Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2007 roku

Nr kontroli: Z/15/07

Gospodarka finansowo – księgowa za okres 2006 r. i I-sze półrocze 2007 r.

Szkoła Podstawowa Nr 69 w Szczecinie ul. Zamoyskiego 2

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin, w okresie od 15 października do 6 grudnia 2007 r. przeprowadził kontrolę w Szkole Podstawowej Nr 69 w Szczecinie przy ul. Zamoyskiego 2, zwaną dalej SP nr 69,
w zakresie gospodarki finansowo- księgowej za okres 2006r. i I – sze półrocze 2007r.
Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 31 stycznia 2007 r.  
 Szkoła Podstawowa nr 69 prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej, której organami są: Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców. W 2006 r. SP nr 69 uzyskała dochody w wysokości 75.541,65zł, w tym dochody własne stanowiły 69.734,03zł. Wydatki budżetowe szkoły wyniosły 2.028.598,74zł, co stanowiło 100 % zaplanowanej kwoty, a wydatki finansowane z rachunku dochodów własnych wyniosły 69.909,57zł, tj. 79,98% zaplanowanych. W I – szym półroczu 2007r. SP nr 69 uzyskała natomiast dochody w wysokości 36.080,52zł, w tym dochody własne stanowiły 34.810,45zł. Wydatki budżetowe szkoły wyniosły 1.051.907,40zł, co stanowiło 63,54 % kwoty zaplanowanej na cały 2007r., a wydatki finansowane z rachunku dochodów własnych wyniosły 31.727,98zł, tj. 39,38% zaplanowanych na 2007r.
            W toku kontroli ustalono, że ówczesna Dyrektor SP nr 69 (zw. dalej Dyrektorem SP nr 69) dokonała zaciągnięcia zobowiązania z przekroczeniem upoważnienia. Stwierdzono bowiem, że umowa na realizację robót elektrycznych na kwotę 4.304,16zł została podpisana w dniu 14.03.07r., a faktura dotycząca realizacji powyższej umowy została wystawiona w dniu 30.03.07r. i zatwierdzona do wypłaty z rozdziału 80101 § 427 przez dyrektora SP nr 69 i główną księgową, mimo iż w planie finansowym wydatków budżetowych z tego paragrafu przewidziano kwotę 3.000zł, z której do końca lutego 2006r. wydatkowano 1.053,20zł. Powyższe niezgodne było z zakresem upoważnienia Dyrektor SP nr 69, które umożliwiało składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasto Szczecin w zakresie zwykłego zarządu mieniem miasta do kwot ujętych w planie finansowym jednostki oraz z art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych - Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm. (zw. dalej uofp), wg którego złożenie podpisu głównego księgowego na dokumencie oznacza, że zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym jednostki.
     Kontrola wykazała, że wykonawcy, którym na podstawie podpisanych przez Dyrektora SP nr 69 umów, udzielono zamówień powyżej kwoty 6.000 euro na dostawę posiłków do szkoły w okresie wrzesień 2005r. – czerwiec 2007r. zostali wybrani bez zastosowania procedur ustawy - Prawo Zamówień Publicznych. Było to niezgodne z art. 35 ust. 4 uofp, który stanowił, że jednostki sektora finansów publicznych zawierają umowy, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.
Ustalono, że przy zakupie środków trwałych, wyposażenia oraz usług na kwotę powyżej 3000 zł, w 3 spośród 4 badanych przypadków nie dokonano analizy rynku, dodatkowo w 1 przypadku nie sporządzono notatki służbowej z dokonania analizy rynku. Stanowiło to naruszenie postanowienia § 9 ust. 4 pkt 1 - 2 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 371/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 lipca 2006 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta (obecnie zarządzenie nr 330/07Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 czerwca 2007r.), wg którego udzielając zamówienia powyżej 3.000 zł należy przestrzegać następujących zasad: przed zawarciem umowy zamawiający powinien dokonać analizy rynku – analiza rynku polega w szczególności na zebraniu ofert od minimum dwóch potencjalnych wykonawców; każdorazowo należy sporządzać notatkę służbową, w której udokumentowany zostanie fakt dokonania analizy rynku.
Stwierdzono ponadto, że nie została zawarta pisemna umowa, dotycząca wykonania instalacji elektrycznej w sali komputerowej szkoły na kwotę 4.941zł.
SP nr 69 jako samorządowa jednostka budżetowa, gospodarująca środkami publicznymi zgodnie ze standardami kontroli finansowej była zobowiązana do rzetelnego i pełnego dokumentowania operacji finansowych i gospodarczych, tj. m.in. stosowania pisemnej formy zawieranych umów.
Ustalono także, że w SP nr 69 główna księgowa nie naliczyła i nie ujęła w ewidencji odsetek od nieterminowo regulowanych należności z tytułu najmu i dzierżawy w łącznej kwocie 148,11zł, co było niezgodne z § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych - Dz. U. Nr 153, poz. 1752 ze zm. (obecnie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. - Dz. U. Nr 142, poz. 1020), zw. dalej rozporządzeniem w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont, wg którego odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.
W dokumentacji SP nr 69 znajdowała się ponadto 1 umowa najmu, która nie została podpisana przez Najemcę.
W toku kontroli stwierdzono 2 przypadki (na 29 skontrolowanych) braku na dokumentach księgowych podpisu Dyrektora SP nr 69 i 2 przypadki braku podpisu głównej księgowej, potwierdzających zatwierdzenie wydatku do wypłaty.Według pkt 1.3 i 2.2 obowiązujących w SP nr 69 procedur kontroli finansowej, przed dokonaniem wypłaty należy uzyskać akceptację w postaci podpisu głównego księgowego i dyrektora szkoły. Kontrola wykazała ponadto, że na 9 dokumentach księgowych (na 29) nie wskazano działu, rozdziału i paragrafu, z którego poniesiony zostanie wydatek.
We wszystkich kontrolowanych przypadkach, na dokumentach księgowych nie stwierdzono podpisu potwierdzającego dokonanie kontroli pod względem formalno – rachunkowym, a dodatkowo przy zatwierdzaniu wydatku do wypłaty nie wskazano źródła środków, z których będzie on finansowany (budżet lub rachunek dochodów własnych). Ustalono również, że 2 raporty kasowe (na 7 skontrolowanych) nie zostały podpisane na dowód sprawdzenia, natomiast na 1 dokumencie księgowym brak było podpisu potwierdzającego dokonanie kontroli pod względem merytorycznym. Powyższe było niezgodne z art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zm.) (zw. dalej uor), który stanowił, że dowód księgowy powinien zawierać m.in. stwierdzenie sprawdzenia. Występowała ponadto rozbieżność między zapisami procedur kontroli finansowej, które wskazywały, że kontroli merytorycznej faktur dokonuje dyrektor szkoły, a zapisami instrukcji w sprawie tworzenia i obiegu dokumentów, wskazującej jako osobę odpowiedzialną za kontrolę merytoryczną – kierownika gospodarczego.  
Dodatkowo w 3 przypadkach (na 29 skontrolowanych) kontrola wykazała uchybienia, dotyczące sposobu ujęcia wydatków SP nr 69 w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej.
            Ustalono, że główna księgowa dokonywała zapisów księgowych w księgach rachunkowych z pominięciem daty dokonania operacji i dokumentu księgowego oraz opisu operacji. Było to niezgodne z art. 23 ust. 2 uor, wg którego zapis księgowy powinien zawierać ww. elementy.
W SP nr 69 główna księgowa odstąpiła od dokonywania ręcznej dekretacji dokumentów księgowych na rzecz wydruków komputerowych. Sposób dokonywania dekretacji nie został jednak ujęty w obowiązującej instrukcji w sprawie tworzenia
i obiegu dokumentów. Stanowiło to naruszenie postanowień art. 21 ust. 1a uor, wg którego można zaniechać zamieszczania na dowodzie dekretacji, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów lub techniki dokumentowania zapisów księgowych.
W toku kontroli stwierdzono uchybienia w ewidencji dotyczącej gospodarki magazynowej. Ustalono bowiem, że ewidencja przychodów magazynowych na kartotekach dokonywana była na podstawie faktur, a ponadto w miesiącu styczniu 2007r. stan magazynu według ewidencji w księdze głównej był niezgodny ze stanem według zestawienia przychodów i rozchodów artykułów przemysłowych. Powyższe stanowiło naruszenie przepisu art. 24 ust. 1 - 2 uor, wg którego dokonane w księgach rachunkowych zapisy powinny odzwierciedlać stan rzeczywisty oraz art. 16 ust. 1 uor, który stanowił, iż konta ksiąg pomocniczych powinny zawierać zapisy będące uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów kont księgi głównej. Instrukcja w sprawie tworzenia i obiegu dokumentów SP nr 69 wskazywała ponadto, że przyjęcie materiałów do magazynu odbywa się na podstawie dokumentu Pz – „Przyjęcie zewnętrzne”, sporządzonego przez kierownika gospodarczego.
Stwierdzono także niezgodność stanu środków trwałych według ewidencji na koncie 011 – „Środki trwałe” na koniec 2006r. i I – szego półrocza 2007r. ze stanem ujętym w księdze środków trwałych, prowadzonej przez kierownika gospodarczego. Stwierdzona niezgodność na kwotę 145.435,90zł została usunięta dopiero podczas przepisywania księgi środków trwałych w dniu 31.07.07r., tj. w trakcie obejmowania obowiązków przez obecnego Dyrektora SP nr 69. Kontrola wykazała ponadto,
że powyższa kwota stanowiła wartość zakupionych w 2005r. okien, które ujęte zostały w ewidencji SP nr 69 jako ulepszenie środka trwałego (budynku szkoły), mimo że wymiana zużytych elementów obiektu, jak np. okna to niewątpliwie nakłady, które nie zwiększają wartości użytkowej obiektu i nie zmieniają jego charakteru, jakkolwiek mogą przyczynić się do zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych, a więc przynoszenia konkretnych efektów (wyrok NSA z dnia 9.02.01r., sygn. akt I SA/Gd 1813/98).
            Kontrola wykazała przypadek ujęcia w księgach rachunkowych 2007 roku pod datą 18.05.07r., 2 faktur wystawionych w dniu 25.10.06r. na łączną kwotę 304,14zł, według wyjaśnień spowodowany okresem zwolnienia lekarskiego Dyrektor SP nr 69, której przekazane zostały powyższe faktury. Według art. 24 ust. 1 i 2 uor księgi rachunkowe powinny być prowadzone m.in. rzetelnie, tj. dokonane w nich zapisy powinny odzwierciedlać stan rzeczywisty.
W wyniku kontroli 10 akt osobowych (19% zatrudnionych pracowników), stwierdzono, że kierownikowi gospodarczemu nie został przyznany dodatek funkcyjny, mimo że według art. 3 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy pracownikom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych przysługuje ten dodatek. Kontrola wykazała ponadto przypadek wypłacenia dodatku za wysługę lat za 6 miesięcy w wysokości niższej niż wynikało to z ustalonego na podstawie świadectw pracy stażu (sprzątaczka), co spowodowało zmniejszenie wydatków z tytułu wynagrodzeń o kwotę w wysokości 63,16zł.
Stwierdzono przypadek wypłacenia wyrównania, w którym nie zostało uwzględnione zwolnienie lekarskie (nauczyciel) oraz przypadek wypłacenia nagrody jubileuszowej w ponad 3 miesiące od momentu, w którym pracownik nabył prawo do tej nagrody (sprzątaczka). Było to niezgodne z art. 7 ust. 5 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy, który stanowił, że wypłata nagrody jubileuszowej powinna nastąpić niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody. Ustalono również, że w aktach osobowych pracowników SP nr 69 znajdowały się mylnie sporządzone pisma, dotyczące przyznania dodatku kasowego (kierownik gospodarczy) i dodatku za wysługę lat (wicedyrektor).
            Stwierdzono także, że nie było podpisów, potwierdzających zaopiniowanie wykazu, przyznanych nauczycielom SP nr 69 w 2006 r. nagród, przez Radę Pedagogiczną i Związki Zawodowe, co niezgodne było z § 32 ust. 3 załącznika do uchwały nr XLVII/911/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i niektórych innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy obowiązującego od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., wg którego przyznanie nauczycielowi nagrody dyrektora szkoły lub placówki wymaga zaopiniowania przez ww. organy.
Ustalono, że premie w miesiącach lipiec i grudzień 2006r. dla pracowników administracji i obsługi zostały wypłacone, mimo braku wniosków premiowych, stanowiących podstawę tej wypłaty. Nie było również potwierdzenia zaopiniowania przez Związki Zawodowe sporządzonych w okresie styczeń 2006r. – czerwiec 2007r. wniosków premiowych, mimo że wg § 4 regulaminu premiowania pracowników SP nr 69 premię przyznaje każdorazowo co miesiąc dyrektor w porozumieniu
z przedstawicielami działających na terenie jednostki związków zawodowych, a w przypadku ich braku z przedstawicielami pracowników przez nich wybranych.
Kontrola wykazała, że Dyrektor SP nr 69 nie zaktualizowała dokumentacji dotyczącej zasad (polityki) rachunkowości jednostki, mimo że przepis art. 10 ust. 2 uor nakładał na kierownika jednostki taki obowiązek.W dokumentacji nie określono bowiemzasad ustalania wyniku finansowego, wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych oraz opisu systemu przetwarzania danych, systemu informatycznego i systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów. Było to niezgodne z art. 10 ust. 1 uor, wg którego dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości powinna zawierać ww. elementy.W zakładowym planie kont nie ujęto ponadto szczegółowego wykazu kont analitycznych i konta 980 – „Plan finansowy wydatków budżetowych”, mimo że konto zawarto w załączniku nr 2 dorozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont.Naruszyło to postanowienia § 12 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. rozporządzenia, wg którychpodstawą prowadzenia rachunkowości może być odpowiedni plan kont, uzupełniony co najmniej o wykaz kont ksiąg pomocniczych, które mają być prowadzone do poszczególnych kont syntetycznych, apodane w zał. nr 2 konta należy traktować jako standardową liczbę kont, która może być ograniczona jedynie o konta służące do księgowania operacji gospodarczych niewystępujących w jednostce.
Ustalono również, że ewidencja analityczna wydatków prowadzona na koncie 130 – „Rachunek bieżący jednostki budżetowej” oraz ewidencja analityczna wydatków i dochodów na koncie 132 – „Rachunek dochodów własnych”, których płatność dokonywana była gotówką, nie uwzględniała podziału wg klasyfikacji budżetowej. Ewidencja analityczna dochodów budżetowych na koncie 130 – „Rachunek bieżący jednostki budżetowej” nie obejmowała ponadto § 097 – Wpływy z różnych dochodów. Powyższe było niezgodne z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont, wg którego ewidencja na koncie 130 i 132 powinna zapewniać podział środków według klasyfikacji budżetowej.
Ewidencja rozrachunków SP nr 69 dokonywanych gotówką nie była ewidencjonowana na koncie 201 – „Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami”. Powyższe było niezgodne z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont, wg którego konto 201 służy do ewidencji rozrachunków i roszczeń krajowych i zagranicznych z tytułu dostaw, robót i usług.
            Stwierdzono ponadto, że wpływy rachunku dochodów własnych z tytułu zwrotu kosztów za energię cieplną, dostarczaną do wynajmowanych w SP nr 69 mieszkań, ujmowane były w ewidencji jako zmniejszenie wydatków, co było niezgodne z przyjętymi zasadami ewidencji. 
            Nie sporządzono zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych, dotyczącego budżetu za miesiąc listopad 2006r., mimo że według art. 18 ust. 1 uor na podstawie zapisów na kontach księgi głównej sporządza się na koniec każdego okresu sprawozdawczego, nie rzadziej niż na koniec miesiąca, zestawienie obrotów i sald.
            Ustalono ponadto, iż w kontrolowanym okresie 7 z 18 zestawień obrotów i sald, dotyczących budżetu i 11 z 18, dotyczących rachunku dochodów własnych zostało nieterminowo sporządzonych. Było to niezgodne z art. 24 ust. 5 pkt 2 uor, który stanowi, że księgi rachunkowe uznaje się za prowadzone bieżąco, jeżeli zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej są sporządzane przynajmniej za poszczególne okresy sprawozdawcze, nie rzadziej niż na koniec miesiąca,
w terminie obowiązujących jednostkę sprawozdań finansowych.
Według art. 4 ust. 5 uor Dyrektor SP nr 69 jako kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą, w tym z tytułu nadzoru.
Kontrola wykazała, że Dyrektor SP nr 69 nie powierzyła pisemnie obowiązków i odpowiedzialności w zakresie prowadzenia rachunkowości jednostki, wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, osobie, która pełniła funkcje głównej księgowej, mimo że art. 45 ust. 1 i 2 uofp nakładał na kierownika jednostki taki obowiązek.
W SP nr 69 nie sporządzono projektów planów finansowych na 2006r., dotyczących dochodów i wydatków budżetowych oraz dochodów gromadzonych na rachunku dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych. Stanowiło to naruszenie postanowień § 4 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu - Dz. U. Nr 23, poz. 190 (obecnie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno – prawną - Dz. U. Nr 116, poz. 783), z którego wynikał ww. obowiązek. Stwierdzono ponadto uchybienia, dotyczące opiniowania przez Radę Pedagogiczną projektów planów finansowych i planów finansowych oraz potwierdzania dokumentów datą wpływu przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta.
W trakcie kontroli stwierdzono, że Dyrektor SP nr 69 nie wywiązała się z obowiązku nałożonego art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 169, poz. 1201) w zakresie wystąpienia z zapytaniem do Krajowego Rejestru Karnego o udzielenie informacji o osobach zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach urzędniczych (dot. głównego księgowego) i stanowiskach urzędniczych (tj. specjalista, kierownik gospodarczy, starsza księgowa).
            Ustalono ponadto, że regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego i tabela stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników SP nr 69 nie zawierały dat wejścia w życie, skutkiem czego był brak możliwości określenia okresu obowiązywania ww. dokumentów. Dodatkowo podstawę prawną ww. regulaminu i regulaminu premiowania oraz dokumentacji szkoły, dotyczącej procedur kontroli finansowej, gospodarki kasowej i inwentaryzacji stanowiły nieobowiązujące już przepisy.
Kontrola wykazała ponadto, że Dyrektor SP nr 69 wywiązywała się z obowiązku przekazywania informacji dotyczących transakcji podejrzanych, wynikającego z Zarządzenia Nr 289/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.
 
Prezydent Miasta zalecił obecnej Dyrektor SP nr 69:
1.      Uzupełnienie i aktualizacja dokumentacji SP nr 69, dotyczącej przede wszystkim zasad (polityki) rachunkowości oraz kontroli i obiegu dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
2.      Dostosowanie prowadzonej ewidencji w księgach rachunkowych do obowiązujących przepisów.
3.      Sporządzanie zestawień obrotów i sald oraz dokonywanie kontroli dokumentów księgowych i zatwierdzenia do wypłaty zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
4.      Skierowanie zapytań do Krajowego Rejestru Karnego o udzielenie informacji o osobach zatrudnionych na kierowniczym stanowisku urzędniczym, tj. głównej księgowej oraz stanowiskach urzędniczych.
5.      Każdorazowe dokonywanie analizy rynku oraz sporządzanie notatek służbowych z dokonania tej analizy przy zakupie powyżej 3.000 zł zgodnie z obowiązujących przepisami w tym zakresie.
6.      Naliczanie, ewidencjonowanie oraz egzekwowanie odsetek od nieterminowo regulowanych należności z tytułu najmu i dzierżawy.
7.      Przyznawanie, naliczanie oraz wypłacanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
8.      Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia powyżej kwoty określonej w ustawie – Prawo Zamówień Publicznych według procedur w niej ujętych.
9.      Zaciąganie zobowiązań jednostki zgodnie z zakresem upoważnienia oraz każdorazowe sporządzanie umów w formie pisemnej.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2008/01/14, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2008/01/14 14:08:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2008/01/14 14:08:16 nowa pozycja