Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77972238

Aktualna strona: 67628

Wydrukowano: 1078

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2008 roku

Nr kontroli:Z/10/08

Prawidłowość wynajmu i sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Bohaterów Warszawy

Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, ul. Mariacka 25 w Szczecinie
Wyniki kontroli:INFORMACJE - USTALENIA

W czerwcu 2008 r. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego przeprowadził kontrolę w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Szczecin oraz w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie w zakresie prawidłowości wynajmu i sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Bohaterów Warszawy.
W wystąpieniu pokontrolnym przedstawiono ocenę badanych obszarów, dokonując poniższych ustaleń.
 Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w przeprowadzonym przez ówczesny Wydział Budynków i Lokali Komunalnych UM Szczecin postępowaniu przy wydawaniu skierowania do zawarcia umowy najmu przedmiotowego lokalu mieszkalnego, jak i postępowaniu mającym na celu przygotowywanie ww. nieruchomości do zbycia (akt notarialny z dnia 08.10.1999 r).
Stwierdzono bowiem, że przy realizacji wniosku o wstąpienie w stosunek najmu zachowano wymogi określone przepisem art. 8 ustawy z dnia 02.07.1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (j.t. Dz. U. z 1998 r., Nr 120, poz. 787 ze zm.). Wnioskodawca spełniał określone ww. przepisem kryteria wstąpienia w stosunek najmu tj. faktyczne pozostawanie we wspólnym pożyciu małżeńskim ze zmarłym najemcą (konkubinat), zamieszkiwanie w lokalu w chwili śmierci dotychczasowego najemcy a także nieposiadanie tytułu prawnego do zajmowania innego lokalu mieszkalnego (według obowiązującej procedury ustalenie ostatniej przesłanki nastąpiło poprzez odebranie oświadczenia od wnioskodawcy).
Poprzedzające sprzedaż ww. lokalu postępowanie przeprowadzono również z zachowaniem wymogów określonych przepisami ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 ze zm.).
W szczególności: ustalenie ceny sprzedaży nastąpiło w oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego, lokal spełniał wymagania samodzielnego lokalu w rozumieniu ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali, udokumentowano fakt przeprowadzenia rokowań z wnioskodawcą. Zachowano także wymogi obowiązującej uchwały nr XLI/522/97 Rady Miasta Szczecina z dnia 29.12.1997 r. w sprawie prywatyzacji komunalnych lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i budynków (zmienionej uchwałą z dnia nr VII/330/99 z dnia 30.03.1999 r.) w zakresie m.in. ustalenia ceny sprzedaży w wysokości 7982,28 zł (z zastosowaniem bonifikat) oraz niepodlegania przez lokal mieszkalny przesłankom wyłączenia ze sprzedaży.
W toku kontroli ustalono natomiast, że w aktach sprzedaży lokalu nie udokumentowano faktu sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia zawierającego informację o przygotowaniu do zbycia ww. lokalu. Ewentualny brak takiego wykazu nie miał jednak wpływu na ważność umowy sprzedaży lokalu (por. wyrok Sądu Najwyższego: z dnia 07.03.2003 r. – IV CKN 1842/00 - OSNC 2004/5/84 i z dnia 25.03.2004 r. – II CK 268/03 – LEX nr 347269).

Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin