Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2012 roku

Nr kontroli: P/1/12

Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym: działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.); realizacji zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.); realizacji zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej nad warunkami pracy.

Przedszkole Publiczne nr 51, ul. Krzywa 59

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w styczniu 2012 r. przeprowadził kontrolę 
w Przedszkolu Publicznym nr 51, ul. Krzywa 59, 71-026 Szczecin,zwanym w dalszej treści PP51 w zakresie:  przestrzegania wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym: działu X ustawy z dnia 26 czerwca   1974 r.  Kodeks pracy  (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), zwanej dalej k. p.; realizacji zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia     2 września 1997 r.  w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.); realizacji zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej  nad warunkami pracy.

Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym
z dnia 13 lutego 2012 r.

W PP51 zatrudnionych było 27 pracowników, w tym 24 kobiety.

Wykonywanie zadań służby bhp pracodawca powierzył specjaliście spoza jednostki, co było zgodne z zapisem art. 23711 § 1 i 2 k.p., wg którego (...) pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy (...); w przypadku braku kompetentnych pracowników - może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie kontroli obiektów budowlanych, wynikających z zapisów  art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.). Kontrole były przeprowadzane w obowiązujących terminach i zakresach, przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Zalecenia wynikające z kontroli, w miarę posiadanych środków finansowych, były wykonywane na bieżąco, bądź zwracano się o środki finansowe do organu nadrzędnego. Stwierdzono natomiast uchybienia w prowadzeniu książek obiektów budowlanych (zw. dalej Książkami).

W Książce obiektu mieszczącego się przy ul. Krzywej 59 stwierdzono: niekompletne zapisy dotyczące danych identyfikacyjnych obiektu; brak danych technicznych charakteryzujących obiekt, planu sytuacyjnego; brak wykazu protokołów odbioru robót remontowych i modernizacyjnych w obiekcie; brak wskazania  osoby odpowiedzialnej za dokonywanie wpisów w Książce; protokoły kontroli przewodów kominowych wpisywane (przez osobę przeprowadzającą kontrole) niezgodnie z tytułami poszczególnych kolumn (w kolumnie o nazwie „data kontroli;
nr protokołu” znajdowała się pieczątka z nazwą podmiotu któremu zlecano kontrole; w kolumnie „data wykonania robót” znajdowała się pieczątka imienna osoby przeprowadzającej kontrole oraz daty kontroli).

W Książce obiektu mieszczącego się przy ul. Chlebowej 4 (filia przedszkola) stwierdzono: niekompletne zapisy dotyczące danych identyfikacyjnych obiektu; brak danych technicznych charakteryzujących obiekt, planu sytuacyjnego; brak wykazu protokołów odbioru robót remontowych i modernizacyjnych w obiekcie; brak wskazania  osoby odpowiedzialnej za dokonywanie wpisów w Książce; brak chronologii wpisów protokołów kontroli; dokonywanie wpisów, które nie podlegały wpisom do Książki (nabicie azotu w naczyniu; czyszczenie konserwacja i regulacja kotła gazowego). Powyższe uchybiało zapisom rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr  120,  poz. 1134).

       Do zakończenia kontroli w Książkach uzupełniono wpisy w zakresie: danych identyfikacyjnych obiektów, danych technicznych charakteryzujących obiekty,  planów sytuacyjnych obiektów, wskazania osoby upoważnionej do dokonywania wpisów.

Według zapisów standardów kontroli zarządczej z grupy E– „Monitorowanie i ocena” Załącznika do komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16.12.2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.Urz. MF Nr 15, poz. 84), zwanego dalej komunikatem MF, należy monitorować skuteczność poszczególnych elementów systemu kontroli zarządczej, co umożliwi bieżące rozwiązywanie zidentyfikowanych problemów.

Nie wniesiono zastrzeżeń do realizacji zapisu art. 176 k.p., wg którego nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia (…). Stwierdzono natomiast, że w „wykazie prac wzbronionych kobietom”, stanowiącym załącznik do regulaminu pracy nie ujęto: dla kobiet w ciąży prac na wysokościach - wchodzenie i schodzenie po drabinach; dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią prac w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi pomimo, że tego typu prace wykonywały  kobiety zatrudnione  w PP51.

Do zakończenia kontroli pracodawca dostosował wykaz do zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U. Nr 114, poz. 545 ze zm). 

W toku kontroli ustalono, iż część maszyn będących na wyposażeniu jednostki została nabyta przed 2003 r. Do dnia kontroli nie dokonano ich oceny, pod kątem spełnienia wymogów określonych w rozdziale 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r.w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596 ze zm.).

W zakresie wyposażania pracowników w środki ochrony indywidualnej, odzież  i obuwie robocze stwierdzono następujące uchybienia:

  • nie wyznaczono okresów użytkowania: fartucha kolorowego na stanowisku intendenta, nauczyciela i pomocy nauczyciela, woźnej oddziałowej; fartucha płóciennego białego na stanowisku intendenta i woźnej oddziałowej; kolorowej przepaski i czepka na stanowisku kucharza; ubrania drelichowego na stanowisku konserwatora do czego obligował zapis art. 2378 § 1 k.p., wg którego pracodawca ustala rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne (…) oraz przewidywane okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego,
  • zapis w tabeli przydziału środków ochrony odzieży i obuwia roboczego o treści: „wg potrzeb” dla odzieży i obuwia roboczego na stanowisku intendentki   i konserwatora, dotyczący kamizelki, czapki, butów ocieplanych,  nie  określał czy ww. przedmioty były niezbędne do stosowania na danym stanowisku, tym samym nie spełniał wymogów zapisu 2378 § 1 k.p., wg którego pracodawca ustala rodzaje (…) odzieży  i obuwia roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne.

Uchybienia stwierdzono także w prowadzeniu „kart ewidencji wyposażenia”. Z kart wynikało, że pracownikom nie wydano niektórych przedmiotów zakwalifikowanych do odzieży i obuwia roboczego, natomiast  w toku prowadzonych oględzin na stanowiskach pracy stwierdzono, że pracownicy byli wyposażeni
w należną im odzież i obuwie robocze.  

Brak wpisów w kartach ewidencji był niezgodny z zapisem § 8 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z dnia   28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji  w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 ze zm.), wg którego
pracodawca zakłada i prowadzi odrębnie dla każdego pracownika kartę ewidencyjną przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, a także wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży
i obuwia oraz ich pranie i konserwację.         

W okresie objętym kontrolą w placówce nie odnotowano zdarzeń ani zwolnień lekarskich objętych ochroną ubezpieczeniową ZUS z tytułu wypadków przy pracy. W badanym okresie, nie odnotowano również zachorowań na choroby zawodowe ani podejrzeń zachorowań.

Nie stwierdzono uchybień w przedstawionej do kontroli dokumentacji oceny ryzyka zawodowego. Wszyscy pracownicy zostali zapoznani z ryzykiem występującym na danym stanowisku pracy.

Nie stwierdzono uchybień w realizacji obowiązku wynikającego z zapisu  art. 229 § 4 k.p., wg którego pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.  W dniu kontroli wszyscy pracownicy posiadali aktualne orzeczenia.

Stwierdzono natomiast, że 4 pracownice zatrudnione na stanowisku: nauczyciela, pomocy nauczyciela, kucharki, woźnej oddziałowej zostały dopuszczone do pracy bez aktualnego szkolenia okresowego w dziedzinie bhp, co było niezgodne z zapisem art. 2373§ 2 k.p., wg którego  pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń
w tym zakresie.

Zastrzeżenia kontrolującej budził również dokument regulujący zasady prowadzenia szkoleń w dziedzinie bhp. Dokument nie określał, którzy pracownicy,  do której grupy stanowisk (ze względu na rodzaj i warunki wykonywania prac) zostali zakwalifikowani, np. woźna oddziałowa, pomoc nauczyciela. Dokument nie określał czasu trwania szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach, co było niezgodne z zapisem § 15 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.), wg którego pracodawca ustala, po konsultacji
z pracownikami lub ich przedstawicielami, częstotliwość i czas trwania szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na określonych stanowiskach, biorąc pod uwagę rodzaj i warunki wykonywania prac na tych stanowiskach.

W toku kontroli nie stwierdzono uchybień dotyczących realizacji obowiązków wynikających z wystąpień, nakazów, decyzji państwowych organów kontroli nad warunkami pracy w PP51.

W odniesieniu do pozostałych obowiązków objętych kontrolą stwierdzono, że realizowane były zgodnie
z obowiązującymi przepisami i do ich realizacji nie wniesiono zastrzeżeń.

Prezydent Miasta Szczecin zalecił Dyrektorowi PP51:

  1. Prowadzenie książek obiektów budowlanych zgodnie z rozporządzeniem.
  2. Dokonanie oceny maszyn pod kątem spełnienia minimalnych wymagań dotyczących maszyn i wycofanie
    z eksploatacji maszyn nie spełniających wymagań.
  3. Dostosowanie wewnętrznych uregulowań w zakresie wyposażania pracowników w odzież  i obuwie robocze oraz  środki ochrony indywidualnej  do przepisów ogólnych oraz właściwe prowadzenie kart ewidencji wyposażenia.
  4. Niezwłoczne poddanie szkoleniom okresowym w dziedzinie bhp pracownic nie posiadających aktualnego szkolenia.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2012/03/06, odpowiedzialny/a: Tomasz Wawrzyńczak, wprowadził/a: Tomasz Wawrzyńczak, dnia: 2012/03/06 08:27:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Wawrzyńczak 2012/03/06 08:27:19 nowa pozycja