Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79344026

Aktualna strona: 69676

Wydrukowano: 1078

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2008 roku

Nr kontroli:Z/18/08

Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli przeprowadzonej przez WKiAW w 2007 r. w zakresie gospodarki finansowej i zarządzania własnymi składnikami majątkowymi w 2006 r. oraz prawidłowości stosowanych procedur związanych z ustawą Prawo zamówień publicznych w 2006 r.

Miejski Ośrodek Kultury ul. Goleniowska 67 w Szczecinie
Wyniki kontroli:INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin, w dniu 27 listopada 2008 r. przeprowadził kontrolę w Miejskim Ośrodku Kultury w Szczecinie przy ul. Goleniowskiej 67, zwanym dalej MOK, w zakresie stanu realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli przeprowadzonej przez WKiAW w 2007 r. w zakresie gospodarki finansowej i zarządzania własnymi składnikami majątkowymi w 2006 r. oraz prawidłowości stosowanych procedur związanych z ustawą prawo zamówień publicznych w 2006 r.  
Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 15 grudnia 2008 r.  
 
            Miejski Ośrodek Kultury prowadzi działalność w formie samorządowej instytucji kultury.
            Kontrola wykazała, iż zrealizowane zostało zalecenie dotyczące usunięcia nieprawidłowości w zakresie naliczania poszczególnych składników wynagrodzenia zgodnie z zawartymi umowami o pracę. Stwierdzono jednak, że po dokonaniu zmian w umowie zawartej z pracownikiem zatrudnionym na stanowisku kierownika kadr i administracji, kwota dodatku funkcyjnego określona została w wysokości 45% wynagrodzenia zasadniczego tj. 315 zł, a mimo to pracownikowi wypłacany był dodatek w stałej wysokości 270 zł.
            W trakcie kontroli ustalono ponadto, że w regulaminie premiowania oraz regulaminie wynagradzania dokonane zostały zmiany zapisów w zakresie wysokości funduszu premiowego, dodatku funkcyjnego dyrektora, głównego księgowego i pracowników pełniących funkcje kierownicze. W regulaminie wynagradzania nie uwzględniono jednak zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 czerwca 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury (Dz. U. Nr 122, poz. 785). 
            Pozostałe zalecenia dotyczące: opracowania i wprowadzenia w życie zasad prowadzonej polityki rachunkowości, opracowania i stosowania procedur dotyczących najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz potwierdzania wykonania powierzonych zadań zgodnie z zawartymi umowami zlecenia, a także przestrzegania ustaleń opracowanych w „regulaminie postępowania w świetle ustawy o zamówieniach publicznych” zostały zrealizowane bez uwag.
Prezydent Miasta zalecił Dyrektorowi MOK:
1.      Usunięcie stwierdzonej nieprawidłowości w zakresie wysokości dodatku funkcyjnego, przyznanego pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku kierownika kadr i administracji.
2.      Opracowanie regulaminu wynagradzania zgodnego z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 

Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin