Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2012 roku

Nr kontroli: P/48/12

Realizacja zaleceń pokontrolnych, ujętych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 15.11.2011 r., po kontroli P/37/11 przeprowadzonej przez WKiAW

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Ofiar Oświęcimia 14

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin, w 12.2012 r. przeprowadził kontrolę w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Szczecinie przy ul. Ofiar Oświęcimia 14, zwanym dalej ZSO 1, sprawdzającą realizację zaleceń pokontrolnych, ujętych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 15.11.2011 r., po kontroli P/37/11 przeprowadzonej przez WKiAW. Wyniki kontroli przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 10.12.2012 r. Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne, zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 18.12.2012 r.

Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych wykazała, że Dyrektor ZSO 1 podjęła niezbędne działania na rzecz zniwelowania nieprawidłowości ujawnionych w trakcie kontroli przeprowadzonej w 2011 r. oraz zrealizowała wszystkie z 6. zaleceń pokontrolnych.

Dokumentacja kontroli zarządczej, w skład której wchodziły: polityka rachunkowości, regulamin pracy, regulamin pracy komisji przetargowej, instrukcja kasowa, zarządzenie ws. zasad wykonywania w ZSO 1 ustawy prawo zamówień publicznych, zarządzenie ws. Zakładowego Planu Kont, regulamin wynagradzania oraz regulamin kontroli zarządczej, posiadała aktualne podstawy prawne, daty wejścia w życie oraz była podpisana przez pracowników zobligowanych do jej stosowania.

Dyrektor ZSO 1 zrealizowała także zalecenie dotyczące bieżącego uzgadniania ksiąg inwentarzowych z księgami rachunkowymi. Księgi inwentarzowe zostały podsumowane, a dokumentacja księgowa zawierała uzgodnienie ksiąg inwentarzowych z księgami rachunkowymi na dzień: 31.12.2010 r., 31.12.2011 r., 31.03.2012 r., 30.06.2012 r. i 30.09.2012 r.

W ramach realizacji zalecenia dotyczącego przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości
(j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.), zwanej dalej uor, w przyjętej polityce rachunkowości wprowadzone zostały rozwiązania szczególne, dotyczące ewidencjonowania dokumentów w danym miesiącu sprawozdawczym oraz zapisów księgowych pod kątem dat (dokonania operacji gospodarczej i daty wpływu do ZSO 1). Główny księgowy począwszy od
1.01.2011 r. uzupełnił numerację dowodów PK oraz datę ich wystawienia. Realizacja powyższego zalecenia pod kątem kompletnego dekretowania dowodów księgowych, na podstawie wyrywkowej kontroli 15. dowodów księgowych z miesiąca listopada i grudnia 2011 r. nie wykazała nieprawidłowości.

Odnośnie zalecenia dotyczącego precyzyjnego określania warunków zawieranych umówustalono, że do dnia 10.12.2012 r. w ZSO 1 nie została zawarta żadna umowa na prace wykonywane na rzecz ZSO 1. Pismem znak: ZSO Nr 1.I.1710.2.BR.2011
z dnia 15.12.2011 r. w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne z dnia 15.11.2011 r. p.o. Dyrektora ZSO 1 zobowiązała się wprowadzić przekazanie placu budowy protokołem, określającym termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

Kontrola 5. umów najmu nie wykazała nieprawidłowości pod kątem terminów zawierania aneksów do tychże umów, przez co zrealizowane zostało zalecenie dotyczące terminów zachowania ciągłości trwania zawartych umów.

Dyrektor ZSO 1 zrealizowała również zalecenie dotyczące uporządkowania akt osobowych pod względem chronologii
i kompletności dokumentów. Ustalono, że dokumenty wpięte do akt osobowych, poddanych kontroli P/37/11, zostały uporządkowane chronologicznie. Akta zostały ponadto uzupełnione o oświadczenia pracowników niepedagogicznych dotyczące zapoznania się z obowiązującym od dnia 1.01.2012 r. Regulaminem Wynagradzania.

Powyższe zalecenia zostały zrealizowane bez uwag.


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2013/01/29, odpowiedzialny/a: Tomasz Wawrzyńczak, wprowadził/a: Tomasz Wawrzyńczak, dnia: 2013/01/29 12:24:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Wawrzyńczak 2013/01/29 12:24:33 nowa pozycja