Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77855444

Aktualna strona: 67511

Wydrukowano: 1078

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2008 roku

Nr kontroli:Z/3/08

Prawidłowość działań ZUK przy wyłonieniu wykonawcy zamówienia w przedmiocie „opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn. remont zieleńca Jasne Błonia w Szczecinie” a także innych zamówień udzielonych w 2007 r. dot. opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowych pod kątem podstaw do wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Zakład Usług Komunalnych, ul. Ku Słońcu 125a w Szczecinie
Wyniki kontroli:INFORMACJE - USTALENIA

W marcu 2008 r. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego przeprowadził kontrolę w Zakładzie Usług Komunalnych w Szczecinie zw. dalej „ZUK” lub „zamawiającym” w zakresie prawidłowości działań przy wyłonieniu wykonawcy zamówienia w przedmiocie „opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn. remont zieleńca Jasne Błonie w Szczecinie” a także innych zamówień udzielonych w 2007 r. dot. opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowych pod kątem podstaw do wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
 W wystąpieniu pokontrolnym przedstawiono ocenę badanych obszarów, dokonując poniższych ustaleń.
             Zamawiający, po przeprowadzeniu postępowania o wartości poniżej 6.000 euro zawarł w dniu 07.09.2005 r. umowę nr WZ/42/2005 z X, której przedmiotem było opracowanie koncepcji remontu zieleńca Jasne Błonia w Szczecinie. W dniu 14.05.2007 r. ZUK wszczął postępowanie w trybie przetargu ograniczonego na „opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn. „remont zieleńca Jasne Błonie w Szczecinie”. Załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia była ww. koncepcja autorstwa X, stanowiąca dokument w oparciu o który wykonawca zobligowany był do wykonania przedmiotu zamówienia tj. m.in. projektu budowlanego, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, wizualizacji. Jedyną ofertę w ww. postępowaniu złożyło konsorcjum (w którego skład wszedł podmiot X), z którym następnie w dniu 03.10.2007 r. zawarto umowę nr WZ/15/2007.
W postępowaniu uczestniczył również wykonawca Y zw. dalej skarżącym, który do dopuszczeniu do przetargu, ostatecznie nie przedłożył oferty cenowej wykonania zamówienia.
            Kontrola nie stwierdziła - przy wyborze wykonawcy zamówienia - naruszenia przepisu art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień Publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) zw. dalej z.p.u., polegającego na zaniechaniu wykluczenia z postępowania podmiotu wykonującego bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem tegoż postępowania. Sam fakt wystąpienia
w roli wykonawcy a następnie realizatora zamówienia, podmiotu wykonującego bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania (sporządzającego załącznik do SIWZ) nie stanowi bowiem obecnie – po zmianie
z dniem 25.05.2006 r. związanej z wejściem w życie przepisów ustawy nowelizującej – podstawy do wykluczenia wykonawcy. Kategoryczną normę nakazującą wykluczenie zastąpiono trybem warunkowym uzależniającym dokonanie wykluczenia od zaistnienia przesłanki naruszenia uczciwej konkurencji. W związku z tym, podmiot uczestniczący w przygotowywaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może następnie brać udział w prowadzonym postępowaniu w charakterze strony aplikującej (wykonawcy), chyba że wykonując uprzednio czynności w przygotowaniu tegoż postępowania nabył – nie znaną innym wykonawcą – wiedzę na temat przedmiotu zamówienia, której sam fakt posiadania stawia go w pozycji uprzywilejowanej, nie dającej się pogodzić z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
            Analiza dokumentacji przetargowej nie dała – w ocenie kontroli – podstaw do postawienia zamawiającemu zarzutu zaniechania wykluczenia wykonawcy (konsorcjum) z postępowania, z uwagi na fakt zaistnienia przesłanki z art. 24 ust. 1 pkt 2 z.p.u. Poza sporem pozostaje fakt, że wykonawca opracowując koncepcję zagospodarowania terenu stanowiącą następnie podstawę (wytyczne) opracowania dokumentacji projektowej, nabył pewną wiedzę na temat przedmiotu zamówienia. Nie jest to jednak równoznaczne ze stwierdzeniem, że jego pozycja konkurencyjna, z uwagi na opracowanie samej koncepcji, była korzystniejsza od innych wykonawców. Koncepcja jako załącznik do SIWZ była dokumentem dostępnym dla wszystkich podmiotów zainteresowanych zamówieniem. Stanowiła ona ponadto jedynie ogólny zarys dot. inwentaryzacji stanu istniejącego oraz pożądanych zmian w zagospodarowaniu terenu, których uszczegółowienie następować miało w trakcie realizacji zamówienia (uzgodnienia, opinie itd.). Skarżący korzystał również z dostępnych środków proceduralnych zmierzających do wyjaśnienia poszczególnych zapisów koncepcji, uzyskując od zamawiającego dodatkowe wyjaśnienia precyzujące założenia koncepcyjne. Przewaga wybranego wykonawcy polegała zatem na tym, że ze względu na znajomość samej koncepcji, nie musiał się z nią szczegółowo zapoznawać i mógł w krótszym czasie przygotować ofertę. Nie stanowiło to jednak utrudnienia uczciwej konkurencji (por. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29.01.2008 r. – sygn. akt KIO/UZP 120/07).
            Ustalono, że w 2007 r. ZUK nie przeprowadzał (innych niż objęta kontrolą) procedur zamówień publicznych dotyczących opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowych, w których ofertę złożyłby podmiot biorący bezpośrednio udział w przygotowaniu postępowania (SIWZ) lub jego części np. koncepcję zagospodarowania, studium wykonalności, analizy.
 
 
 
 

Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin