Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2012 roku

Nr kontroli: P/44/12

Stan realizacji zaleceń pokontrolnych, po kontroli P/11/11 przeprowadzonej przez WKiAW.

Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Chobolańska 20

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w listopadzie 2012 r. przeprowadził kontrolę w Szkole Podstawowej nr 16 im. por. Zdzisława Przybylaka, ul. Chobolańska 20 zwanej w dalszej treści SP16 w zakresie: stanu realizacji zaleceń pokontrolnych, po kontroli P/11/11, przeprowadzonej przez WKiAW. Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 18.12.2012 r.

Kontrola pozytywnie, pomimo uchybień, ocenia realizację zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu z dnia 22 kwietnia 2011 r., znak: WKiAW/II/MM/1711/150/11 dotyczącym kontroli w zakresie: przestrzegania wybranych zagadnień
z prawa pracy, w tym działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.); realizację zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.), a także realizację zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej nad warunkami pracy.

W sposobie realizacji 3 spośród 13 zaleceń zawartych w ww. wystąpieniu stwierdzono jednak uchybienia formalne polegające przede wszystkim na nieskutecznej realizacji nadzoru w zakresie egzekwowania obowiązków służby bhp, co skutkowało z kolei niepełnym dostosowaniem dokumentacji oceny ryzyka zawodowego oraz wykazu prac wzbronionych kobietom do obowiązujących przepisów (ocena pozytywna z uchybieniami).

W pełni zrealizowano zalecenie dotyczące kontroli, znajdującego się na terenie jednostki, obiektu budowlanego zwanego „budynkiem mieszkalnym”. Obiekt poddano kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu oraz  instalacji gazowych i przewodów kominowych (kontrola roczna), jak również kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego oraz instalacji elektrycznej (kontrola pięcioletnia).

Nie wniesiono zastrzeżeń do realizacji zalecenia dotyczącego oceny maszyn pod kątem minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zw. dalej bhp. W wyniku przeprowadzonej oceny stwierdzono, że maszyny będące na wyposażeniu jednostki spełniają minimalne wymagania i dopuszczono je do dalszej eksploatacji.

Pozytywnie oceniono wykonanie zaleceń dotyczących przeprowadzenia oceny warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe oraz zapewnienia pracownikom okularów korekcyjnych do pracy przy monitorach ekranowych. W ramach realizacji zalecenia, powołany przez pracodawcę zespół, przeprowadził ocenę na 6 stanowiskach. Stwierdzone w trakcie oceny nieprawidłowości usunięto. Pracownikom, którym w trakcie badań profilaktycznych wykazano potrzebę stosowania okularów  do pracy przy monitorze ekranowym, pracodawca zapewnił  refundację ich zakupu.

Prawidłowo wykonał również zalecenie dotyczące wyposażania pracowników w  środki ochrony indywidualnej, odzież
i obuwie robocze oraz środki higieny. Zasady przydziału ww. przedmiotów stanowiły integralną część zakładowego Regulaminu pracy. Wydawane przedmioty, jak również ekwiwalent za odzież i obuwie robocze, były odnotowywane na  indywidualnych kartach wyposażenia pracowników.

W 2012 r. w jednostce zarejestrowano 3 wypadki przy pracy. Pracodawca skutecznie realizował nadzór w zakresie prowadzonych postępowaniach powypadkowych. Nie wniesiono uwag do dokumentacji dotyczącej ustalania przez zespół powypadkowy okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, jak również do realizacji zaleceń profilaktycznych zespołu powypadkowego.

Zrealizowano w pełni zalecenie dotyczące nie dopuszczania pracowników do pracy bez aktualnych orzeczeń lekarskich.
W dniu kontroli wszyscy pracownicy SP16 posiadali aktualne orzeczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

W ramach realizacji zaleceń dotyczących szkoleń w dziedzinie bhp:

  • dostosowano wewnętrzne zarządzenie do przepisów ogólnych,
  • poddano właściwemu szkoleniu okresowemu 5 pracowników zatrudnionych na następujących stanowiskach: kucharka, woźna, robotnik do prac ciężkich, 2 specjalistów ds. księgowości.

Niewystarczające działania podjął natomiast pracodawca w zakresie realizacji zalecenia dotyczącego prowadzenia nadzoru i egzekwowania od służby bhp jej obowiązków, co było jedną z przyczyn nie zrealizowania pozostałych 2 zaleceń dotyczących dostosowania dokumentacji oceny ryzyka zawodowego do obowiązujących przepisów, jak również dostosowania wykazu prac wzbronionych kobietom do obowiązujących przepisów.

Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego nadal:

  • nie zawierała wykazu osób pracujących na danym stanowisku,
  • dla stanowiska nauczyciela pozostawiono jedną, wspólną ocenę, nie uwzględniając specyfiki zagrożeń występujących, np. na stanowisku.: nauczyciela wychowania fizycznego, nauczyciela techniki, informatyki, nauczyciela bibliotekarza, wychowawcy świetlicy, itp.
  • na stanowisku: „opiekun dzieci i młodzieży, robotnik do pracy lekkiej, robotnik do pracy ciężkiej, dozorca dzienny” do zagrożeń wpisano: „porażenie prądem elektrycznym przy drobnych pracach naprawczych sprzętu elektrycznego, gniazdek elektrycznych” pomimo, że uprawnienia do wykonywania tego typu prac posiadał tylko 1 pracownik.

Powyższe naruszyło przepis § 39a ust. 3 pkt 1 lit. c i e rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia  26 września   1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze zm.), wg którego (…) dokument potwierdzający dokonanie oceny ryzyka zawodowego powinien uwzględniać w szczególności opis ocenianego stanowiska pracy, w tym wyszczególnienie:występujących na stanowisku niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska pracy; osób pracujących na tym stanowisku.

Dopiero w czasie kontroli dokumentację uzupełniono w części dotyczącej stanowiska nauczyciela oraz stanowiska „opiekuna dzieci i młodzieży (…)”.

Pomimo upływu roku od poprzedniej kontroli w wykazie prac wzbronionych kobietom nadal nie uwzględniono:

  • dla kobiet w ciąży: prac na wysokości oraz wchodzenia i schodzenia po drabinach,
  • dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią: prac w mikroklimacie gorącym pomimo, że w ocenie ryzyka zawodowego na stanowisku kucharza i pomocy kuchennej wymieniono tego typu prace; prac stwarzających ryzyko zakażenia: wirusem ospy wietrznej i półpaśca, wirusem różyczki.

Przyczyną uchybień w zakresie oceny ryzyka zawodowego oraz wykazu prac wzbronionych kobietom była niewystarczająca znajomość przepisów prawa ze strony specjalisty ds. bhp, odpowiedzialnej za realizację powyższych zaleceń.

Prezydent Miasta Szczecin zalecił Dyrektorowi SP16:

  1. Uzupełnienie wykazu osób zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach w dokumentacji oceny ryzyka zawodowego.
  2. Wprowadzenie brakujących prac do wykazu prac wzbronionych kobietom.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2013/01/07, odpowiedzialny/a: Tomasz Wawrzyńczak, wprowadził/a: Tomasz Wawrzyńczak, dnia: 2013/01/07 12:24:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Wawrzyńczak 2013/01/07 12:24:37 nowa pozycja