Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77855622

Aktualna strona: 67513

Wydrukowano: 1078

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2008 roku

Nr kontroli:P/20/08

Wykorzystanie dotacji z budżetu miasta na usługi komunikacji miejskiej w 2007 r.

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, ul. Klonowica 5
Wyniki kontroli:INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin, w dniach 29.09. – 31.10.2008 r. przeprowadził kontrolę w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego ul. Klonowica 5 w Szczecinie, zw. dalej ZDiTM, w zakresie wykorzystania dotacji z budżetu miasta na usługi komunikacji miejskiej w 2007 r. Wyniki kontroli przedstawione zostały w protokole kontroli P/20/08 podpisanym w dniu 9 grudnia 2008 r.
W toku kontroli ustalono, że ZDiTM stosując się do ogólnych uregulowań zawartych w podpisanym przez Dyrektora ZDiTM i Z-cę Prezydenta Miasta reprezentującego Gminę Miasto Szczecin, Porozumieniu Nr WGKiOŚ 4/2007 (Nr CRU 244/2007) z dnia 2.01.2007 r. w sprawie realizacji w roku 2007 przez ZDiTM zadań w zakresie m.in. organizacji, zarządzania, planowania i sterowania transportem zbiorowym - wykorzystał dotację w całości mimo niewykonania planu wozokilometrów. Przyczyną powyższego był brak szczegółowego uregulowania w porozumieniu kwestii rozliczania dotacji.
Analiza wykonania wozokm i sprawozdań z wykorzystania przedmiotowej dotacji przekazywanych co miesiąc do WGKiOŚ wykazała, że niewykonano planu w wysokości 328.867 wkm, co stanowi kwotę 658.191,61 zł, której nie rozliczono po upływie terminu na jaki zostało zawarte porozumienie. Powyższe stoi w sprzeczności z charakterem dotacji przedmiotowej, którą należy traktować jako dopłatę do określonego rodzaju usługi, kalkulowanej wg stawek jednostkowych. Nie może jednak ona służyć do wyrównywania poziomu przychodów i wydatków jednostki będącej beneficjentem dotacji, traci ona bowiem wówczas swój przedmiotowy charakter, stanowiąc formę niedozwolonego zasilania finansowego samorządowych jednostek organizacyjnych. Jedynym uzasadnieniem dotowania przedmiotowego jest założenie, że cena usługi komunalnej nie kompensuje kosztów jej wytworzenia. Część kosztów zatem pokrywana jest dopłatami z budżetu. I ewidentnie taki jest cel dotacji na usługi komunikacji miejskiej. Wydatki pokrywane winny być ze środków własnych pochodzących ze sprzedaży biletów a dotacja powinna uzupełniać brakujące środki na wykonanie przedmiotowej usługi. Kontrola wykazała jednak, że to dotacja jest podstawą finansowania komunikacji a środki własne uzupełniają brakującą kwotę wydatkowaną na usługę. W związku z powyższym dotacja zawsze jest wykorzystywana w całości bez względu na liczbę wykonanych wozokm, co posiada znamiona niedozwolonej formy finansowania zakładu.
Wyniki kontroli świadczą ponadto, że bezzasadne jest wymaganie składania przez ZDiTM comiesięcznych sprawozdań zawierających informację o wysokości dotacji oraz planowanych i faktycznie wykonanych wozokm, skoro dotację zestawia się wyłącznie z planowaną wielkością wozokm. Sprawozdanie takie nie niesie żadnej informacji o wykorzystaniu dotacji ani jej rozliczeniu.
Zasadne są wyjaśnienia kierownika Działu Ekonomii, Planowania i Rozliczeń, że zdarzają się sytuacje losowe, które wywołują przekroczenie planu wozokm i w tym zakresie miesięczne rozliczanie dotacji do faktycznego wykonania jest niemożliwe z uwagi na nieprzewidzialne wahania. Brak jest jednak podstaw do nierozliczania dotacji po zamkniętym roku obrotowym, kiedy znana jest wielkość wykonanych w danym roku wozokm. 
W toku kontroli weryfikacji poddano przeprowadzone postępowania o zamówienia publiczne, w wyniku których z przewoźnikami realizującymi usługi komunikacji miejskiej podpisane zostały następujące umowy: nr 30/TP/2007, nr 69/TP/05, nr 38/TP/2006 ze Szczecińskim Przedsiębiorstwem Autobusowym „Klonowica”; nr 32/TP/2007, nr 63/TP/05, nr 36/TP/2006 ze Szczecińskim Przedsiębiorstwem Autobusowym „Dąbie”; nr 67/TP/05, nr 53/TP/2006 ze Szczecińsko – Polickim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym; nr 65/TP/05 z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej.
W zakresie przeprowadzonych postępowań o zamówienia publiczne nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości.
 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi Prezydent Miasta zalecił:
- Dyrektorowi ZDiTM:
1.      dokonanie zwrotu do budżetu 658.191,61 zł tytułem nadmiernie pobranej dotacji,
 
-         Dyrektorowi WGKiOŚ:
1.               wyegzekwować od ZDiTM zwrot nadmiernie pobranej dotacji w wysokości 658.191,61 zł,
2.               doprecyzowanie zapisów zawieranych porozumień pod kątem realizacji dotacji
i metody oraz terminu jej rozliczenia.

Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin