Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 422/20 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2020/08/06

Data wejścia w życie: 2020/08/06


                                                                    ZARZĄDZENIE NR 422/20

                                                            PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

                                                                      z dnia 6 sierpnia 2020 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki

organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin


Na podstawie § 59 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 114/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 374/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 sierpnia 2019 r. , Zarządzenie Nr 530/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 grudnia 2019 r., Zarządzenie Nr 543/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2019 r.,Zarządzenie Nr 82/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 lutego 2020 r.  ) zarządzam, co następuje: § 1. W Szczegółowym zakresie zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 145/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 kwietnia 2019r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin ( zm. Zarządzenie Nr 259/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 czerwca 2019 r., Zarządzenie Nr 474/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 listopada 2019 r., Zarządzenie Nr 1/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 stycznia 2020 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust.6 po pkt 7 dodaje się  pkt 8 w brzmieniu:

„8) realizacja projektu promocyjno-informacyjnego - Akademicki Szczecin.”;

2) w § 23 w ust. 4 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) wykonywanie zadań organu rejestrującego określonych w ustawie o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m;”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom i kierownikom właściwych wydziałów i biur Urzędu Miasta Szczecin.

§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
                                                                           wz. Prezydenta Miasta

                                                                       Zastępca Prezydenta Miasta
 
 
                                                                                Michał Przepiera


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2020/08/06, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Martyna Jakubowska, dnia: 2020/08/11 12:44:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Martyna Jakubowska 2020/08/11 12:44:14 modyfikacja wartości
Martyna Jakubowska 2020/08/11 12:37:15 modyfikacja wartości
Martyna Jakubowska 2020/08/11 12:36:32 nowa pozycja