Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2019 r.

Zarządzenie nr 259/19 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2019/06/28

Data wejścia w życie: 2019/07/01


                                                                   ZARZĄDZENIE NR 259/19
                                                            PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                                                     z dnia 28 czerwca 2019 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin


Na podstawie § 64 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 114/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, zarządzam, co następuje:
§ 1. W Szczegółowym zakresie zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 145/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin w § 14 w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:
1) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie udzielania ulg w spłacie zobowiązań z tytułu należności za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień;”;
2) uchyla się pkt 10.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin.
§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

                                                                             Prezydent Miasta

                                                                             Piotr Krzystek
 


Załączniki:

udostępnił: Wydzial Organizacyjny, wytworzono: 2019/07/01, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Katarzyna Bojaruniec, dnia: 2019/07/09 09:42:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Bojaruniec 2019/07/09 09:42:24 nowa pozycja