Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77855525

Aktualna strona: 67512

Wydrukowano: 1078

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2008 roku

Nr kontroli:Z/2/08

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Krasickiego

Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM Szczecin, pl. Armii Krajowej 1
Wyniki kontroli:INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin, w dniach 18.02.2008 r. – 07.03.2008 r. przeprowadził kontrolę w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Szczecin (zw. WGN) w zakresie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Krasickiego.
Opis stanu faktycznego, stwierdzonego w toku kontroli został ujęty w protokole z kontroli podpisanym w dniu 21 marca 2008 r. Ocena kontrolowanej działalności, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 21 kwietnia 2008 r.
             W dniu 07.12.2007 r. właścicielka nieruchomości złożyła do Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin skargę, w której kwestionowała sposób postępowania w sprawie naliczania opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości mieszczącej się przy ul. Krasickiego. Wskazała na nieprofesjonalne postępowanie urzędników oraz zasadność pism kierowanych do niej w przedmiotowej sprawie, w tym wskazujących m.in. na nieujawnienie przez właścicielke ugody z dnia 25 kwietnia 1997 r. oraz konieczność podwyższenia opłaty do wysokości ½ udziału w nieruchomości.
             W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości polegające przede wszystkim na niepodjęciu przez ówczesny Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami (zw. dalej WGiGG) kroków zmierzających do zmiany zapisów w bazie użytkowników wieczystych, pomimo posiadania dokumentów wskazujących na odmienny stan prawny nieruchomości. Konsekwencją powyższego było: naliczanie w latach 1998 – 2000 zaniżonej należności za wieczyste użytkowanie, przesyłanie informacji o zmianie wysokości opłat do osoby nie będącej już współwłaścicielem nieruchomości.
W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, iż pomimo posiadania przez WGiGG dokumentów świadczących o zmianach we własności nieruchomości (ugoda z dnia 25 kwietnia 1997 r. sygn. akt III Ns.1647/90 oraz odpis z księgi wieczystej KW nr 38165 księga główna, KW nr 40366 dla lokalu przy ul. Krasickiego z dnia 08.10.1998 r.) nie zostały podjęte czynności zmierzające do naniesienia zmian w bazie użytkowników wieczystych. Pismem nr WGiGG/KBD/0715/SB/88/97 z dnia 07.10.1998 r. WGiGG zwrócił się do Sądu Rejonowego w Szczecinie wydziału ksiąg wieczystych o odpis z księgi wieczystej KW nr 38165. Przedmiotowy odpis został wystawiony w dniu 8 października 1998 r. i według ww. dokumentu jedynym właścicielem lokalu mieszczącego się przy ul. Krasickiego w Szczecinie była Skarżąca. W dniu 08.10.1998 r. Kierownik referatu komunalizacji, ewidencji i gospodarki majątkiem podpisał ponadto notatkę, w której wskazano, iż Skarżąca jest jedynym właścicielem lokalu mieszczącego się pod powyższym adresem. Ugoda nr sygn. akt III /Ns.1647/90 z 25.04.1997 r. została wskazana natomiast w uzasadnieniu decyzji nr 46/98 z dnia 22.10.1998 r. - „(...) postanowienie sądowe o ugodzie z dnia 25.04.1997 r. w sprawie zniesienia współwłasności i dział spadku (...)”.
Nie dokonanie powyższych zmian w bazie użytkowników wieczystych w zakresie własności nieruchomości położonej przy ul. Krasickiego spowodowało, iż w latach 1998 -2000 WGiGG pobierał od Skarżącej zaniżoną należność za wieczyste użytkowanie w udziale do ¼ części nieruchomości, zamiast opłaty za udział w ½ części nieruchomości. Powyższe zostało sprostowane dopiero w dniu 23.10.2001 r. pismem znak WM.IV.7227/K-102-1A/SB/2001 skierowanym do Skarżącej, w którym poinformowano, iż nastąpiła zmiana „w ewidencji dotyczącej opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów komunalnych na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Szczecinie – sygn. akt III Ns.1986/97 z dnia 04.11.1997 r., w związku z którą Skarżąca „winna uiszczać opłatę roczną (…) za udział ½ w przedmiotowej nieruchomości”.
             Dodatkowo niedokonanie zmiany w ewidencji spowodowało błędne przesłanie w dniu 30.10.2000 r. do szwagra Skarżącej zawiadomienia „(...) o wypowiedzeniu obowiązującej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego i oferty nowej jej wysokości”, w sytuacji kiedy od 1997 roku nie był on współwłaścicielem przedmiotowego lokalu w wyniku zawartej ugody w dniu 25.04.1997 r. Jednocześnie, o dokonaniu korekty udziałów w prawie użytkowania wieczystego, poinformowano szwagra Skarżącej w dniu 02.03.2001 r. Natomiast informację o ww. zmianach przesłano do Skarżącej dopiero w dniu 23.10.2001 r.
             Kontrola stwierdziła dodatkowo, opieszałość przy rozpatrywaniu prośby Skarżącej w sprawie umorzenia zaległego zadłużenia, złożonej pisemnie w dniu 20.01.1998 r., jednocześnie nie zawiadamiając strony o przyczynach zwłoki oraz nie wskazując nowego terminu załatwienia sprawy zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.). Przedmiotowe postępowanie zakończyło się dopiero w dniu 17.09.1998 r. wydaniem Decyzji nr 31/98 Zarządu Miasta Szczecina. W związku z błędami zawartymi w ww. Decyzji, Skarżąca złożyła odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Zarządu Miasta Szczecin. W dniu 22.10.1998 r. Zarząd Miasta Szczecin wydał Decyzję nr 46/98, w której przychylił się w całości do żądań zawartych w odwołaniu i zmienił Decyzję nr 31/98.
             Wskazać należy ponadto, iż nie bez znaczenia w sprawie opłat za wieczyste użytkowanie przedmiotowej nieruchomości, pozostaje fakt, że w wyniku nieprzeksięgowania zadłużenia męża Skarżącej na rekord Skarżącej, w ciągu trzech lat od wydania decyzji nr 46/98 (pomimo niewnoszonych opłat) nie zostały podjęte przez Wydział Księgowości działania zmierzające do wyegzekwowania zadłużenia od Skarżącej. Konsekwencją nieprzeksięgowania zadłużenia było także błędne wystawienie zaświadczenia z dnia 13.01.2000 r. o niezaleganiu przez Skarżącą z opłatami za wieczyste użytkowanie gruntu położonego przy ul Krasickiego.
             Całość zadłużenia Skarżącej wraz z odsetkami zostało umorzone Oświadczeniem Woli Prezydenta Miasta nr 407/WGN/06 złożonym w imieniu Gminy Miasta Szczecin w dniu 30.06.2006 r.
 
Prezydent zalecił Dyrektorowi Wydziału:
1.        Każdorazowo wnikliwie analizować otrzymywane dokumenty dotyczące stanu prawnego nieruchomości oraz podejmowanie kroków zmierzających do aktualizowania ewidencji, w celu odzwierciedlenia rzeczywistego stanu prawnego,
2.        Załatwiać sprawy w terminach i zgodnie z procedurą zawartą w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin