Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2019 r.

Zarządzenie nr 543/19 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta

Data podpisania: 2019/12/19

Data wejścia w życie: 2020/01/01


                                    ZARZĄDZENIE NR 543/19
                            PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                    z dnia 19 grudnia 2019 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta
Szczecin


Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i
ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511,
1571 i 1815) zarządzam, co następuje:
§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Szczecin stanowiącym Załącznik do
Zarządzenia Nr 114/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie nr 374/19
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 sierpnia 2019 r. Zarządzenie nr 530/19 Prezydenta
Miasta Szczecin z dnia 11 grudnia 2019 r.) w § 49 po pkt 10 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:
„11) prowadzenie postępowań kontrolnych w zakresie podatków i opłat lokalnych. ”.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom właściwych wydziałów Urzędu
Miasta Szczecin.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.


                                  Prezydent Miasta
                                  Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2019/12/19, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Katarzyna Bojaruniec, dnia: 2019/12/30 11:59:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Bojaruniec 2019/12/30 11:59:29 nowa pozycja