Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2012 roku

Nr kontroli: P/46/12

Stan realizacji zaleceń pokontrolnych ujętych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 23 września 2011 r., po kontroli P/26/11, przeprowadzonej przez WKiAW.

Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych, pl. Jakuba Wujka 6

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w grudniu 2012 r. przeprowadził kontrolę w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych,  pl. Jakuba Wujka 6, zwanym w dalszej treści OWdDMiD w zakresie: stanu realizacji zaleceń pokontrolnych ujętych  w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 23 września 2011 r., po kontroli P/26/11 przeprowadzonej przez WKiAW. Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały
w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 18.12.2012 r.

Kontrola pozytywnie ocenia realizację wszystkich 11 zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu z dnia 23 września 2011 r., znak: WKiAW/II/MM/1711/421/11 dotyczącym kontroli w zakresie: przestrzegania wybranych zagadnień z prawa pracy,  w tym działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), realizację zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp
(Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.), a także realizację zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej nad warunkami pracy (ocena pozytywna).
Formułując ocenę pozytywną kontrola  uwzględniła
w szczególności sposób realizacji zaleceń.

Prawidłowo wykonano zalecenie dotyczące powierzenia wykonania zadań służby bhp osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia w tym zakresie. Zadania te zostały powierzone specjaliście spoza jednostki, który spełniał wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania zadań służby bhp oraz ukończył szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników tej służby.

W pełni zrealizowano zalecenie dotyczące kontroli obiektu budowlanego. W obowiązującym terminie przeprowadzono kontrolę polegającą na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu (kontrola roczna). Powyższą kontrolę przeprowadziła osoba posiadająca uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Stwierdzono ponadto, że osoba odpowiedzialna za prowadzenie książki obiektu budowlanego w OWdDMiD uzupełniła brakujące wpisy w zakresie: danych identyfikacyjnych obiektu, danych technicznych charakteryzujących obiekt, a także planu sytuacyjnego obiektu.

Z powodu braku środków finansowych nie dostosowano pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do obowiązujących przepisów.

Nie wniesiono zastrzeżeń do realizacji zalecenia dotyczącego obowiązku stosowanie drabin spełniających wymagania bezpieczeństwa. Drabiny spełniały wymagania bezpieczeństwa. Drabiny nie spełniające takich wymagań wycofano
z eksploatacji.

Prawidłowo wykonano zalecenie dotyczące stosowania niebezpiecznych mieszanin chemicznych oraz mieszanin stwarzających zagrożenie. Stosowane mieszaniny:

  • były oznakowane w widoczny sposób, pozwalający na ich identyfikację,
  • posiadały karty charakterystyki,
  • były przechowywane w opakowaniach zabezpieczających przed ich szkodliwym działaniem, pożarem lub wybuchem.

Pracownicy zostali zapoznani z kartami charakterystyki, a pracodawca posiadał aktualny spis stosowanych niebezpiecznych mieszanin chemicznych oraz mieszanin stwarzających zagrożenie.

Pozytywnie oceniono wykonanie zaleceń w zakresie dostosowania przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży
i obuwia roboczego do obowiązujących przepisów.
Zarządzeniem wewnętrznym (stanowiącym integralną część zakładowego Regulaminu pracy) uregulowano zasady przydziału ww. przedmiotów. Integralną część zarządzenia stanowiła tabela zawierająca: wykaz stanowisk oraz rodzaje środków ochrony indywidualnej, a także odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach było  niezbędne, jak również  przewidywane okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego. Pracownikom kuchni zapewniono możliwość prania odzieży roboczej w pralni znajdującej się na terenie jednostki, pozostali uprawnieni pracownicy otrzymywali raz w roku ekwiwalent pieniężny za pranie w wysokości poniesionych kosztów.

Nie odniesiono się do sposobu realizacji zalecenia dotyczącego prowadzenia postępowań powypadkowych zgodnie
z obowiązującymi przepisami ponieważ w okresie objętym kontrolą w jednostce nie zarejestrowano wypadku przy pracy.

Podjęto właściwe działania w celu realizacji zalecenia dotyczącego dostosowania dokumentacji oceny ryzyka zawodowego do obowiązujących przepisów. Dokumentacja oceny została zaktualizowana i zawierała:

  • szczegółowe opisy stanowisk pracy z uwzględnieniem stosowanych maszyn, narzędzi i materiałów, wykonywanych zadań, 
  • występujące na stanowiskach czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe,
  • stosowane środki ochrony,
  • wyniki przeprowadzonej oceny,
  • wykazy pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach,
  • datę przeprowadzonej oceny oraz osoby dokonujące oceny.

Z oceną ryzyka zawodowego zapoznano wszystkich pracowników.

Podjęto właściwe działania w celu realizacji zaleceń dotyczących zapewnienia środków do udzielania pierwszej pomocy
i zwalczania pożarów oraz ewakuacji pracowników, a także wyznaczenia pracowników do tych zadań.

Pracodawca zapewnił niezbędną ilość apteczek odpowiednio wyposażonych. Do obsługi apteczek wyznaczył pracowników posiadających odpowiednie przygotowanie w tym zakresie. Przy apteczkach były wywieszone instrukcje udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Jednocześnie pracodawca wyznaczył osoby do: udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Zrealizowano w pełni zalecenie dotyczące opracowania zasad prowadzenia szkoleń w dziedzinie bhp oraz poddawania pracowników szkoleniom w wyznaczonych terminach, przez podmioty gwarantujące odpowiedni ich poziom.

Zasady prowadzenia szkoleń w dziedzinie bhp regulowało zarządzenie wewnętrzne, w którym  określonoczęstotliwość
i czas trwania szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach. Stwierdzono ponadto,
że przeprowadzenie szkolenia okresowego (w marcu 2012 r.) zlecono jednostce organizacyjnej prowadzącej działalność szkoleniową w dziedzinie bhp, która zapewniała właściwy poziom szkolenia (Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZNP). Nie stwierdzono również uchybień w zakresie poddawania pracowników szkoleniom w obowiązujących terminach. W dniu kontroli wszyscy pracownicy OWdDMiD posiadali aktualne szkolenia w dziedzinie bhp.


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2013/01/07, odpowiedzialny/a: Tomasz Wawrzyńczak, wprowadził/a: Tomasz Wawrzyńczak, dnia: 2013/01/07 12:35:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Wawrzyńczak 2013/01/07 12:35:53 nowa pozycja