Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2012 roku

Nr kontroli: P/9/12

Prawidłowość realizacji zadania: Modernizacja skrzyżowania ulic: Niepodległości, Obrońców Stalingradu z przebudową Niepodległości i Pl. Żołnierza.

Wydział Inwestycji Miejskich oraz Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

             W okresie 04-06.2012 r., Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego UM Szczecin przeprowadził w Wydziale Inwestycji Miejskich oraz w Biurze ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin kontrolę w zakresie prawidłowości realizacji zadania: Modernizacja skrzyżowania ulic: Niepodległości, Obrońców Stalingradu z przebudową Niepodległości i Pl. Żołnierza.Opis stanu faktycznego, stwierdzonego w toku kontroli został ujęty w protokole z kontroli doręczonym w dniu 6 lipca 2012 r. Ocena kontrolowanej działalności, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 31 lipca 2012 r.

              Kontrola realizacji zadania dotyczącego modernizacji skrzyżowania ulic Niepodległości, Obrońców Stalingradu z przebudową Niepodległości i Pl. Żołnierza zrealizowanego w łącznej kwocie 26.226.833,69 zł brutto, nie wykazała nieprawidłowości w zakresie przeprowadzonych procedur udzielenia zamówienia publicznego. Stwierdzono natomiast uchybienia podczas realizacji powyższej inwestycji polegające przede wszystkim na niedotrzymaniu umownego terminu odbioru końcowego robót, braku
w harmonogramach planowanych nakładów finansowych dla każdej pozycji w każdym z kolejnych miesięcy oraz akceptacji Inżyniera Kontraktu, braku ważności gwarancji z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania robót. Podkreślić należy jednakże,
iż pomimo stwierdzonych uchybień przedmiotowa inwestycja została zrealizowana, osiągając zakładany cel poprzez dostosowanie układu drogowego do potrzeb właściwej obsługi komunikacyjnej obiektu Galeria Kaskada (ocena pozytywna z uchybieniami).

              W wyniku kontroli stwierdzono, że odbiór końcowy robót dokonany został w dniu 18.11.2011 r., tj. 25 dni roboczych po terminie określonym w umowie o roboty budowlane nr CRU/10/0004038 z dnia 4 października 2010 r. na modernizację skrzyżowania ulic Niepodległości, Obrońców Stalingradu łącznie z przebudową al. Niepodległości i pl. Żołnierza (zw. dalej umową
nr CRU/10/0004038). W § 7 ust. 4 umowy wskazano bowiem, że dokonanie odbioru końcowego nastąpić miało w terminie 7 dni roboczych od daty potwierdzonego przez Inspektorów Nadzoru (Inżyniera Kontraktu) wpisu do dziennika budowy o zakończeniu robót budowlanych (04.10.2011 r.).

              Stwierdzono ponadto, że we wszystkich dziesięciu opracowywanych i przekazywanych przez Wykonawcę Harmonogramach Robót Budowlanych brak było planowanych nakładów finansowych dla każdej pozycji, w każdym z kolejnych miesięcy, co było niezgodne z § 1 ust. 5 pkt 2 umowy nr CRU/10/0004038. Brak było jednocześnie akceptacji Inżyniera Kontraktu, co naruszyło z kolei
§ 6 ust. 2 pkt 2 umowy, wg którego Wykonawca miał na bieżąco aktualizować Harmonogram Robót Budowlanych i przedkładać go do akceptacji Inżynierowi Kontraktu minimum raz w miesiącu (w przypadku jego zmiany).

              Kontrola wykazała, że ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad
nr WA/1/60/GW/GG/2010 zawarta w ramach realizacji przez Wykonawcę § 12 umowy z dnia 04.10.2010 r. nie zabezpieczała całego okresu realizacji umowy o roboty budowlane. Gwarancję zawarto bowiem z terminem ważności - do daty podpisania przez Wykonawcę i Beneficjenta protokołu odbioru końcowego należycie wykonanych robót budowlanych, jednak nie dłużej niż do dnia 04.09.2011 r. Pierwszy odbiór końcowy prac nastąpił natomiast w dniu 18.11.2011 r. a następne, po usunięciu przez Wykonawcę stwierdzonych usterek i niedoróbek, nastąpiły w dniach 01-02.12.2011 r. Powyższe spowodowało, iż w okresie od dnia 04.09.2011 r. do dnia odbioru końcowego robót budowlanych przedmiotowa inwestycja nie była zabezpieczona z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

              W trakcie kontroli stwierdzono, że Wykonawca podczas realizacji przedmiotowej inwestycji wielokrotnie nie dotrzymywał terminów realizacji na poszczególnych odcinkach prac ujętych w Harmonogramach Robót Budowlanych. Powyższe opóźnienia wykazywane były w opiniach z dnia 20.05.2011 r., 11.06.2011 r. 12.08.2011 r. na temat zaawansowania robót drogowych sporządzanych w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji przez Inspektora nadzoru w specjalności drogowej. Wskazanym byłoby, przy tak rozległych inwestycjach, pomimo ustalenia i przyjęcia terminów realizacji poszczególnych odcinków robót, także określanie sankcji za nieterminową ich realizację. Powyższe dyscyplinowałoby Wykonawcę do większego zaangażowania środków w celu terminowej realizacji poszczególnych etapów inwestycji. W powodach opóźnień, poza czynnikami natury projektowej lub przeszkód
w rozpoczęciu robót w sąsiedztwie budynku kaskady, podawano także m.in. na angażowanie zbyt małej liczby pracowników a także krótki czas pracy. Należy wskazać jednocześnie, że termin realizacji całej inwestycji był dwukrotnie przesuwany: aneksem nr 3 do dnia 12.09.2011 r. oraz aneksem nr 5 do dnia 26-30.09.2011 r. (pierwotny termin realizacji umowy – 04.08.2011 r.).

              W toku kontroli stwierdzono rozbieżności w zapisie dotyczącym sposobu wynagrodzenia Wykonawcy. Wg § 8 pkt 1 umowy
z dnia 04.10.2010 r., Zamawiający za wykonany przedmiot umowy miał zapłacić wynagrodzenie kosztorysowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy oraz sprawdzonych i potwierdzonych obmiarów wykonanych robót. W aneksie nr 2 z dnia 02.03.2011 r. do powyższej umowy zmieniono natomiast formę wynagrodzenia na ryczałtowe. Spowodowane to było pomyłką przy sporządzaniu aneksu do umowy, jednakże w trakcie realizacji inwestycji nie skorzystano z omyłkowej formy rozliczenia. Aneksem nr 4 z dnia 06.09.2011 r. ponownie wskazano wynagrodzenie kosztorysowe jako formę rozliczenia z Wykonawcą.

              Stwierdzono ponadto, że w § 7 ust. 6 oraz w § 9 ust. 6 umowy nr CRU/10/0004038 wskazano, że przedmiot umowy uznany zostanie za wykonany oraz wystawiona zostanie faktura końcowa dopiero po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie pomimo, iż według Postanowienia Prezydenta Miasta Szczecin nr WUiAB II/KK/73531/805/09 z dnia 09.01.2011 r. oraz Postanowienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr I.I.GZ-7111/31-4/10 z dnia 06.09.2011 r. inwestycja nie dotyczyła budowy
a robót budowlanych, dla których nie jest wymagana decyzja o pozwoleniu na użytkowanie. Nie dokonano jednocześnie zmiany przedmiotowej umowy w ww. zakresie.

              Stwierdzono ponadto uchybienia natury formalnej polegające na braku zatwierdzenia przez Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich Protokołu konieczności nr 41  oraz braku podpisu Kierownika Budowy w Protokołach konieczności nr 32, 37, 39 (zgodnie ze stosowanymi formularzami).

              W zakresie dotyczącym zamówień publicznych ustalono, że procedury związane z zamówieniem podstawowym jak i na roboty dodatkowe, przeprowadzone zostały zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych do ustawy, a w szczególności:

 • sporządzono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zawierającą wszystkie wymagane przepisami elementy w tym m.in. nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia, miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, 
 • terminowo i kompletnie sporządzono ogłoszenia dot. przetargu,
 • prawidłowo udokumentowano poszczególne etapy zamówienia sporządzając protokół z postępowania w oparciu
  o odpowiednie wzory wskazane w przepisach,
 • żądano wymaganej przepisami dokumentacji w tym m.in. ofertę cenową, wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, aktualny odpis z właściwego rejestru - jak i dokonano ich merytorycznej oceny,
 • dochowano terminów określonych w przepisach w zakresie: składania ofert, związania ofertą, zawarcia umowy z wykonawcą.
 •  

                W związku z poczynionymi ustaleniami kontroli, stosownie do § 37 ust. 3 Załącznika nr 2 do Zarządzenia w sprawie kontroli, Prezydent zalecił wprowadzenie mechanizmów kontroli zarządczej zapewniających:

 1. Dochowywanie zapisów zawieranych umów w zakresie terminów odbioru końcowego robót.
 2. Wymaganie od wykonawców sporządzania harmonogramów robót budowlanych zgodnie z zapisami umowy.
 3. Dokonywanie akceptacji przedkładanych przez Wykonawcę Harmonogramów robót budowlanych przez Inżyniera Kontraktu zgodnie z zapisami umowy.
 4. Wymaganie od Wykonawcy składania ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania umowy zabezpieczającej cały okres realizacji inwestycji (w przypadku korzystania z takiej formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy).
 5. Rzetelne i adekwatne do rodzaju prowadzonych prac sporządzanie umów z Wykonawcami.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2012/09/06, odpowiedzialny/a: Tomasz Wawrzyńczak, wprowadził/a: Tomasz Wawrzyńczak, dnia: 2012/09/06 12:19:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Wawrzyńczak 2012/09/06 12:19:11 nowa pozycja