Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2019 r.

Zarządzenie nr 18/19 w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin

Data podpisania: 2019/01/16

Data wejścia w życie: 2019/01/16


                                                                                                   ZARZĄDZENIE NR 18/19
                                                                                          PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                                                                                  z dnia 16 stycznia 2019 r.


w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin


Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) oraz art. 34 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432 i 2500) oraz art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398,650, 1629, 2212 i 2244) zarządzam, co następuje:
§ 1. Prezydent Miasta Szczecin PIOTR KRZYSTEK pełni funkcję Kierownika Urzędu Miasta, zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu, kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, zwierzchnika w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, pełni funkcję organu samorządu terytorialnego przy rozstrzyganiu indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, kieruje realizacją zadań Urzędu Miasta Szczecin, określa politykę zagraniczną miasta, sprawuje nadzór nad zapewnieniem porządku publicznego, komunikacją społeczną i marketingową oraz kontrolą i audytem wewnętrznym, zapewnieniem ochrony informacji niejawnych oraz danych osobowych, odpowiada za sprawy związane z obronnością kraju oraz obroną cywilną miasta, bezpieczeństwem i higieną pracy.
§ 2. Zastępcom Prezydenta Miasta powierzam prowadzenie niżej określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin :
1) Zastępcy Prezydenta ds. społecznych - KRZYSZTOFOWI SOSCE powierzam koordynowanie i integrację działań w sferze społecznej, w tym:
a) oświatę,
b) pomoc społeczną,
c) ochronę zdrowia,
d) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
e) kulturę,
f) sport i turystykę,
g) udzielanie zamówień publicznych w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami,
h) merytoryczny nadzór nad spółkami z udziałem miasta w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami;
2) Zastępcy Prezydenta ds. inwestycji i zarządzania projektami - MICHAŁOWI PRZEPIERZE powierzam sferę inwestycji, zarządzania projektami i wspierania biznesu, w tym:
a) koordynowanie inwestycji miejskich,
b) zarządzanie projektami;
c) Wieloletni Program Rozwoju Szczecina,
d) wspieranie biznesu, obsługę inwestorów i aktywizację gospodarczą,
e) udzielanie zamówień publicznych w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami,
f) merytoryczny nadzór nad spółkami z udziałem miasta w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami;
3) Zastępcy Prezydenta ds. strategii i relacji z mieszkańcami - DANIELOWI WACINKIEWICZOWI powierzam sprawy strategii miasta oraz dialogu społecznego, w tym:
a) tworzenie, aktualizację, koordynowanie i monitorowanie strategii miasta,
b) koordynowanie dialogu z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi oraz uczelniami wyższymi,
c) planowanie przestrzenne,
d) ład budowlany i architektoniczny,
e) administrację geodezyjną i kartograficzną,
f) rewitalizację obszarów miejskich,
g) ochronę konserwatorską zabytków,
h) ochronę praw konsumenckich,
i) udzielanie zamówień publicznych w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami,
j) merytoryczny nadzór nad spółkami z udziałem miasta w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami;
4) Zastępcy Prezydenta ds. mieszkaniowych oraz jakości utrzymania miasta - ANNIE SZOTKOWSKIEJ powierzam zasób mieszkaniowy i bieżące utrzymanie miasta, w tym:
a) nadzór nad zarządzaniem zasobem mieszkaniowym oraz obrotem nieruchomościami,
b) bieżące funkcjonowanie miasta,
c) lokalny transport zbiorowy, inżynierię i organizację ruchu drogowego,
d) handel, usługi i targowiska,
e) ochronę środowiska, gospodarkę leśną, cmentarze i ochronę zwierząt,
f) administrację geologiczną,
g) współpracę z radami osiedli, z wyłaczeniem działalności inwestycyjnej rad osiedlowych,
h) udzielanie zamówień publicznych w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami,
i) merytoryczny nadzór nad spółkami z udziałem miasta w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami.
§ 3. Sekretarzowi Miasta RYSZARDOWI SŁOCE powierzam prowadzenie niżej określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin:
1) organizację pracy Prezydenta Miasta oraz koordynowanie współpracy Prezydenta z Radą Miasta i Urzędem;
2) zapewnienie właściwej organizacji pracy Urzędu Miasta, sprawnego funkcjonowania Urzędu oraz koordynację i nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych Urzędu;
3) realizowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi;
4) kontrolę jednostek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin;
5) zapewnienie sprawnej obsługi interesantów;
6) ochronę danych osobowych oraz nadzór w zakresie udostępniania informacji publicznej oraz informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania;
7) obsługę kontaktów zewnętrznych oraz spraw miasta w zakresie powierzonym przez Prezydenta;
8) zarządzanie kryzysowe i ochronę ludności;
9) akty stanu cywilnego;
10) nadzór właścicielski;
11) ubezpieczenia miasta;
12) partnerstwo publiczno-prywatne;
13) spadkobranie ustawowe przypadające Gminie Miasto Szczecin oraz Skarbowi Państwa;
14) udzielanie zamówień publicznych w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami oraz nadzór nad udzielanymi zamówieniami publicznymi w imieniu miasta.
§ 4. 1. Skarbnik Miasta STANISŁAW LIPIŃSKI odpowiada za:

1) wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości miasta określonych ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
2) pozyskiwanie przychodów i kontrole wydatków w budżecie miasta - politykę finansową miasta;
3) analizę efektywności działania jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin w procesie koordynowania ich przekształceń i prywatyzacji;
4) obsługę finansowo-księgowej miasta i Urzędu;
5) pomoc publiczną dla przedsiębiorców;
6) nadzór nad finansami spółek handlowych, w których miasto posiada udziały i akcje;
7) nadzór nad udzielanymi zamówieniami publicznymi w imieniu miasta, w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami.
2. Skarbnikowi Miasta STANISŁAWOWI LIPIŃSKIEMU powierza się wykonywanie obowiązków głównego księgowego Urzędu.

§ 5. W ramach powierzonych zakresów spraw do zadań Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza oraz Skarbnika Miasta należy:
1) współpraca z radnymi oraz właściwymi komisjami Rady Miasta;
2) współudział w przygotowaniu programów społecznych i gospodarczych oraz przedkładanie projektów organom miasta;
3) nadzór nad przygotowywaniem oraz przedkładanie projektów uchwał i stanowisk Rady Miasta, decyzji i zarządzeń Prezydenta Miasta, jak również proponowanie sposobu ich wykonania;
4) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem aktów normatywnych wymienionych w pkt 3;
5) nadzór nad przygotowywaniem procesów restrukturyzacji i prywatyzacji jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin;
6) prowadzenie badań i analizowanie skutków społecznych i gospodarczych aktów normatywnych wymienionych w pkt 3 oraz przedkładanie stanowisk w tych sprawach właściwym organom;
7) współdziałanie z radami osiedli, organizacjami pozarządowymi i zawodowymi, stowarzyszeniami, instytucjami i organami administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego;
8) nadzór nad przebiegiem prac ustawodawczych, opiniowanie aktów prawnych oraz informowanie radnych i organów miasta o tych aktach i ich skutkach, a w szczególności wynikających z tych aktów konsekwencjach dla organów samorządu miasta;
9) udział w sesjach Rady Miasta, w posiedzeniach właściwych komisji Rady Miasta oraz naradach i posiedzeniach zwoływanych przez organy samorządowe i administracji rządowej;
10) przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje radnych oraz nadzór nad sposobem załatwiania interpelacji;
11) udzielanie odpowiedzi na zapytania radnych oraz wystąpienia komisji Rady Miasta;
12) rozpatrywanie interwencji w sprawach realizowanych zadań;
13) rozpatrywanie i załatwianie petycji oraz skarg i wniosków;
14) składanie oświadczeń woli w imieniu miasta w ramach umocowań wynikających z przepisów prawa i aktów wydawanych przez organy samorządu, a w przypadku czynności prawnych przekraczających zakres zwykłego zarządu, po uzyskaniu stosownych upoważnień właściwych organów;
15) udzielanie informacji publicznej oraz informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania;
16) realizacja zadań związanych z obronnością kraju;
17) reprezentowanie miasta w zakresie powierzonym przez Prezydenta Miasta.
§ 6. Szczegółowy zakres zadań Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza i Skarbnika Miasta określa załącznik do Zarządzenia.
§ 7. Prezydent Miasta Szczecin może w miarę potrzeby - w drodze zarządzenia - powierzyć Zastępcom Prezydenta Miasta oraz Sekretarzowi Miasta inne zadania do realizacji.
§ 8. Zastępcy Prezydenta Miasta, Sekretarz oraz Skarbnik Miasta zobowiązani są do ścisłej współpracy w zakresie powierzonych zadań i kompetencji.
§ 9. Ustala się następujące zastępstwa w przypadku nieobecności:
1) Prezydenta Miasta Szczecin PIOTRA KRZYSTKA zastępuje Zastępca Prezydenta Miasta KRZYSZTOF SOSKA, któremu powierza się funkcję Pierwszego Zastępcy Prezydenta Miasta z zastrzeżeniem pkt 2;
2) W przypadku nieobecności Pierwszego Zastępcy Prezydenta Miasta Krzysztofa Soski, Prezydenta Miasta zastępują według ustalonej kolejności następujący Zastępcy Prezydenta:
a) Zastępca Prezydenta Miasta MICHAŁ PRZEPIERA,
b) Zastępca Prezydenta Miasta DANIEL WACINKIEWICZ,
c) Zastępca Prezydenta Miasta ANNA SZOTKOWSKA;
3) Zastępca Prezydenta Miasta KRZYSZTOF SOSKA oraz Zastępca Prezydenta Miasta MICHAŁ PRZEPIERA zastępują się wzajemnie z zastrzeżeniem pkt 4;
4) W przypadku nieobecności Zastępcy Prezydenta Miasta Krzysztofa Soski oraz Zastępcy Prezydenta Miasta Michała Przepiery zastępstwo pełnią według kolejności:
a) Zastępca Prezydenta Miasta DANIEL WACINKIEWICZ,
b) Zastępca Prezydenta Miasta ANNA SZOTKOWSKA;
5) Zastępca Prezydenta Miasta DANIEL WACINKIEWICZ oraz Zastępca Prezydenta Miasta ANNA SZOTKOWSKA zastępują się wzajemnie z zastrzeżeniem pkt 6;
6) W przypadku nieobecności Zastępcy Prezydenta Miasta Daniela Wacinkiewicza oraz Zastępcy Prezydenta Miasta Anny Szotkowskiej zastępstwo pełnią według kolejności :
a) Zastępca Prezydenta Miasta KRZYSZTOF SOSKA,
b) Zastępca Prezydenta Miasta MICHAŁ PRZEPIERA;
7) Sekretarza Miasta RYSZARDA SŁOKĘ zastępuje Dyrektor Wydziału Organizacyjnego a w przypadku nieobecności Dyrektora Wydziału Organizacyjnego zastępstwo pełni wyznaczony przez Prezydenta Miasta Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjnego;
8) Skarbnika Miasta STANISŁAWA LIPIŃSKIEGO zastępuje Dyrektor Wydziału Księgowości, a w przypadku nieobecności Dyrektora Wydziału Księgowości zastępstwo pełni wyznaczony przez Skarbnika Miasta Zastępca Dyrektora Wydziału Księgowości.
§ 10. Traci moc Zarządzenie Nr 517/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin.
§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                           Prezydent Miasta

                                                                          Piotr Krzystek
 


Załączniki:

udostępnił: Wydzial Organizacyjny, wytworzono: 2019/01/16, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Katarzyna Bojaruniec, dnia: 2019/01/16 11:23:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Bojaruniec 2019/01/16 11:23:37 nowa pozycja