Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 688/20 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2020/12/30

Data wejścia w życie: 2020/12/30


                                                          ZARZĄDZENIE NR 688/20

                                                  PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN


                                                            z dnia 30 grudnia 2020 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) zarządzam, co następuje:
§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Szczecin stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr 114/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 374/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 sierpnia 2019 r. Zarządzenie Nr 530/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 grudnia 2019 r. Zarządzenie Nr 543/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2019 r. Zarządzenie Nr 82/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 lutego 2020 r. Zarządzenie Nr 490/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 września 2020 r. Zarządzenie Nr 624/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 grudnia 2020 r.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 46 w pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) cmentarnictwa;”;
2) w § 47 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) ochrona i rozwój terenów zieleni i zadrzewień oraz nadzór nad utrzymaniem zieleni;”
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom właściwych wydziałów Urzędu Miasta Szczecin.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
                                                                   

                                                                    Prezydent Miasta

                                                                    Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Wydzial Organizacyjny, wytworzono: 2020/12/30, odpowiedzialny/a: Katarzyna Bojaruniec, wprowadził/a: Katarzyna Bojaruniec, dnia: 2020/12/31 13:28:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Bojaruniec 2020/12/31 13:28:57 nowa pozycja