Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2007 roku

Nr kontroli: P/8/07

Realizacja inwestycji dotyczącej wykonania podbudowy i fundamentu pod montaż boisk na ul. Twardowskiego i Tenisowej w ramach programu HATTRICK prowadzonego przez PZPN i UEFA

Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji przy ul. Niedziałkowskiego 6 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

           Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin, w okresie 22.02.-20.03.2007 r. przeprowadził kontrolę w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji przy ul. Niedziałkowskiego 6 w Szczecinie w zakresie realizacji inwestycji dotyczącej wykonania podbudowy i fundamentu pod montaż boisk na ul. Twardowskiego i Tenisowej w ramach programu HATTRICK prowadzonego przez PZPN i UEFA.
 
            Opis stanu faktycznego, stwierdzonego w toku kontroli, został ujęty w protokole z kontroli podpisanym w dniu 20.03.2007r. Ocena kontrolowanej działalności, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 29.03.2007r.
     
            Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji (zw. dalej MOSRiR, Zamawiającym) wydatkował na realizację zadania dotyczącego wykonania podbudowy i fundamentu pod montaż boisk na ul. Twardowskiego i Tenisowej (pierwszy etap inwestycji)  łącznie 58.000zł (brutto), w tym:
-         29.000zł – z tytułu Umowy-Zlecenia nr 552/Z-012/2005 z dnia 21.11.2005r.;
-         29.000zł – z tytułu Umowy-Zlecenia nr 553/Z-012/2005 z dnia 21.11.2005r.;
Zobowiązanie wobec Wykonawcy inwestycji zostało zrealizowane ze środków własnych MOSRiR, w dwóch transzach – 48.000zł i 10.000 zł (Wyciągi bankowe nr 253/2005 z dn. 30.12.2005r., 29/2006 z dn. 10.05.2006r.).
W roku 2006r. MOSRiR – po przygotowaniu mini-boisk do drugiego etapu prac - poniósł ponadto dodatkowe nieprzewidziane koszty naprawy boisk, w związku z pogorszeniem się warunków atmosferycznych (silne opady deszczu) oraz uszkodzeniem jednego z boisk przez pojazd samochodowy - w łącznej kwocie 6.300,37 zł. w tym:
-         4.644zł – z tytułu Umowy-Zlecenia nr 706/Z-03/2006 z dnia 06.11.2006r.;
-         1.656,37zł – z tytułu zakupu kruszywa (Faktura VAT nr 89/10/2006 z dn. 16.10.2006r., Faktura VAT nr FS-674/06/F70 z dn. 14.10.2006r.).
            W badanym zakresie kontrola wykazała nieprawidłowości w zakresie odbioru końcowego robót budowlanych przez Komisję powołaną przez MOSRiR. Nie stwierdzono natomiast uchybień dotyczących wyboru Wykonawcy oraz  rozliczenia finansowego zadania inwestycyjnego.
            Ustalono, że ww. zadanie (pierwszy etap inwestycji) realizowane przez Wykonawcę zostało wykonane niezgodnie z projektem budowlano – wykonawczym opracowanym przez Studio Architektury Rekreacyjnej, gdyż m.in. otwory pod słupki ogrodzeniowe zakończono 20 cm poniżej poziomu fundamentu i wykonano je w nieprawidłowej odległości – dopuszczając odchyłkę od wymiaru nominalnego (5 cm), a ich światło zasłonięto częściowo obrzeżem oraz zabudowano kostką. Pomimo tego Komisja złożona z  przedstawicieli Zleceniodawcy i Wykonawcy dokonała końcowego odbioru robót na boiskach, uznając je za wykonane prawidłowo  (Protokoły z odbioru końcowego robót z dnia 24.04.2006r.). Powyższe spowodowało, że Dyrektor MOSRiR zatwierdził do wypłaty  drugą transze zobowiązania (dot. zabezpieczenia starannego wykonania umowy), na kwotę 10.000zł, którą w dniu 10.05.2006r. przelano na konto Wykonawcy inwestycji., mimo nienależytego wykonania robót w powyższym zakresie. Nieprawidłowości w zakresie realizacji inwestycji zostały stwierdzone dopiero przez przedstawiciela firmy będącej wykonawcą drugiego etapu inwestycji. Wystąpienie ww. usterek spowodowało, że nie rozpoczęto drugiego etapu inwestycji w zaplanowanym terminie, tj. w dniu 02.10.2006r.
            Ustalono natomiast, że Wykonawca do realizacji pierwszego etapu inwestycji w ww. zakresie (realizowanej przez MOSRiR), został wybrany z zachowaniem wymogów określonych w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (j. t. - Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.),oraz w § 9 Zarządzenia nr 162/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 27.04.2004r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miejskiego. Zamawiający udzielił dwóch odrębnych  zamówień poniżej 6000 euro, gdyż inwestycja była zaplanowana na dwóch obiektach budowlanych tj. Stadionie Miejskim i Stadionie Młodzieżowym oraz była finansowana ze środków własnych Zamawiającego. Ustalono ponadto, że wybór Wykonawcy został poprzedzony przeprowadzeniem analizy rynku (Notatki służbowe z dn. 21.11.2005r.).
            W ocenie kontroli sprawa wykonania pierwszego etapu inwestycji przez MOSRiR na ww. boiskach stała się bezprzedmiotowa, ze względu na fakt, że zalecenia dot. nieprawidłowości w realizacji inwestycji zostały przez MOSRiR uwzględnione i usunięte w ramach dodatkowych prac budowlanych.
 
            W związku z powyższym Prezydent Miasta Szczecin zalecił Dyrektorowi MOSRiR -podjąć działania w zakresie skuteczniejszego funkcjonowania systemu kontroli w obszarze odbioru realizowanych przez wykonawców inwestycji (uwzględniając wszystkie wymagania określone w projektach budowlano – wykonawczych), które pozwolą na wyeliminowanie w przyszłości wskazanych  uchybień.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2007/05/28, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2007/05/28 13:19:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2007/05/28 13:19:02 nowa pozycja