Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2007 roku

Nr kontroli: Z/9/07

Kontrola w zakresie sposobu finansowania i rozliczenia inwestycji dot. przebudowy ulic Reduty Ordona, Zygmunta Łukasińskiego i Grota Roweckiego w związku ze zmianą trasy komunikacyjnej autobusów linii nr 53 i 75 (bez celowości zmiany stałej organizacji ruchu).

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie ul. Klonowica 5

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

 

W maju 2007r. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin przeprowadził kontrolę w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie w zakresie sposobu finansowania i rozliczenia inwestycji dot. przebudowy ulic Reduty Ordona, Zygmunta Łukasińskiego i Grota Roweckiego w związku ze zmianą trasy komunikacyjnej autobusów linii nr 53 i 75 (bez celowości zmiany stałej organizacji rychu).
Opis stanu faktycznego, stwierdzonego w toku kontroli, został ujęty w protokole z kontroli podpisanym w dniu 24.05.2007r. Ocena kontrolowanej działalności, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 13.06.2007r.
 
            W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie finansowania przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie (zw. dalej ZDiTM) ww. inwestycji. Przedmiotowe prace inwestycyjne zostały wykonane przez trzy firmy zewnętrzne (zw. dalej Wykonawcami) w ramach podpisanych przez Gminę Miasto Szczecin – ZDiTM umów długoterminowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie Szczecina.
Podczas wykonywania prac przez Wykonawców, ZDiTM na bieżąco monitorował i przeprowadzał kontrolę wykonywanych prac. Z odbioru poszczególnych prac inwestycyjnych pracownicy Działu Utrzymania Pasa Drogowego ZDiTM każdorazowo sporządzali „Protokół odbioru robót”.
Podstawą odbioru robót była m.in. dokumentacja powykonawcza przedkładana ZDiTM przez Wykonawców, m.in. rozliczenie materiałowe, książka obmiarów, atesty materiałowe, mapa geodezyjna powykonawcza, kosztorys powykonawczy.
Finansowanie inwestycji zostało zrealizowane zgodnie z klasyfikacją budżetową - w dziale 600: rozdział 60015 (drogi powiatowe) § 4270 i 4300 oraz rozdział 60016 (drogi gminne) § 4270. Wydatki w zakresie przebudowy ww. ulic były realizowane bezpośrednio z rachunku dochodów własnych „Remonty i utrzymanie dróg” oraz z budżetu miasta Szczecin. Łączna kwota wydatków na zadanie inwestycyjne objęte kontrolą wyniosła 104.929,68 zł. Zobowiązania wynikające z faktur VAT (nr: 373/06 z dn. 07.08.2006r., FV/000503/08/MOL/2006 z dn. 31.08.2006r., 213/SZ/2006 z dn. 31.08.2006r., 215/SZ/2006 z dn. 31.08.2006r.) wystawionych przez Wykonawców zostały uregulowane w terminie określonym w umowach.
W oparciu o ustalenia zawarte w protokole kontroli Prezydent Miasta Szczecin nie wydał zaleceń pokontrolnych.
 

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2007/09/21, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2007/09/21 10:10:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2007/09/21 10:10:31 nowa pozycja