Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79346572

Aktualna strona: 69688

Wydrukowano: 1078

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2008 roku

Nr kontroli:Z/24/08

Stan realizacji zaleceń pokontrolnych, ujętych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 22 lutego 2006 r., po kontroli P/35/05 przeprowadzonej przez WKiAW.

Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 1, ul. Kolumba 88a w Szczecinie
Wyniki kontroli:INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w dniu 4 grudniu 2008 r. przeprowadził kontrolę w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 1 w Szczecinie,zwanym dalej ZSZS, w zakresie stanu realizacji zaleceń pokontrolnych, ujętych w wystąpieniu pokontrolnym znak: WKiAW/II/DP/0914/130/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 lutego 2006 r., dotyczącym kontroli P/35/05w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wyniki kontroli przedstawione zostały w protokole kontroli Z/24/08 podpisanym w dniu 11 grudnia 2008 r. Ocena zawarta została w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 18 grudnia 2008 r.  
 
W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 22 lutego 2006 r. Prezydent Miasta Szczecin zalecił:
1.      Skorygowanie tabeli przydzielania pracownikom środków ochron indywidualnych, odzieży i obuwia roboczego o wyposażenie dozorcy nocnego w odzież ciepłochronną.

W ZSZS nr 1, aneksem do zarządzenia wewnętrznego nr 17/2002 z dnia 31.08.2002 r. „w sprawie zasad i norm przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego”, wprowadzono dodatkowe wyposażenie dla pracownika zatrudnionego na stanowisku dozorcy nocnego.

Wyposażenie uwzględniało odzież stosowaną na zewnątrz pomieszczeń  w narażeniu na chłód, w tym: czapkę ocieplaną, rękawice ocieplane, kurtkę chroniąca przed chłodem. Tym samym został zrealizowany zapis art. 2376 § 1 ustawy  z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), wg którego pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy (...)”.

  1. Opracowanie zasad przydzielania okularów korygujących wzrok pracownikom biurowym zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w elektroniczne monitory ekranowe.
W toku kontroli ustalono, że pracodawca zarządzeniem wewnętrznym nr 10/2005/2006 z dnia 10.03.2006 r. uregulował zasady przydzielania okularów pracownikom ZSZS nr 1 zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w elektroniczne monitory ekranowe co było dopełnieniem wymogu określonego § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973), wg którego pracodawca był zobowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok (...)”.
Na podstawie ww. zarządzenia pracownicy ZSZS nr 1 użytkujący w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy otrzymywali częściowy zwrot kosztów ich zakupu.
  1. Przeprowadzenie badań i pomiarów natężenia i równomierności oświetlenia
    na stanowiskach pracy.
Na zlecenie pracodawcy, Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Szczecinie wykonała w dniu 04.10.2006 r., badania i pomiary oświetlenia na stanowiskach pracy. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że na kilku stanowiskach natężenie oświetlenia w polu zadania i w polu bezpośredniego otoczenia, jest niewystarczające.
Po badaniach podniesiono parametry oświetlenia poprzez „zainstalowanie dodatkowych punktów oświetleniowych” i zlecono ponowne badania, które nie wykazały nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie.
 
        Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w zakresie realizacji ww. zaleceń pokontrolnych.

Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin