Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2007 roku

Nr kontroli: Z/7/07

Prawidłowość przeprowadzenia przez Zakład Usług Komunalnych postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących pielęgnacji i utrzymania terenów zieleni miejskiej w 2006 r.

Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125a

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w okresie od dnia 05.03.2007 r. do 23.03.2007 r. przeprowadził kontrolę w Zakładzie Usług Komunalnych, ul. Ku Słońcu 125a w Szczecinie (zw. dalej ZUK) w zakresie prawidłowości przeprowadzonych przez ZUK postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących pielęgnacji i utrzymania terenów zieleni miejskiej w 2006 r. (w związku ze skargą do Prezydenta Miasta Szczecin).
Opis stanu faktycznego, stwierdzonego w toku kontroli, został ujęty w protokole z kontroli podpisanym w dniu 03.04.2007 r. Ocena kontrolowanej działalności, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 21.05.2007 r.
W 2006 r. ZUK przeprowadził 8 postępowań o udzielenie zamówień publicznych, do których stosowało się przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) zw. dalej ustawą Pzp. W wyniku tych postępowań zawarto 19 umów dotyczących pielęgnacji i utrzymania zieleni miejskiej na terenach parków i zieleńców z podziałem na 4 rejony Szczecina. Zamówienia udzielił Dyrektor ZUK w granicach posiadanego upoważnienia z dnia 28.05.2004 r. oraz z dnia 25.08.2006 r. do dokonywania wszystkich czynności faktycznych prawnych związanych z udzielaniem zamówień publicznych.
W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych, z punktu widzenia przestrzegania przepisów ustawy Pzp. Jedyne uchybienia pozostające bez wpływu na wynik postępowania, polegały na niedoszacowaniu wartości zamówienia oraz błędnym wyliczeniu punktów przy ocenie ofert. Zarzuty dotyczące „ustawiania” przetargów pod jedną firmę oraz zlecanie jej dodatkowych prac z pominięciem procedury przetargowej jakie zawarto w piśmie (anonim) do Prezydenta Miasta Szczecin, nie znalazły potwierdzenia w ustaleniach stanu faktycznego. Stwierdzono bowiem, że wyboru wykonawców, z którymi zawarto umowy na pielęgnację terenów zieleńców i parków w Szczecinie dokonano w oparciu o ustawę Pzp i Zarządzenie nr 162/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 27.04.2004 r. oraz Zarządzenie nr 371/06 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 07.07.2006 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miejskiego (zw. dalej Zarządzeniem Prezydenta), a w szczególności z zachowaniem zasady jawności postępowania oraz w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji.
ZUK przeprowadził w 2006 r. cztery postępowania (łącznie na 9 rejonów) o udzielenie zamówień publicznych w trybie zapytania o cenę. Pytania o cenę kierowano od 6 do 8 wykonawców. Dyrektor ZUK zawarł umowy z wykonawcami, którzy zaoferowali najniższe ceny.
ZUK udzielił dwukrotnie zamówienia w trybie z wolnej ręki temu samemu wykonawcy na pielęgnację i utrzymania zieleni (na rejon II na kwotę 68.500 zł oraz na rejon IV na kwotę 64.400 zł) na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, według którego zamawiający może udzielić w okresie 3 lat od udzielenie zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W przetargu ograniczonym na pielęgnację zieleni (w podziale na 4 rejony), którego ogłoszenie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej ZUK wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu złożyło z kolei 4 wykonawców. Do składania ofert zaproszono 3 wykonawców, ponieważ jedna firma została wykluczona z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp – wykonawca nie spełnił warunku określonego w ogłoszeniu tj. nie wykazał iż w ciągu trzech lat wykonał co najmniej 4 prace podobne do przedmiotu zamówienia. Ostatecznie oferty złożyły dwa podmioty. Oferta pierwszego: rejon I – 114.730,03 zł, II – 464.806,91 zł, III – 141.982,68 zł, IV – 302.401,42 zł. oferta drugiego: rejon III – 164,009,74 zł, IV – 451,762,01 zł. W wyniku tego postępowania, którego jedynym kryterium była cena za najkorzystniejsze wybrano oferty pierwszego podmiotu.
Dnia 18.08.2006 r. zostało przekazane ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich oraz ukazało się na stronach internetowych i tablicy ogłoszeń ZUK na pielęgnację zieleni (w podziale na cztery rejony). Oferty złożyło czterech wykonawców, w tym jeden zaoferował kwotę (rejon I – 264.974,71 zł, II – 1.235.155,16 zł, III – 344.430,65 zł, IV – 762.099,25 zł), drugi zaoferował kwotę (rejon III – 410.967,36 zł, IV – 1.079.601,03 zł), następny zaoferował kwotę (rejon I – 366.175,90 zł, III – 534.257,90 zł) i ostatni natomiast zaoferował kwotę (rejon I – 620.910,19 zł). W wyniku tego postępowania, którego jedynym kryterium była cena za najkorzystniejszą uznano ofertę wykonawcy, który zaoferował pielęgnację zieleni na wszystkich czterech rejonach. W toku postępowania przez jednego oferenta zostały wniesione protesty dotyczące rejonu I. Inny oferent złożył protest dotyczący rejonu I, III, w których oferenci między innymi domagali się odrzucenia oferty wybranego wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, zgodnie z którym zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę. Protesty zostały przez ZUK oddalone, a protesujący nie wnieśli odwołania do Prezesa Urzędu.
Kontrola wydatków (ewidencji księgowej, wyciągów bankowych) w 2006 r. poniesionych przez ZUK na pielęgnację i utrzymanie zieleni także nie potwierdziła zarzutów o zlecaniu wybranemu wykonawcy dodatkowych robót z pominięciem przepisów ustawy Pzp oraz Zarządzenia Prezydenta.
Niedociągnięcia dotyczyły natomiast niedoszacowania wartości zamówienia w przeprowadzonym w trybie przetargu ograniczonego postępowaniu WZ/7/2006 na pielęgnację zieleni w rejonie II o kwotę 147.525,10 zł netto i w rejonie IV o kwotę 98.594,99 zł netto. Spowodowane to było nieuwzględnieniem w całości wartości zamówienia uzupełniającego (20%), udzielonego następnie temu samemu wykonawcy w trybie zamówienia z wolnej ręki (WZ/77/2006 i WZ/79/2006). Działanie powyższe naruszyło przepis art. 32 ust. 3 upzp, według którego – jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się wartość zamówień uzupełniających. Osobą ustalającą szacunkową wartość zamówienia była inspektor Wydziału Zieleni ZUK.
Kontrola wykazała, że Komisja Przetargowa w postępowaniu na pielęgnację terenów zieleni w Rejonie I (WZ/97/I/2006) błędnie wyliczyła liczbę punktów, która decydowała o uznaniu oferty za najkorzystniejszą. Zgodnie z rozdziałem IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który określał sposób przyznania punktów, oferta nr 1 powinna otrzymać 256,8 pkt, natomiast według protokołu z przeprowadzonego postępowania uzyskała 250,38 pkt. Powyższa pomyłka nie miała jednak wpływu na wynik postępowania, gdyż oferta nr 3 otrzymała 300 pkt i została uznana za najkorzystniejszą.
 
      Prezydent zalecił Dyrektorowi ZUK, aby przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględniać wartość zamówień uzupełniających.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2007/06/25, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2007/06/25 13:08:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2007/06/25 13:08:33 nowa pozycja