Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 82/20 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2020/02/24

Data wejścia w życie: 2020/02/24


                                                       ZARZĄDZENIE NR 82/20
                                              PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                                          z dnia 24 lutego 2020 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin


Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) zarządzam, co następuje:


§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Szczecin stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr 114/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 374/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 sierpnia 2019 r. Zarządzenie Nr 530/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 grudnia 2019 r. Zarządzenie Nr 543/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2019 r.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 17. 1. Wydziały mogą dzielić się na następujące wewnętrzne komórki organizacyjne :
1) referaty (równorzędne komórki organizacyjne: zespoły, działy, pracownie), z zastrzeżeniem pkt 2;
2) w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności funkcjonuje na prawach referatu Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego;
3) samodzielne stanowiska jedno- i wieloosobowe.”;
2) w § 52 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zarządzanie kryzysowe. ”


§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Szczecin.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2020 r.
 

                                                                            Prezydent Miasta


                                                                             Piotr Krzystek

 


Załączniki:

udostępnił: Wydzial Organizacyjny, wytworzono: 2020/02/24, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Katarzyna Bojaruniec, dnia: 2020/02/25 12:23:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Bojaruniec 2020/02/25 12:23:38 nowa pozycja