Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Projekty uchwał do opiniowania

Nr projektu Projektodawca Tytuł
23/21   Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 30 lat gminnych nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Bulwar Gdański 31  
22/21   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin   zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej albo publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów  
21/21   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin   zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń  
20/21   Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin   zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania  
19/21   Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin   zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego  
18/21   Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin   uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie”  
17/21   Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin   zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych  
16/21   Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin   zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gmin ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do projektu nadania uprawnień do bezpłatnych przejazdów uczniom szkół podstawowych, uczniom klas gimnazjalnych, uczniom szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych zamieszkujących na terenie Gmin ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego  
15/21   Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin   zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2021-2025  
14/21   Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin   zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin  
13/21   Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin   zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2021 rok  
12/21   INICJATYWA OBYWATELSKA   zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania  
11/21   Renata Łażewska - Przewodnicząca Rady Miasta   nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecina  
10/21   Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta   zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i realizacji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów  
9/21   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   wyłączenia Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie z Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie   
8/21   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia nr 6 w Zespole Szkół Łączności w Szczecinie oraz zamiaru przekształcenia Technikum Łączności w Zespole Szkół Łączności w Szczecinie  
7/21   Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta   realizacji na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75" oraz upoważnienie Dyrektora Szczecińskiego Centrum Świadczeń do prowadzenia postępowania, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75"  
6/21   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   zmiany załącznika do Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie, zwierającego wykaz jednostek organizacyjnych Miejskiej Biblioteki Publicznej  
5/21   Ryszard Słoka - Sekretarz Miasta   wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego z Gminą Stare Czarnowo na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2021 r.  
4/21   Ryszard Słoka - Sekretarz Miasta   przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2021 roku  
3/21   Ryszard Słoka - Sekretarz Miasta   udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych  
2/21   Ryszard Słoka - Sekretarz Miasta   udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych  
1/21   Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta   wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Sebastiana Klonowica, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 23/12 i 21/2 z obrębu 2046