Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2007 roku

Nr kontroli: P/6/07

Realizacja systemu punktowego pod kątem zgodności z uchwałą nr LVIII/1079/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 26.06.2006 r. oraz uchwały nr LXII/1150/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 25.09.2006 r.

- Dzienny Dom Pomocy Społecznej – ul. Łukaszewicza 6 w Szczecinie, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 - Dom Dziecka Nr 2 ul. Walecznych 23 w Szczecinie, - Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Jedności Narodowej 42 w Szczecinie, - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Tartaczna 14 w Szczecinie. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Sikorskiego 3 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

            W marcu 2007 r. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego przeprowadził kontrolę w Środowiskowym Domu Samopomocy – ul. Tartaczna 14 zw. dalej ŚDS w zakresie realizacji systemu punktowego pod kątem zgodności z uchwałą nr LVIII/1079/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 26.06.2006 r. oraz uchwałą nr LXII/1150/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 25.09.2006 r.

            W wystąpieniu pokontrolnym przedstawiono ocenę badanych obszarów, dokonując poniższych ustaleń.

            W zakresie objętym kontrolą stwierdzono drobne niedociągnięcia dot. obowiązującego w jednostce regulaminu wynagradzania pracowników w zakresie opisu stanowisk pracowniczych pod względem wykształcenia, przyjętej rozpiętości kategorii zaszeregowania oraz wymaganego na stanowisku stażu pracy.

          Ustalono, że regulamin wynagradzania jednostki przewiduje na stanowisku głównego specjalisty konieczność posiadania wykształcenia wyższego i zerową stawkę dodatku funkcyjnego, dla stanowiska terapeuty konieczność posiadania 5-letniego stażu pracy, starszego opiekuna – wykształcenia średniego bez stażu pracy, na stanowisko samodzielnego referenta – wykształcenia średniego i 4 – letniego staż pracy a dla stanowiska sprzątaczki – kategorie zaszeregowania od II do V. Takie określenie wymagań kwalifikacyjnych w zakresie wykształcenia, stażu pracy i przyjętej kategorii zaszeregowania pozostaje w sprzeczności z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02.08.2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 ze zm.) zw. dalej rozporządzeniem z dnia 02.08.2005 r., według których:

-         dla stanowiska Głównego specjalisty przepisy przewidują wykształcenie wyższe specjalistyczne (np. pedagog, logopeda, psycholog) i 6 letni staż pracy albo  wyższe wg odrębnych przepisów i specjalizację II stopnia w zawodzie pracownik socjalny + 6 letni staż pracy a także wysokość dodatku funkcyjnego do 8 stawki,

-         dla stanowiska terapeuty przepisy nie przewidują konieczności posiadania stażu pracy,

-         dla stanowiska starszego opiekuna przepisy przewidują wykształcenie średnie lub szkołę asystentek medycznych i 5 letni staż pracy,

-         dla stanowiska samodzielnego referenta przepisy przewidują wykształcenie wyższe i 2-letni staż pracy albo wykształcenie średnie i 4-letni staż pracy a dla stanowiska sprzątaczki – kategorie zaszeregowania od I do V.

            Ustalono, że regulamin wynagradzania jednostki reguluje kwestie wynagradzania Kierownika i Głównego księgowego jednostki, co jest niezgodne ze stosowanym odpowiednio art. 24126§2 w zw. z art. 128§2 pkt 2 i art. 772§5 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.) zw. dalej k.p., według których regulamin wynagradzania nie może określać warunków wynagradzania pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy tj. m.in. pracowników kierujących jednoosobowo zakładem pracy oraz głównych księgowych zakładu.

            Kontrola wykazała również, że akta osobowe pracownika zatrudnionego na stanowisku psychologa nie zawierały kserokopii świadectw pracy potwierdzających posiadanie wymaganego dla tego stanowiska rozporządzeniem z dnia 02.08.2005 r. co najmniej 3-letniego stażu pracy. Ponadto – pomimo braku udokumentowanego stażu pracy - pracownikowi wypłacano 20% dodatek z tytułu wysługi lat.

            Ustalono, że wysokość wynagrodzenia zasadniczego wszystkich 13 pracowników jednostki odpowiada przyznanej kategorii zaszeregowania właściwej dla zajmowanego stanowiska. Kierownik ŚDS wywiązał się również z obowiązku poinformowania pracowników jednostki o zmianie regulaminu wynagradzania uwzględniającej przepisy uchwały nr LVIII/1079/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 26.06.2006 r. (art. 24112§2 pkt 1 w zw. z art. 772§5 k.p.).

            W związku z poczynionymi ustaleniami kontroli Prezydent zalecił Kierownikowi ŚDS aby:

1.      usunął stwierdzone nieprawidłowości w zapisach regulaminu wynagradzania jednostki,

2.      uzależnił wypłatę dodatku stażowego od udokumentowania przez pracownika posiadanego stażu pracy.

 

 

            W marcu 2007 r. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego przeprowadził kontrolę w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie – ul. Sikorskiego 3 zw. dalej MOPR w zakresie realizacji systemu punktowego pod kątem zgodności z uchwałą nr LVIII/1079/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 26.06.2006 r. oraz uchwałą nr LXII/1150/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 25.09.2006 r.

            W wystąpieniu pokontrolnym przedstawiono ocenę badanych obszarów, dokonując poniższych ustaleń.

            W zakresie objętym kontrolą stwierdzono nieprawidłowości polegające m.in. na:

-  niedokonaniu aktualizacji regulaminu wynagradzania jednostki uwzględniającej zarówno obowiązujące od dnia 07.08.2005 r. przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02.08.2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 ze zm.) zw. dalej rozporządzeniem z dnia 02.08.2005 r. w zakresie wymagań kwalifikacyjnych i stawek zaszeregowania jak i postanowienia uchwały nr LVIII/1079/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 26.06.2006 r. w sprawie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników miejskich jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (...) zw. dalej uchwałą z dnia 26.06.2006 r., w zakresie rozpiętości stawek wynagrodzenia zasadniczego,

-   przypadkach przyznania pracownikom wynagrodzenia zasadniczego w wysokości przekraczającej górną granicę wynagrodzenia określonego ww. przepisami,

-  utrzymującym się na skutek wejścia w życie uchwały z dnia 26.06.2006 r. stanie zaniżenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych na stanowiskach – pracownik socjalny.

            Ustalono, że pomimo dwukrotnej zmiany przepisów prawnych stanowiących podstawę opracowania (aktualizacji) regulaminu - (rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26.07.2000 r. i 02.08.2005 r.) - do dnia zakończenia kontroli regulamin wynagradzania jednostki w części określającej tabelę stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych pracowników uwzględniał przepisy nieobowiązującego już od dnia 01.08.2000 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01.07.1997 r. sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 77, poz. 482). Dyrektor MOPR nie zaktualizował ponadto powyższego regulaminu w części dot. rozpiętości kwot wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych kategorii zaszeregowania uwzględniających uzgodnioną wartość punktu w złotych oraz wysokość ustalonego najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla I kategorii zaszeregowania (oba współczynniki określone uchwałą z dnia 26.06.2006 r.).

            Kontrola wykazała również, że regulamin wynagradzania jednostki określa kwestie wynagradzania Dyrektora, Zastępcy Dyrektora i Głównego księgowego jednostki, co jest niezgodne ze stosowanym odpowiednio art. 24126§2 w zw. z art. 128§2 pkt 2 i art. 772§5 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.) zw. dalej k.p., według których regulamin wynagradzania nie może określać warunków wynagradzania pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy tj. m.in. pracowników kierujących jednoosobowo zakładem pracy, ich zastępców oraz głównych księgowych zakładu.

            Pomimo wprowadzenia z dniem 01.07.2006 r. na mocy uchwały z dnia 26.06.2006 r. określonych, maksymalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych kategorii zaszeregowania a co za tym idzie określonego stanowiska pracy, Dyrektor MOPR przyznał - po dniu wejścia w życie ww. przepisów - w stosunku do 3 osób podwyżki wynagrodzenia przekraczające ww. maksymalne stawki. Zawarł również umowę o pracę z pracownikiem na stanowisko radcy prawnego MOPR z wynagrodzeniem zasadniczym 1440 zł (1/2 etatu) pomimo, że według stawek wprowadzonych uchwałą z dnia 26.06.2006 r. maksymalne wynagrodzenie na stanowisku radcy prawnego według najwyższej z dopuszczalnej XVII stawki zaszeregowania wynosi – 1325 zł (2650 zł dla całego etatu – przy uwzględnieniu 10% zwyżki maksymalnego wynagrodzenia).

            Kontrola wykazała ponadto, iż wynagrodzenia zasadnicze osób zajmujących stanowiska Zastępcy Dyrektora i Głównego księgowego MOPR (po zmianie wysokości aneksem z dnia 01.10.2006 r.) przekraczają maksymalną stawkę wynagrodzenia dla tego typu stanowisk określoną przepisami rozporządzenia z dnia 02.08.2005 r. (stawki dla jednostki jednobranżowej). Natomiast według opinii radcy prawnego Urzędu Miasta z dnia 03.04.2007 r. MOPR – jako jednostka powołana do wykonywania zadań jednorodzajowych tj. zadań z zakresu pomocy społecznych, nie jest jednostką wielobranżową w rozumieniu przepisów rozporządzenia z dnia 02.08.2005 r.

            W toku kontroli ustalono również, że spośród ogółem zbadanych 248 zatrudnionych, w przypadku 41 pracowników (w tym 38 pracowników socjalnych, 2 starszych pracowników socjalnych i 1 – konsultant) ich wynagrodzenie zasadnicze było niższe, niż minimalne dopuszczalne wynagrodzenie na zajmowanym stanowisku (nawet przy uwzględnieniu 10% zniżki minimalnego wynagrodzenia).

            Uwagi kontroli dotyczą również faktu, iż na skutek przyjęcia do stosowania wprowadzonej uchwałą z dnia 26.06.2006 r. określonej wartości punktu i wysokości najniższego miesięcznego wynagrodzenia dla I kategorii zaszeregowania jak i zmian  wprowadzonych rozporządzeniem z dnia 02.08.2005 r. zdezaktualizowała się przyznana umowami o pracę stawka zaszeregowania 113 pracowników MOPR.

            W związku z poczynionymi ustaleniami kontroli Prezydent zalecił Dyrektorowi MOPR aby:

1.      dokonał niezwłocznie aktualizacji regulaminu wynagradzania jednostki uwzględniającej zmiany wprowadzone rozporządzeniem z dnia 02.08.2005 r. i uchwałą Rady Miasta z dnia 26.06.2006 r.,

2.      bezwzględnie przestrzegał zakazu ustalania wynagrodzenia pracowników w wysokości przekraczającej maksymalne stawki tegoż wynagrodzenia określone rozporządzeniem z dnia 02.08.2005 r. (w stosunku do kadry kierowniczej) i uchwałą Rady Miasta z dnia 26.06.2006 r. (w stosunku do pozostałych pracowników jednostki),

3.      w porozumieniu z WZiPS Urzędu Miasta Szczecin doprowadził do stopniowego wzrostu wynagrodzeń pracowników otrzymujących wynagrodzenie zasadnicze poniżej minimalnej wysokości określonej postanowieniami rozporządzenia z dnia 02.08.2005 r. i uchwały Rady Miasta z dnia 26.06.2006 r,

4.      po aktualizacji regulaminu wynagradzania zweryfikował przyznane pracownikom kategorie zaszeregowania.

 

 

            W marcu 2007 r. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego przeprowadził kontrolę w Miejskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej – ul. Jedności Narodowej 42 zw. dalej MOIK w zakresie realizacji systemu punktowego pod kątem zgodności z uchwałą nr LVIII/1079/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 26.06.2006 r. oraz uchwałą nr LXII/1150/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 25.09.2006 r.

            W wystąpieniu pokontrolnym przedstawiono ocenę badanych obszarów, dokonując poniższych ustaleń.

            W zakresie objętym kontrolą stwierdzono drobne niedociągnięcia dot. obowiązującego w jednostce regulaminu wynagradzania pracowników w zakresie opisu stanowisk pracowniczych pod względem wymaganego wykształcenia, stażu pracy i stawki dodatku funkcyjnego oraz ujęcia w regulaminie warunków wynagradzania pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy.

          Ustalono, że regulamin wynagradzania jednostki przewiduje na stanowisku starszego specjalisty kategorię zaszeregowania od XIII do XV, dodatek funkcyjny do 4 stawki oraz obowiązek posiadania co najmniej 4 letniego stażu pracy. Z kolei na stanowisko starszego administratora – według regulaminu - wymagane jest wykształcenie wyższe i 3 – letni staż pracy. Takie określenie wymagań kwalifikacyjnych, kategorii zaszeregowania oraz stawki dodatku funkcyjnego pozostaje w sprzeczności z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02.08.2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 ze zm.), według których dla stanowiska starszego specjalisty określono kategorie zaszeregowania od X do XV, brak dodatku funkcyjnego oraz 5 letni staż pracy, natomiast na stanowisku starszego administratora wymagane jest wykształcenie wyższe i 3-letni staż pracy albo wykształcenie średnie i 6-letni staż pracy.

            Ustalono, że regulamin wynagradzania jednostki reguluje kwestie wynagradzania Dyrektora, Zastępcy i Głównego księgowego jednostki, co jest niezgodne ze stosowanym odpowiednio art. 24126§2 w zw. z art. 128§2 pkt 2 i art. 772§5 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.) zw. dalej k.p., według których regulamin wynagradzania nie może określać warunków wynagradzania pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy tj. m.in. pracowników kierujących jednoosobowo zakładem pracy oraz głównych księgowych zakładu.

          Uwagi kontroli dotyczą również określenia w regulaminie wynagradzania MOIK wymagań kwalifikacyjnych oraz kwoty wynagrodzenia i dodatku funkcyjnego dla stanowisk: dyrektora (kierownika) wielobranżowej jednostki, zastępcy dyrektora (kierownika) wielobranżowej jednostki, głównego księgowego w jednostce wielobranżowej, dyrektora (jednostki) gospodarstwa pomocniczego, zastępcy dyrektora (kierownika) gospodarstwa pomocniczego, głównego księgowego w gospodarstwie pomocniczym pomimo, że ww. stanowiska nie występują w strukturze organizacyjnej MOIK. W zakresie określenia warunków wynagradzania narusza to również wskazane wyżej przepisy kodeksu pracy.

            Ustalono, że wysokość wynagrodzenia zasadniczego wszystkich 20 zatrudnionych w jednostce pracowników odpowiada przyznanej kategorii zaszeregowania właściwej dla zajmowanego stanowiska. Dyrektor MOIK wywiązał się również z obowiązku poinformowania pracowników jednostki o zmianie regulaminu wynagradzania uwzględniającej przepisy uchwały nr LVIII/1079/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 26.06.2006 r. (art. 24112§2 pkt 1 w zw. z art. 772§5 k.p.).

            W związku z poczynionymi ustaleniami kontroli Prezydent zalecił Dyrektorowi MOIK aby usunął stwierdzone niedociągnięcia w zapisach regulaminu wynagradzania jednostki.

 

 

            W marcu 2007 r. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin przeprowadził kontrolę w Dziennym Domu Pomocy Społecznej – ul. Łukaszewicza 6 zw. dalej DDPS w zakresie realizacji systemu punktowego pod kątem zgodności z uchwałą nr LVIII/1079/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 26.06.2006 r. oraz uchwałą nr LXII/1150/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 25.09.2006 r.

 W wystąpieniu pokontrolnym przedstawiono ocenę badanych obszarów, dokonując poniższych ustaleń.

            W zakresie objętym kontrolą stwierdzono nieprawidłowości dot. obowiązującego w jednostce regulaminu wynagradzania pracowników w zakresie opisu stanowisk pracowniczych pod względem wykształcenia, przyjętej rozpiętości kwot wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych kategorii oraz ujęcia w regulaminie warunków wynagradzania pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy. Ustalono również, że osoba której powierzono obowiązki Głównego Księgowego jednostki nie spełnia określonych prawem wymagań w zakresie wykształcenia do zajmowania ww. stanowiska.

           Ustalono, że regulamin wynagradzania jednostki przewiduje stanowisko „zaopatrzeniowiec – intendent” a dla stanowisk kucharza i pomocy kuchennej wymaga legitymowania się wykształceniem odpowiednio: zasadnicze zawodowe (kucharz), podstawowe (pomoc kuchenna). Wprowadzony opis stanowiska „zaopatrzeniowiec – intendent” pozostaje w sprzeczności z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02.08.2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 ze zm.) zw. dalej rozporządzeniem, które dla każdego z tych stanowisk przewiduje inną rozpiętość kategorii zaszeregowania. Z kolei dla stanowiska kucharza i pomocy kuchennej w zakresie wymagań kwalifikacyjnych przepisy rozporządzenia przewidują konieczność legitymowania się odpowiednio wykształceniem: dla kucharza – średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe, dla pomocy kuchennej – zasadnicze zawodowe lub podstawowe.

            Kontrola ustaliła również, że określona regulaminem rozpiętość kwot wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych kategorii zaszeregowania nie odpowiada wysokości tegoż wynagrodzenia uwzględniającego uzgodnioną wartość punktu w złotych oraz wysokość ustalonego najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla I kategorii zaszeregowania (oba współczynniki określone uchwałą Rady Miasta). Przyczyną powyższego było zaokrąglenie - w prowadzonym przez Kierownika DDPS regulaminie wynagradzania - wysokości wynagrodzenia minimalnego i maksymalnego do 5 zł.

            Ustalono, że regulamin wynagradzania jednostki reguluje kwestie wynagradzania Kierownika i Głównego księgowego jednostki, co jest niezgodne ze stosowanym odpowiednio art. 24126§2 w zw. z art. 128§2 pkt 2 i art. 772§5 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.) zw. dalej k.p., według których regulamin wynagradzania nie może określać warunków wynagradzania pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy tj. m.in. pracowników kierujących jednoosobowo zakładem pracy oraz głównych księgowych zakładu.

            Kontrola wykazała ponadto, że - pomimo kierowania od ponad 3 lat jednostką - Kierownik DDPS nie spowodował, aby osobą zajmującą stanowisko Głównego księgowego jednostki była osoba spełniająca wymagania ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych  - Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm. (poprzednio – obowiązującej od dnia 01.01.1999 r. ustawy z dnia 26.11.1998 r. – j.t. Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 ze zm.) tj. osoba posiadająca wykształcenie wyższe lub średnie o profilu ekonomicznym.

            Biorąc pod uwagę wysokość rocznych wydatków jednostki kształtujących się w 2007 r. według planu finansowego na poziomie 332.000 zł. (w tym około 240.000 – na wydatki osobowe), a co za tym idzie stosunkowo małą liczbę przeprowadzanych operacji finansowych, wątpliwości kontroli dotyczą również zasadności zatrudniania Głównego księgowego jednostki na cały etat pracowniczy.

            Ustalono również, że wysokość wynagrodzenia zasadniczego wszystkich 6 - zatrudnionych w DDPS pracowników odpowiada przyznanej kategorii zaszeregowania właściwej dla zajmowanego stanowiska. Kierownik DDPS wywiązał się również z obowiązku poinformowania pracowników jednostki o zmianie regulaminu wynagradzania uwzględniającej przepisy uchwały nr LVIII/1079/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 26.06.2006 r. (art. 24112§2 pkt 1 w zw. z art. 772§5 k.p.).

 

W związku z poczynionymi ustaleniami kontroli Prezydent zalecił:

 

Kierownikowi DDPS aby:

1.      usunął stwierdzone nieprawidłowości w zapisach regulaminu wynagradzania jednostki,

2.      niezwłocznie rozwiązał kwestię zatrudnienia na stanowisku Głównego księgowego jednostki osoby o odpowiednim wykształceniu,

3.      w celu poczynienia oszczędności w wydatkach jednostki rozważył możliwość zmniejszenia wysokości etatu na stanowisku Głównego księgowego.

Dyrektorowi Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej UM Szczecin aby monitorował wypełnienie przez Kierownika DDPS zaleceń pokontrolnych.

 

 

 

            W marcu 2007 r. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego przeprowadził kontrolę w Domu Dziecka nr 2  - ul. Walecznych 22 zw. dalej DD nr 2 w zakresie realizacji systemu punktowego pod kątem zgodności z uchwałą nr LVIII/1079/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 26.06.2006 r. oraz uchwałą nr LXII/1150/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 25.09.2006 r.

            W wystąpieniu pokontrolnym przedstawiono ocenę badanych obszarów, dokonując poniższych ustaleń.

            W zakresie objętym kontrolą stwierdzono drobne niedociągnięcia dot. obowiązującego w jednostce regulaminu wynagradzania pracowników w zakresie opisu stanowisk pracowniczych.

              Ustalono, że regulamin wynagradzania jednostki przewiduje na stanowisku specjalisty pracy socjalnej obowiązek posiadania wykształcenia wyższego według odrębnych przepisów albo legitymowanie się dyplomem pracownika socjalnego. Takie określenie wymagań kwalifikacyjnych w zakresie wykształcenia pozostaje w sprzeczności z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02.08.2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 ze zm.) zw. dalej rozporządzeniem z dnia 02.08.2005 r. , według których na stanowisku specjalisty pracy socjalnej wymagane jest wykształcenie wyższe według odrębnych przepisów albo dyplom pracownika socjalnego i specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny. W ocenie kontroli wskazane jest również doszczegółowienie opisu stanowiska kierowcy o określenie rodzaju obsługiwanego pojazdu mechanicznego z uwagi na to, że rozporządzenie z dnia 02.08.2005 r. przewiduje 8 stanowisk kierowcy przy ustaleniu dla każdego z nich odmiennych kategorii zaszeregowania.

           Kontrola wykazała również, że regulamin wynagradzania jednostki nie zawiera opisu stanowisk urzędniczych w rozumieniu rozporządzenia z dnia 02.08.2005 r. w zakresie przyznanej kategorii zaszeregowania, stawki dodatku funkcyjnego oraz wymagań kwalifikacyjnych (wykształcenie i staż pracy) pomimo występowania tego typu stanowisk w strukturze organizacyjnej jednostki (m.in. – samodzielny referent, starszy referent, kierownik administracyjny).

            Ustalono, że wysokość wynagrodzenia zasadniczego 15 (próba kontroli - 50%) zatrudnionych w jednostce pracowników odpowiada określonej regulaminem lub rozporządzeniem z dnia 02.08.2005 r. kategorii zaszeregowania właściwej dla zajmowanego stanowiska (kontrolą nie objęto pracowników zatrudnionych na podstawie ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta nauczyciela – j.t. Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 ze zm.). Dyrektor DD nr 2 wywiązał się również z obowiązku poinformowania pracowników jednostki o zmianie regulaminu wynagradzania uwzględniającej przepisy uchwały nr LVIII/1079/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 26.06.2006 r. (art. 24112§2 pkt 1 w zw. z art. 772§5 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy - j.t. Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm. zw. dalej k.p.).

            W związku z poczynionymi ustaleniami kontroli Prezydent zalecił Dyrektorowi DD nr 2 aby usunął stwierdzone niedociągnięcia w zapisach regulaminu wynagradzania jednostki oraz uzupełnił regulamin wynagradzania o opis stanowisk urzędniczych występujących w strukturze organizacyjnej jednostki za wyjątkiem warunków wynagradzania pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy tj. Dyrektora, Zastępców i Głównego księgowego jednostki
(art. 24126§2 w zw. z art. 128§2 pkt 2 i art. 772§5 k.p.).

 

 


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2007/06/12, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2007/06/12 10:37:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2007/06/12 10:37:03 nowa pozycja