Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wykazy nieruchomości UM

Wykaz Nr 52/2020 dot. sprzedaży nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Stołczyńskiej

Wykaz nr  52/2020

dotyczący niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od  21.09.2020 r. do  12.10.2020 r.

 

Lp.

Położenie

Nr KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

łączna

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

 

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

numery

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

1.

ul. Stołczyńska

SZ1S/00147552/8

3021

25/6, 25/7

4504

Nieruchomość niezabudowana

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
z usługami; dopuszcza się usługi

Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Skolwin Port 2” w Szczecinie uchwalony Uchwałą Nr XXXI/901/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 czerwca 2013 r.
 (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2013 r. poz. 2751).

Teren elementarny P.S.9017.MW,U

750 000,00

(siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych)

Zgodnie z przeznaczeniem

 

 1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
 2. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23% naliczony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).
 3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
 4. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.

Wykaz Nr 51/2020 dot. sprzedaży nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 20

Wykaz nr 51/2020

dotyczący zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 21.09.2020 r. do 12.10.2020 r.

 

Lp.

Położenie

Nr KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

 

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

numer

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

1.

ul. Ku Słońcu 20

SZ1S/00187953/1

2107

10/6

1541

Nieruchomość zabudowana

Funkcja usługowa i rzemieślnicza
z ewentualną uzupełniającą funkcją mieszkalną

Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin (Uchwała Nr XVII/470/12 Rady Miasta Szczecin
z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań
 i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin) przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie jednostki planistycznej Z.S.08

950 000,00

(dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych)

Zgodnie z przeznaczeniem

 

 1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
 2. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 i pkt. 10a w związku z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.z 2020 r. poz. 106 ze zm.).
 3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
 4. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.

Wykaz Nr 50/2020 nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego poł. w przy ul. Parkowej 64b dz. nr 21/34, 21/54, 21/56 z obr. 1017 Śr.

 

                                        

 

Wykaz nr 50/ 2020

Dotyczący zabudowanej  nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin,

przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. w dniach od14.09.2020 r. do05.10.2020 r.

 

Lp.

Adres

nieruchomości

Nr

Księgi wieczystej

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz wg katastru nieruchomości

Powierzchnia

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena

 nieruchomości   gruntowej zabudowanej

 

(netto)

nr obrębu

nr

ewid.

działki

Sposób zagospodarowania

 

1.

ulica PARKOWA 64b

SZ1S/00124378/7

1017

(Śródmieście 17)

21/34

 

21/54

 

21/56

 

98

 

1

 

20

Łącznie: 119

Nieruchomość gruntowa

zabudowana

o użytku: „Bi”

 

Mieszkalnictwo, usługi.

 

Nieruchomość objęta jest II edycją zmiany Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego na obszarze dzielnicy Śródmieście uchwalonego Uchwałą Nr XLIII/540/98 Rady Miasta Szczecin z dnia 23.02.1998 r. (opubl. w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego Nr 7 poz. 55 z dnia 09.04.1998 r.) i znajduje na terenie elementarnym oznaczonym symbolem: S.D.04.MC, dla którego plan ustala funkcję dominującą: mieszkalnictwo, usługi.

 

 

200 000,00

(słownie:  dwieście tysięcy złotych)

Zgodnie z przeznaczeniem.

          

 1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
 2. Cena wywoławcza nieruchomości uwzględnia prawa i ograniczenia, w tym cenę odpłatności za służebność gruntową w postaci prawa przechodu i przejazdu bez prawa parkowania, przewidzianą do ustanowienia w umowie notarialnej zbycia nieruchomości w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej.
 3. Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie 43 ust. 1 pkt. 10 i pkt. 10a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).
 4. Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w wyniku przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
 5. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.