Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2007 roku

Nr kontroli: P/34/07

Realizacja projektu pn. „JA-TY-MY” w ramach Funduszu Małych Projektów – Interreg III A.

Przedszkole Publiczne Nr 8 w Szczecinie, ul. Różowa 24

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

W grudniu 2007 r. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin przeprowadził kontrolę w Przedszkolu Publicznym nr 8 w Szczecinie (zw. dalej PP nr 8), ul. Różowa 24, w zakresie realizacji projektu pn. „JA-TY-MY” w ramach Funduszu Małych Projektów – Interreg III A.
W wystąpieniu pokontrolnym przedstawiono ocenę badanych obszarów, dokonując poniższych ustaleń.
W dniu 14.09.2006 r. Dyrektor PP nr 8 zawarł umowę nr 104/2006 ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w przedmiocie dofinansowania Mikroprojektu pn. „JA – TY – MY” w ramach Funduszu Małych Projektów Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia oraz Polska (Województwo Zachodniopomorskie). Projekt zakładał integrację dzieci polskich i niemieckich poprzez wspólną zabawę. Całkowitą wartość projektu określono na kwotę 25.450 zł. z tego dofinansowanie z programu INTERREG IIIA w kwocie 19.087,50 zł. (75%) oraz współfinansowanie z budżetu Państwa w kwocie 2.545 zł. (10%). Do dnia zakończenia kontroli Euroregion Pomerania nie dokonał weryfikacji finansowej projektu.  
            Kontrola ustaliła, że realizacja projektu przebiegała zasadniczo zgodnie z umową o dofinansowanie oraz harmonogramem zawartym we wniosku aplikacyjnym. Stwierdzono jedynie uchybienia nie mające wpływu na prawidłową realizację projektu a polegające na: wydatkowaniu środków w ramach funduszu z rachunku bieżącego, nieprzestrzeganiu niektórych zasad dot. informacji o udziale Funduszu we współfinansowaniu projektu a także nieprawidłowym opisie stanu realizacji wskaźników działania w przekazanym sprawozdaniu końcowym z realizacji projektu.
            Kontrola próby dowodów księgowych pod kątem dokonywania wydatku z wyodrębnionego rachunku bankowego wykazała, że wydatki na realizację projektu finansowano m.in. z rachunku bieżącego podczas gdy - w celu zachowanie przejrzystości przepływów środków – powinny być one dokonywane z rachunku wyodrębnionego dla celów projektu.
            Ustalono również, że wykonany w ramach działań promocyjnych baner reklamowy, nie zawierał oznaczeń w postaci logo UE i logo INTERREG. Obowiązek oznaczania ww. emblematami wszelkich środków promocyjnych wynikał zarówno
z postanowień umowy o dofinansowanie jak i wytycznych dla beneficjentów Programów Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A w Polsce (organ wydający – Departament Inicjatywy INTERREG Ministerstwa Gospodarki i Pracy). Zakupiony w ramach programu sprzęt ruchomy zawierał prawidłowe oznaczenia.
            Kontrola wykazała, że w sprawozdaniu z realizacji projektu (końcowe) wykazano, że wykonano wskaźniki realizacji projektu dot. publikacji w czasopiśmie pedagogicznym oraz sporządzenia kroniki wydarzeń, podczas gdy w toku oględzin wykazano faktyczny brak realizacji ww. wskaźników (kronika wydarzeń projektu – w trakcie realizacji). W odniesieniu do pozostałych wskaźników działań wskazanych wnioskiem o dofinansowanie stwierdzono ich wykonanie w trakcie projektu (wskaźniki rezultatów – do realizacji w rok po zakończeniu projektu).
            Całkowite koszty związane z realizacją projektu wyniosły łącznie 25.364,63 zł. Wszystkie wydatki zrealizowane zostały na cele, w terminach i wysokościach zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz zostały zaksięgowane na wyodrębnionej ewidencji księgowej. Zgodnie z wnioskiem, upowszechnienie osiągnięć płynących z projektu nastąpiło poprzez zamieszczenie informacji w prasie lokalnej, stronie internetowej przedszkola oraz wydanej – „Gazetce Przedszkolaka”. Zrealizowano również w pełni działania główne określone we wniosku aplikacyjnym dot. charakteru i ilości organizowanych spotkań (przedstawienia teatralne, bal karnawałowy, spartakiada sportowa, wycieczka po Szczecinie i festyn). Według sprawozdania końcowego w projekcie uczestniczyło 97 dzieci co stanowiło osiągnięcie 162% założonego wskaźnika realizacji.
 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi Prezydent Miasta Szczecin zalecił Dyrektorowi PP nr 8, aby:
1.      przestrzegał obowiązków dot. działań promocyjnych w ramach projektu (inne projekty),
2.      dokonywał wydatków w ramach projektu z wyodrębnionego dla tego celu rachunku bankowego (inne projekty),
3.      udokumentował zrealizowanie ww. wskaźników działania (ewentualnie skorygował treść sprawozdania końcowego).

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2008/02/21, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2008/02/21 14:40:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2008/02/21 14:40:46 nowa pozycja