Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2021 r.

Zarządzenie nr 191/21 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2021/04/20

Data wejścia w życie: 2021/04/20


                                                                                                  ZARZĄDZENIE NR 191/21

                                                                                           PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                                                                                    z dnia 20 kwietnia 2021 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin


Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) zarządzam, co następuje:


§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Szczecin stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr 114/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 374/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 sierpnia 2019 r. Zarządzenie Nr 530/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 grudnia 2019 r. Zarządzenie Nr 543/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2019 r. Zarządzenie Nr 82/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 lutego 2020 r. Zarządzenie Nr 490/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 września 2020 r. Zarządzenie Nr 624/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 grudnia 2020 r. Zarządzenie Nr 688/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 grudnia 2020 r.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 13:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wydziałami kierują dyrektorzy z zastrzeżeniem ust. 2-4. ”,,
b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Wydziałem Zarządzania Finansami Miasta kieruje Zastępca Skarbnika Miasta.”;
2) w § 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W Wydziale Spraw Obywatelskich tworzy się stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Filii, zwane Kierownikiem Filii.”;
3) w § 25 po pkt 32 dodaje się pkt 33 w brzmieniu:
„33) weryfikacja wniosków i realizacja inwestycji w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, zwanego dalej SBO oraz współpraca w tym zakresie z Biurem Dialogu Obywatelskiego.”;
4) w § 32 w ust. 1 uchyla się pkt 6;
5) w § 38 w pkt 2 wyrazy "osób niepełnosprawnych" zastępuje się wyrazami „osób z niepełnosprawnością";
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam dyrektorom wydziałów, kierownikom biur oraz samodzielnym stanowiskom działającym poza strukturą wydziałów i biur Urzędu Miasta Szczecin.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2021 r.
 

                                                                                         Prezydent Miasta

                                                                                         Piotr Krzystek
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


Załączniki:

udostępnił: Wydzial Organizacyjny, wytworzono: 2021/04/20, odpowiedzialny/a: Katarzyna Bojaruniec, wprowadził/a: Katarzyna Bojaruniec, dnia: 2021/04/27 10:16:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Bojaruniec 2021/04/27 10:16:03 nowa pozycja