Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Program "Dom Dużej Rodziny"

DOM DUŻEJ RODZINY

                              D O M   D U Ż E J    R O D Z I N Y

 Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków o przyznanie mieszkania w  ramach Programu mieszkaniowego pn. „Dom Dużej Rodziny”.

     Program pn. „Dom Dużej Rodziny” jest formą wsparcia mieszkaniowego dla Rodzin, składających się co najmniej z czwórki dzieci, w tym także dzieci, które ukończyły 18 rok życia, ale kontynuują naukę i nie mają własnego źródła dochodu, aż do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Lokale ujęte w Programie:

Zasady rekrutacji Rodzin dotyczą wynajmu następującychlokali mieszkalnych w ramach Programu mieszkaniowego pn.: „Dom Dużej Rodziny”, realizowanego przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółkę z o.o.:

1) lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Łuczniczej 26 w Szczecinie o powierzchni 78,42 m2,

2) lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. Krasińskiego 46B w Szczecinie o powierzchni 77,90 m2.

 Warunki najmu lokalu mieszkalnego:

 • Wysokość czynszu najmu lokalu ustalona jest na zasadach obowiązujących jak dla zasobu komunalnego, przy uwzględnieniu możliwości ubiegania się o wsparcie w ponoszeniu wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania w formie dodatków mieszkaniowych.
 • Warunkiem zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego przez Rodzinę, wyłonioną
  w drodze niniejszego naboru wniosków, będzie wpłata kaucji zabezpieczającej w wysokości trzymiesięcznego czynszu najmu.

            W szczególnie uzasadnionych przypadkach na umotywowany wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie lub przyszłego najemcy, będzie możliwość podjęcia decyzji o odstąpieniu od wpłaty kaucji.

 Warunki udziału rodziny w Programie:

 1. Wsparcie w ramach Programu pn. „Dom Dużej Rodziny” otrzymują Rodziny,
  w których przynajmniej jedna z osób posiada stałe źródło dochodu, niezależne od systemu pomocy i świadczeń.
 2. W Rodzinach będących beneficjentami pomocy nie może występować problem uzależnienia lub inny temu podobny.
 3. Dochód rodziny powinien kwalifikować ją do wynajmu mieszkania z zasobów Towarzystwa Budownictwa Społecznego będących w dyspozycji Miasta.

  

KRYTERIA DOCHODOWE GOSPODARSTWA DOMOWEGO, UPRAWNIAJĄCE DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU MIESZKANIA

 

Liczba osób w gospodarstwie domowym

Dolny próg dochodowy

Górny próg dochodowy

5 osób

4 800,00

9 000

6 osób

5 760,00

10 200

7 osób

6 720,00

11 400

8 osób

7 680,00

                          12 600

9 osób

8 640,00

13 800

10 osób

9 600,00

15 000

 

Uwaga! Dla potrzeb ustalenia wyłącznie wysokości dolnego progu dochodowegowlicza się świadczenie wychowawcze 500+.

 

 • Dodatkowo w rodzinie nie występuje problem zadłużenia dotychczas zajmowanego lokalu, bądź został on uregulowany poprzez spłatę, umorzenie, rozłożenie na raty, podpisaną ugodę, itp.
 • Przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy przed datą złożenia wniosku w ramach Programu Rodzina nie posiadała tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego lub domu na terenie Gminy Miasto Szczecin lub gmin ościennych, za wyjątkiem prawa najmu do lokalu mieszkalnego.Nie dotyczy to przypadku posiadania przez Rodzinę tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego lub domu poza Szczecinem, który nie umożliwia Rodzinie zaspokojenia jej  potrzeb mieszkaniowych.   
 • W dniu podpisania umowy najmu lokalu Rodzina nie dysponuje prawem do innego lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Miasto Szczecin. Rodzina ubiegająca się o najem lokalu mieszkalnego w ramach Programu pn. „Dom Dużej Rodziny” zamieszkuje na terenie Gminy Miasto Szczecin minimum 3 lata.


Procedura postępowania i wyboru Rodzin do udziału w Programie:

 1. Rodziny, które chcą wziąć udział w programie zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem naboru wniosków o najem mieszkań przyznawanych w ramach Programu mieszkaniowego pn.: „Dom Dużej Rodziny”, szczegółowo określającym zasady oraz warunki  udziału w Programie.
 2. Wnioseko najem lokalu mieszkalnego przyznawanego w ramach Programu pn. „Dom Dużej Rodziny” wraz z niezbędnymi załącznikami / dokumentami należy złożyć
  za pośrednictwem:

1) skrzynki podawczej znajdującej się w przedsionku przed salą Sesyjną Urzędu (skrzydło po dawnej siedzibie Filharmonii im. M. Karłowicza) pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie;

2) poczty na adres Urząd Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,

 • Wniosek należy złożyćw zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem: „Nabór wniosków w ramach Programu mieszkaniowego pn: „Dom Dużej Rodziny 2020 r.”
 • Termin składania wniosków:  od dnia 08.10.2020 r. do 23.10.2020 r.

  

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, w szczególności:

 1. W przypadku Rodzica – Oświadczenie (załącznik nr 1),że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej poprzez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do wszystkich dzieci wskazanych we wniosku o najem mieszkania przyznanego w ramach Programu;
 2. Oświadczenie Rodziców lub Rodzica o dochodach(załącznik nr 2);
 3. Zaświadczenie o zatrudnieniu;
 4. Oświadczenieo dysponowaniu/niedysponowaniu prawem do innego lokalu   mieszkalnego(załącznik nr 3);
 5. Dokumenty, informacje dotyczące aktualnych warunków zamieszkania (adres, powierzchnia lokalu, liczba pokoi, liczba innych pomieszczeń wyposażenie
  w media) oraz sposobu korzystania z lokalu mieszkalnego przez Rodzinę - Karta lokalu mieszkalnego (załącznik nr 4);
 6. Oświadczenie o braku zadłużenia dotychczas zajmowanego lokalu mieszkalnego, bądź oświadczenie, iż zostało ono uregulowane poprzez spłatę, umorzenie, rozłożenie na raty, podpisaną ugodę, itp. (załącznik nr 5);
 7. W przypadku Rodzin, w których występuje niepełnosprawność dziecka/dzieci, odpowiednie zaświadczenie poświadczające ten fakt w formie orzeczenia
  o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
  ;
 8. Dokumenty potwierdzające minimum 3 letni okres zamieszkiwania na terenie Gminy Miasto Szczecin(np. umowa najmu dotychczas zajmowanego lokalu, zaświadczenie o długości zamieszkiwania lokalu wystawione przez zarządcę lub inny podmiot).

Prawo najmu lokalu mieszkalnego będą miały Rodziny, które uzyskują najwyższą liczbę punktów, zgodnie z poniższymi kryteriami oceny:

 1. Liczba dzieci w Rodzinie – za każde zamieszkałe, będące na utrzymaniu rodziców dziecko komisja przyzna 10 pkt;
 2. Ocena dotychczasowych warunków mieszkaniowych (powierzchnia, warunki sanitarne oraz rodzaj ogrzewania):
  1. brak w.c. w obrębie lokalu -2 pkt;
  2. powierzchnia mieszkalna mniejsza niż 7 m2/na osobę-5 pkt;
  3. brak łazienki w obrębie lokalu -1 pkt;
  4. ogrzewanie piecowe - piece kaflowe na opał stały -2 pkt.
 3. Występowanie niepełnosprawności dziecka w Rodzinie ubiegającej się o najem lokalu – dodatkowo przyznaje się 10 pkt dla Rodziny, w której występuje niepełnosprawność dziecka/dzieci.

Wyboru Rodzin do zawarcia umowy o najem lokalu mieszkalnego dokonuje Komisja powołana zarządzeniem przez Prezydenta Miasta Szczecin, zgodnie z Regulaminem naboru wniosków o najem mieszkań przyznawanych w ramach Programu mieszkaniowego pn.: „Dom Dużej Rodziny".

 

Dodatkowe informacje

 1. Szczegółowe informacje nt. Programu mieszkaniowego pn.: „Dom Dużej Rodziny” oraz niezbędne dokumenty, tj. wniosek wraz z załącznikami dostępne są:

      1)  na stronie BIP Urzędu Miasta Szczecin w zakładce "Program "Dom Dużej Rodziny"

      2)  na stronie BIP Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

      3)  na stronie BIP Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

 2. Dodatkowe informacje:

 - dotyczące lokali mieszkalnych oraz umowy najmu    – Szczecińskie TBS Spółka z o.o.;  tel.: 91 4309 189,

-  dotyczące złożenia wniosków oraz załączników  – Wydział Spraw Społecznych Urząd Miasta;  tel.: 91 4245 821.

 

 

udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2019/06/25, odpowiedzialny/a: Alicja Narożna, wprowadził/a: Alicja Narożna, dnia: 2020/10/07 15:17:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Alicja Narożna 2020/10/07 15:17:14 modyfikacja wartości
Alicja Narożna 2020/10/07 15:14:58 modyfikacja wartości
Alicja Narożna 2020/10/07 15:10:41 modyfikacja wartości
Alicja Narożna 2020/08/31 12:15:54 modyfikacja wartości
Alicja Narożna 2020/08/31 12:12:00 modyfikacja wartości
Alicja Narożna 2019/08/07 14:33:02 modyfikacja wartości
Alicja Narożna 2019/08/07 14:32:21 modyfikacja wartości
Alicja Narożna 2019/08/07 14:29:59 modyfikacja wartości
Alicja Narożna 2019/06/26 12:02:08 modyfikacja wartości
Alicja Narożna 2019/06/26 12:00:37 modyfikacja wartości
Alicja Narożna 2019/06/26 10:39:25 modyfikacja wartości
Alicja Narożna 2019/06/26 10:36:01 modyfikacja wartości
Alicja Narożna 2019/06/25 11:48:37 modyfikacja wartości
Alicja Narożna 2018/01/10 11:01:42 modyfikacja wartości
Alicja Narożna 2017/11/30 10:30:42 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2017/10/24 11:35:52 nowa pozycja