie naboru wniosków o najem mieszkań przyznawanych w ramach Programu mieszkaniowego pn.: „Dom Dużej Rodziny".

 

Informacje nt. Programu

1. Informacje nt. Programu oraz niezbędne dokumenty, tj. wniosek wraz z załącznikami dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, w zakładce "Program "Dom Dużej Rodziny"

link: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131115.asp

Ponadto informacje można uzyskać na stronie:

Agencji Mieszkaniowej Miasta, link: www.amm.szczecin.eu

oraz

Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., link: http://www.stbs.pl/index.php/component/content/article/158-programy-spoleczne/dom-duzej-rodziny/360-dom-duzej-rodziny.html?Itemid=437

2. Dodatkowe informacje można uzyskać odpowiednio:

  a) nt. lokali mieszkalnych - w Szczecińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka  z o.o. -  osoby do kontaktu:

         Marcin Wajdziak - tel.: 91 4309189  lub

         Tomasz Wiśniewski - tel.: 91 4309109;  

  b) nt. Programu  - Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasto Szczecin – osoby do kontaktu:

   Alicja Narożna – tel.: 91 4245821 lub

   Kamila Bujel - tel.: 91 4351184.Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin