Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79346731

Aktualna strona: 69690

Wydrukowano: 1078

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2008 roku

Nr kontroli:P/10/08

Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2006 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2006 r.) oraz realizacja postanowień Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 ul. Przylesie 17 w Szczecinie
Wyniki kontroli:INFORMACJE - USTALENIA

W czerwcu 2008 r. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin, przeprowadził kontrolę w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 1 ul. Przylesie 17 w zakresie dostosowania systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzegania ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2007 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2007 r.) oraz realizacji postanowień Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.
             W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 10.06. 2008 r. przedstawiono ocenę badanych obszarów, dokonując poniższych ustaleń.
 W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.
W toku badania funkcjonującego w MOS nr 1 systemu rachunkowości stwierdzono, że jednostka spełniała wymogi nałożone na nią ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (j. t. Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz.694 ze zm.) oraz art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), zw. dalej u.f.p, pod kątem dostępnej dokumentacji opisującej politykę rachunkowości, zasady obiegu dowodów księgowych, kontroli wewnętrznej i inwentaryzacji, przyjętego planu kont oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Kontrola wydatków budżetowych – w dziale 854, rozdział 85421 oraz w dziale 801, rozdział 80102 na łączną kwotę 78.265,85 zł, wykazała, że przy dokonaniu księgowania dokumenty były poprawnie i kompletnie zapisywane w księgach rachunkowych oraz objęte dekretacją i kontrolą bieżącą pod względem formalnym, merytorycznym i finansowym.
Kontrola wynagrodzeń kierownika administracyjno – gospodarczego, w kwocie 36.787,04 zł, wykazała ponadto, że wynagrodzenie zasadnicze oraz inne składniki płacowe (premia, dodatek funkcyjny i dodatek stażowy) wypłacane były zgodnie z postanowieniami Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy i obowiązującymi umowami o pracę.
Główny Księgowy spełniał wymogi określone w art. 45 ust.2 u.f.p, dotyczące osób zajmujących stanowiska głównych księgowych w jednostce sektora finansów publicznych.
W wyniku kontroli ustalono również, że Dyrektor jednostki wywiązał się z obowiązku nałożonego art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 25.08.2006 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 169, poz. 1201) w zakresie wystąpienia z zapytaniem do Krajowego Rejestru Karnego o udzielenie informacji o osobach zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych.
W toku kontroli stwierdzono, że Dyrektor jednostki wypełnił obowiązek sporządzania i przesyłania informacji dotyczących transakcji podejrzanych w związku z wprowadzonym Zarządzeniem Nr 289/05 z dnia 10.06.2005 r. Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu”. Według ww. informacji w MOS nr 1 nie wystąpiły – w okresie objętym kontrolą – żadne transakcje finansowe, które nosiłyby znamiona transakcji podejrzanych.

Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin