Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79345012

Aktualna strona: 69682

Wydrukowano: 1078

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2008 roku

Nr kontroli:Z/21/08

Stan realizacji zaleceń pokontrolnych ujętych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 12 marca 2007 r., po kontroli P/2/07 przeprowadzonej przez WKiAW.

Zespół Szkół Łączności w Szczecinie ul. Ku Słońcu 27/30
Wyniki kontroli:INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w dniu 4 grudniu 2008 r. przeprowadził kontrolę w Zespole Szkół Łączności w Szczecinie,zwanym dalej ZSŁ, w zakresie stanu realizacji zaleceń pokontrolnych, ujętych w wystąpieniu pokontrolnym znak: WKiAW/II/DP/0914/184 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 marca 2007 r., dotyczącym kontroli P/2/07 w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wyniki kontroli przedstawione zostały w protokole kontroli Z/21/08 podpisanym w dniu 4 grudnia 2008 r. Ocena zawarta została w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 18 grudnia 2008 r.  
 
W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 12 marca 2007 r. Prezydent Miasta Szczecin zalecił:
1.      Opracować zasady przydzielania pracownikom okularów korygujących wzrok.
Kontrola wykazała, że zalecenie zostało wykonane prawidłowo. Pracodawca uregulował wewnętrznym zarządzeniem zasady przydziału okularów korygujących wzrok do pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. W myśl zarządzenia pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe otrzymywali zwrot kosztów ich zakupu na podstawie wyników badań lekarskich przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej co było zgodne z zapisem § 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973).
2.      Prowadzić zapisy w książce obiektu budowlanego zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
W toku kontroli ustalono, że zapisy w książce obiektu budowlanego prowadzone były prawidłowo. Pracodawca podjął działania zmierzające do wyeliminowania błędnych zapisów w książce obiektu budowlanego. Zarządzeniem wewnętrznym upoważnił kierownika administracyjno - gospodarczego do dokonywania wpisów. Wpisów dokonywano w dniu zaistnienia okoliczności, dla której wymagane było dokonanie wpisu do czego obligował zapis § 6 ust.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1134).
3.      Poddać szkoleniom z zakresu bhp pracowników nie posiadających aktualnych zaświadczeń o odbyciu wymaganych szkoleń.
W trakcie kontroli ustalono, że wyczerpująco zrealizowano zalecenie pokontrolne dotyczące poddawania pracowników szkoleniom w dziedzinie bhp. Wszyscy pracownicy ZSŁ posiadali aktualne zaświadczenia o odbyciu wymaganych szkoleń (wstępnych i okresowych) zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Gospodarki  i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie bhp (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.).
4.      Kopie dokumentacji pokontrolnej dostarczać Dyrektorowi WKiAW.
Dyrektor ZSŁ wydał wewnętrzne zarządzenie, w którym zobligował kierownika administracyjno-gospodarczego, głównego księgowego oraz specjalistę ds. bhp do „przekazywania kopii dokumentacji pokontrolnej pozostawionej przez organy kontroli zewnętrznej”.
Z analizy dokumentacji przedłożonej do kontroli wynikało, że w okresie od dnia 12.03.2007 r. do dnia 04.12.2008 r. w placówce kontrole zewnętrzne przeprowadzał wyłącznie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, zwany dalej PPIS. Kontrole odbywały się cyklicznie, kilka razy w ciągu roku. Ponieważ zalecenia zawarte w protokołach kontroli realizowano na bieżąco, a PPIS nie wydał żadnych decyzji administracyjnych, dokumentów nie przesłano do WKiAW .
     
        Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w zakresie realizacji ww. zaleceń pokontrolnych.

Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin