Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77855782

Aktualna strona: 67515

Wydrukowano: 1078

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2008 roku

Nr kontroli:Z/16/08

Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli przeprowadzonej przez WKiAW w 2006 r. w zakresie gospodarki finansowo – księgowej za 2005 r.

Przedszkole Publiczne Nr 9 ul. K. Napierskiego 13 w Szzecinie
Wyniki kontroli:INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin, w dniu 24 listopada 2008 r. przeprowadził kontrolę w Przedszkolu Publicznym Nr 9 w Szczecinie przy ul. K. Napierskiego 13, zwanym dalej PP nr 9, w zakresie stanu realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli przeprowadzonej przez WKiAW w 2006 r. w zakresie gospodarki finansowo – księgowej za okres 2005 r.
Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 05 grudnia 2008 r.  
 
            Przedszkole Publiczne nr 9 prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej.
            Kontrola wykazała, że nie zrealizowano zalecenia dotyczącego podjęcia działań w celu wyegzekwowania odsetek: od powstałych zaległości z tytułu najmu w kwocie 386,92 zł i odpłatności za przedszkole w wysokości 586,73 zł. Stwierdzono bowiem, że w dniu 16.05.05 r. Pani Dyrektor PP nr 9 skierowała do radcy prawnego Urzędu Miasta Szczecin prośbę o wszczęcie procedury windykacji zadłużenia jednego z kontrahentów PP nr 9 z tytułu najmu pomieszczeń, jednak do dnia zakończenia kontroli powyższa kwestia nie była monitowana, mimo nieuzyskania odpowiedzi. Podkreślić należy ponadto, iż według wyjaśnień głównego księgowego PP nr 9 podjęcie działań w celu wyegzekwowania odsetek od zaległości z tytułu odpłatności za przedszkole w wysokości 346,32 zł było „niecelowe, ponieważ dłużnicy zakończyli edukację w przedszkolu w roku 2006 r., a dodatkowo średnia kwota zaległości wyniosła około 2 zł. W związku z tym koszty dochodzenia zobowiązania (koszt przesyłki, koszt wystawienia noty odsetkowej i wezwania do zapłaty) były wyższe niż kwota zaległości”.
            Pozostałe zalecenia dotyczące: uzupełnienia statutu i Zakładowego Planu Kont, aktualizacji regulaminu wynagradzania pracowników, dekretowania i kontroli dokumentów księgowych, dokonywania analizy rynku przy zakupie powyżej 3.000 zł oraz rozdzielenia uprawnień związanych z zatwierdzaniem i rejestrowaniem operacji finansowych zostały zrealizowane bez uwag.
Prezydent Miasta zalecił Dyrektorowi PP nr 9 podjęcie działań w celu wyegzekwowania pozostałej kwoty odsetek z tytułu zaległości za przedszkole w kwocie 240,41 zł i uzyskania informacji nt. procedury windykacji zadłużenia w stosunku do  firmy, której wynajmowano pomieszczenia.

Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin