Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77855278

Aktualna strona: 67509

Wydrukowano: 1078

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2008 roku

Nr kontroli:Z/17/08

Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli przeprowadzonej przez WKiAW w 2007 r. w zakresie gospodarki finansowo – księgowej za 2006 r.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Szczecinie, przy al. Papieża Jana Pawła II 2
Wyniki kontroli:INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin, w dniu 26.11.2008 r. przeprowadził kontrolę w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 al. Papieża Jana Pawła II 2 w Szczecinie, zw. dalej PPP-1, w zakresie stanu realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli przeprowadzonej przez WKiAW w 2007 r. w zakresie gospodarki finansowo – księgowej za 2006 r. Wyniki kontroli przedstawione zostały w protokole kontroli Z/17/08 podpisanym w dniu 26 listopada 2008 r.
Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych wykazała, że Dyrektor PPP-1 podjęła niezbędne działania na rzecz zniwelowania nieprawidłowości ujawnionych w trakcie kontroli przeprowadzonej w 2007 r.   
             W wyniku kontroli realizacji zalecenia dotyczącego aktualizacji podstawy prawnej obowiązującego Regulaminu Pracy stwierdzono, że w PPP-1 od dnia 13.11.2007 r. obowiązywał, zatwierdzony przez Dyrektor i związki zawodowe, oparty o aktualną podstawę prawną, Regulamin Pracy. Spis treści zawierał zatwierdzone przez Dyrektor załączniki regulaminu.
Badanie realizacji zalecenia mającego na celu uzupełnienie Instrukcji stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych wykazało, że w PPP-1 obowiązywała wprowadzona dnia 1.11.2007 r., zatwierdzona przez Dyrektor i uzupełniona o uregulowania zawarte w Zarządzeniu nr 330/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawiezasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Szczecin - Instrukcja stosowania ustawy prawo zamówień publicznych.
Kontrola realizacji zalecenia nakazującego sprawdzanie treści sporządzanych umów najmu wykazała, że poddane kontroli 3 umowy najmu obowiązujące w 2008 r. zawierały zapisy o wysokości naliczanych opłat. Kwoty czynszu przy wystawianiu faktury były waloryzowane o przyjęty na dany kwartał wskaźnik inflacji, co zostało również ujęte w zapisach umowy.
W toku kontroli stwierdzono ponadto, że uzupełniona została data wprowadzenia w życie dokumentu pod nazwą „Procedury kontroli zamówień publicznych”. Na dzień kontroli w PPP-1 obowiązywały zatwierdzone przez Dyrektor procedury kontroli zamówień publicznych wprowadzone dnia 1.06.2008 r..
Powyższe zalecenia zostały zrealizowane bez uwag.
 

Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin