Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 1/20 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2020/01/02

Data wejścia w życie: 2020/01/02


                                         ZARZĄDZENIE NR 1/20
                              PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                          z dnia 2 stycznia 2020 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez
jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin


Na podstawie § 59 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego
Załącznik do Zarządzenia Nr 114/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 marca 2019 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 374/19
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 sierpnia 2019 r. , Zarządzenie Nr 530/19 Prezydenta
Miasta Szczecin z dnia 11 grudnia 2019 r., Zarządzenie Nr 543/19 Prezydenta Miasta
Szczecin z dnia 19 grudnia 2019 r. ) zarządzam, co następuje:


§ 1. W Szczegółowym zakresie zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne
Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 145/19 Prezydenta
Miasta Szczecin z dnia 9 kwietnia 2019r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań
realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin ( zm. Zarządzenie
Nr 259/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 czerwca 2019 r., Zarządzenie Nr 474/19
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 listopada 2019 r.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 8 ust.1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) nieodpłatne poświadczanie własnoręczności podpisów na oświadczeniach
(deklaracjach) i formularzach rentowych wymaganych do uzyskania lub pobierania
rent z instytucji zagranicznych;”;
2) w § 12:
a) w ust. 1 po pkt 6 dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:
„7) zainicjowanie działalności Willi Lentza, jako ośrodka wydarzeń
kulturalnych, edukacji artystycznej oraz tożsamości lokalnej;
8) wypracowanie formuły współpracy i integracji środowiska kultury Szczecina
w ramach działalności Willi Lentza.”,
b) uchyla się ust. 4;
3) w § 13:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W zakresie podejmowania działań promujących sport oraz współudział
i organizacja wydarzeń sportowych z udziałem Miasta:
1) organizacja imprez sportowych promujących Miasto;
2) inicjowanie i organizacja nowych miejskich imprez sportowych
i rekreacyjnych;
3) promocja miasta przez sport i rekreację;
4) przygotowanie projektu wydawnictw i współuczestnictwo w tworzeniu
materiałów promujących Miasto;
5) realizacja kontaktów zagranicznych w zakresie kultury fizycznej.”,
b) uchyla się ust. 3;
4) w § 14 w ust. 1 po pkt 3 dodaje sie pkt 3a w brzmieniu:
„3a) realizacja projektu pn. "Zaopiekowani-systemowe wzmacnianie potencjału
opiekuńczego rodzin;”;
5) w § 22 uchyla się ust. 6;
6) w § 23 po ust. 5 dodaje się ust 6 w brzmieniu:
„6. W zakresie realizacji spraw w zakresie gospodarki leśnej i łowieckiej:
1) sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem lasów miejskich;
2) nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu
Państwa;
3) wydawanie decyzji na zmianę lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa
na użytek rolny, na wniosek właściciela lasu;
4) wydawanie decyzji nakazujących, w przypadku nie wykonania przez właściciela
lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa zadań związanych
z powszechną ochroną, trwałością utrzymania i ciągłości użytkowania lasów lub
zadań zawartych w uproszczonym planie urządzania lasu lub opartych
o inwentaryzację stanu lasu, wykonania tych zadań;
5) wydawanie decyzji w przypadkach losowych, na wniosek właściciela lasu
nie stanowiącego własności Skarbu Państwa, na pozyskanie drewna w lesie
nie stanowiącym własności Skarbu Państwa niezgodnie z uproszczonym planem
urządzenia lasu lub decyzją wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu;
6) opiniowanie rocznych planów łowieckich wyłączonych z wydzierżawiania oraz
sporządzanych przez dzierżawców obwodów łowieckich;
7) wyrażanie zgody na przetrzymywanie zwierzyny na okres do 6 miesięcy;
8) wydawanie opinii dotyczących wydzierżawiania obwodów łowieckich;
9) wydawanie decyzji o odłowie, odłowie wraz z uśmierceniem lub odstrzale
redukcyjnym zwierzyny w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym
funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez
zwierzynę;
10) naliczanie i rozliczanie czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie;
11) zlecanie, zatwierdzanie i nadzorowanie uproszczonych planów urządzenia
lasów oraz inwentaryzacji stanu lasu;
12) wydawanie zaświadczeń o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia
lasu lub decyzją z zakresu gospodarki leśnej;
13) wydawanie decyzji na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich
mieszańców;
14) przyjmowanie oświadczeń o zakazie wykonywania polowania na
nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego;
15) wydawanie obwieszczeń o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu
polowania zbiorowego;
16) wydawanie decyzji w sprawie uznawanie lasu nie stanowiącego własności
Skarbu Państwa za ochronny lub pozbawianie go tego charakteru;
17) wydawanie decyzji na podstawie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów
rozdrobnionych do powierzchni do 10 ha nie stanowiących własności Skarbu
Państwa;
18) wydawanie obwieszczeń w sprawie wyłożenia projektu uproszczonego planu
urządzenia lasu;
19) wydawanie decyzji w sprawie wniosków i zastrzeżeń do uproszczonego planu
urządzenia lasu.”;
7) w § 25 po ust. 10 dodaje się ust. 10a w brzmieniu:
„10a. W zakresie prowadzenia postępowań kontrolnych w zakresie podatków i opłat
lokalnych:
1) dokonywanie czynności sprawdzających;
2) sporządzanie planu postępowań kontrolnych;
3) przeprowadzanie kontroli podatników i inkasentów na podstawie ustawy
ordynacja podatkowa, w tym dokonywanie korekt deklaracji z urzędu;
4) sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli podatkowych;
5) prowadzenie postępowań podatkowych na podstawie przepisów ustawy
ordynacja podatkowa oraz wydawanie decyzji ustalających i określających
w zakresie przeprowadzanych postępowań kontrolnych;
6) występowanie z wnioskami do Urzędu Skarbowego w sprawach karnoskarbowych
w przypadkach przewidzianych przepisami prawa;
7) sporządzanie sprawozdań z przebiegu realizacji planu postępowań kontrolnych;
8) prowadzenie ewidencji upoważnień do przeprowadzania kontroli podatkowej.”;
8) w § 26 w ust. 1 uchyla się:
a) pkt 6,
b) w pkt 7 lit. e;
9) w § 28 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W zakresie prowadzenia spraw związanych z organizowaniem zgromadzeń oraz
prowadzeniem imprez masowych:
1) przyjmowanie i rejestrowanie zawiadomień o organizowaniu zgromadzeń;
2) wydawanie decyzji zakazujących zgromadzenia oraz decyzji o rozwiązaniu
zgromadzenia;
3) udział w zgromadzeniach;
4) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Urzędu oraz jednostkami
organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin w zakresie organizacji zgromadzeń;
5) wydawanie zezwoleń na przeprowadzanie imprez masowych artystycznorozrywkowych
i sportowych lub decyzji o odmowie wydania zezwolenia;
6) wydawanie decyzji o zakazie przeprowadzania imprez masowych;
7) kontrolowanie zgodności przebiegu imprez masowych z warunkami
określonymi w zezwoleniu oraz wydawanie decyzji o przerwaniu imprezy
masowej.”;
10) w § 36 otrzymuje brzmienie:
„§ 36. Do zadań Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków należy:
1. W zakresie prowadzenia spraw z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami:
1) współpraca z wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie postępowań
w sprawie wpisania zabytku do rejestru, w tym umieszczanie na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej informacji o wszczęciu postępowania w sprawie
wpisania zabytku nieruchomego do rejestru;
2) sporządzanie opinii i współdziałanie w zakresie przygotowywania wniosków
o wpis zabytku na Listę Skarbów Dziedzictwa i uznania zabytku za pomnik
historii;
3) sporządzanie opinii i współdziałanie w zakresie utworzenia parku kulturowego,
w tym sporządzenie i aktualizacja planu ochrony parku kulturowego;
4) współpraca przy tworzeniu i aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania
przestrzennego w zakresie obszarów i obiektów objętych ochroną
konserwatorską;
5) współpraca przy ustalaniu warunków ochrony konserwatorskiej w decyzjach
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzjach o warunkach
zabudowy, decyzjach o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzjach
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzjach o zezwoleniu na realizację
inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego;
6) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków;
7) umieszczanie na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru znaku
informującego o tym, iż zabytek ten podlega ochronie;
8) przedstawianie na wniosek właściciela lub posiadacza zabytku zaleceń
konserwatorskich określających sposób korzystania z zabytku, jego
zabezpieczenia i wykonywania prac konserwatorskich, a także zakres
dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku;
9) prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w imieniu
Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawach związanych
z zagospodarowaniem zabytków, prowadzeniem badań, prac i robót oraz
podejmowaniem innych działań przy zabytkach, zgodnie z przepisami o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami;
9) przyjmowanie i przekazywanie wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków
zawiadomień o dokonaniu w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub
ziemnych odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on
zabytkiem;
10) przyjmowanie i przekazanie wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków
zawiadomień o przypadkowym znalezieniu przedmiotu, co do którego istnieje
przypuszczenie, że jest on zabytkiem archeologicznym;
11) sporządzanie i aktualizacja gminnego programu opieki nad zabytkami,
12) udzielanie i rozliczanie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub
ujętym w gminnej ewidencji zabytków;
13) ustanowienie lub cofnięcie ustanowienia społecznego opiekuna zabytków oraz
prowadzenie listy społecznych opiekunów zabytków, a także wydanie
legitymacji społecznego opiekuna zabytków;
14) inicjowanie badań naukowych oraz dokumentowanie zasobu zabytkowego
Miasta;
15) współpraca w zakresie popularyzacji i upowszechniania wiedzy o zabytkach
Miasta;
16) dokonywanie w imieniu Wojewody Zachodniopomorskiego uzgodnień
w sprawach pozwoleń na budowę lub rozbiórkę w stosunku do obiektów
budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych
w gminnej ewidencji zabytków, na wniosek właściwego organu administracji
architektoniczno-budowlanej, na podstawie przepisów Prawa budowlanego;
17) opiniowanie w imieniu Wojewody Zachodniopomorskiego odstępstw od
przepisów techniczno budowlanych na podstawie Prawa budowlanego oraz
uzgadnianie ekspertyz dotyczących odstępstw, zgodnie z przepisami
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
2. W zakresie nadzoru nad zasobem zabytkowym Miasta:
1) prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
2) wydawanie na podstawie ustaleń wynikających z kontroli zaleceń pokontrolnych
kontrolowanej osobie fizycznej lub kierownikowi kontrolowanej jednostki
organizacyjnej;
3) prowadzenie rejestru upoważnień i przygotowywanie upoważnień do
przeprowadzania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
4) prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie w imieniu Wojewody
Zachodniopomorskiego na obszarze Miasta Szczecin decyzji wynikających
z nadzoru konserwatorskiego, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami;
5) prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w imieniu
Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie nałożenia administracyjnej kary
pieniężnej, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
6) wystawianie upomnień oraz tytułów wykonawczych w sprawach dotyczących
egzekucji obowiązków wynikających z ostatecznych decyzji i postanowień
wydanych na podstawie przepisów o ochronie i opiece nad zabytkami oraz
współdziałanie w tym zakresie z Wydziałem Egzekucji Administracyjnej;
7) kierowanie zawiadomień do Policji, prokuratury lub sądu o popełnieniu
przestępstwa lub wykroczenia w sprawach określonych w przepisach
dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz współdziałanie
z organami ścigania;
8) opracowywanie i aktualizacja gminnego planu ochrony zabytków na wypadek
konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych;
9) koordynacja z jednostkami organizacyjnymi Urzędu oraz jednostkami
organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin zadań w zakresie nadzoru nad
właściwym zabezpieczeniem i utrzymaniem zabytków oraz prowadzeniem
działań inwestycyjnych w stosunku do zabytków stanowiących własność Miasta
oraz w zakresie sporządzania i aktualizacji dokumentów strategicznych
związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami.”.
 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom i kierownikom właściwych
wydziałów i biur Urzędu Miasta Szczecin.
 

§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z wyjątkiem § 1 pkt 2 lit a, który
wchodzi w życie z dniem 10 stycznia 2020 r .
 

                                                           Prezydent Miasta
                                                           Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Wydzial Organizacyjny, wytworzono: 2020/01/02, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Katarzyna Bojaruniec, dnia: 2020/01/20 14:32:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Bojaruniec 2020/01/20 14:32:48 nowa pozycja