Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Uchwały RIO dotyczące Finansów Miasta Szczecin

Uchwała Nr CCCXL.533.2017

UCHWAŁA NRCCCXL.533.2017
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 13 listopada 2017 r.

w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2018 rok i lata następne

Na podstawie art. 13 pkt 12 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

 1. Anna Suprynowicz - Przewodniczący
 2. Krystyna Goździk - Członek
 3. Katarzyna Korkus - Członek

pozytywnie opiniuje przedłożony projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2018 rok i lata następne.

Uzasadnienie

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2018 rok i lata następne został przekazany Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 20 października br.

Przedłożony projekt wieloletniej prognozy finansowej spełnia wymogi art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm) zw. dalej ufp, określa dla każdego roku:

 1. dochody bieżące i dochody majątkowe (w tym dochody ze sprzedaży majątku),
 2. wydatki bieżące (w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia), wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia i wydatki majątkowe (w tym wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia),
 3. wynik budżetu,
 4. przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
 5. przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
 6. kwotę długu oraz sposób sfinansowania jego spłaty.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera informację o relacji łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek (wraz z należnymi odsetkami), wykupu papierów wartościowych emitowanych (wraz z należnymi odsetkami) oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu w porównaniu do średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, o której mowa w art. 243 ufp. Skład Orzekający stwierdza, że przedmiotowe relacje są spełnione w latach 2018-2046.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera również informację o relacji planowanych wydatków bieżących, które nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o czym stanowią przepisy art. 242 ufp. Skład Orzekający stwierdza, że przedmiotowe relacje są spełnione w latach 2018-2046.

Do wieloletniej prognozy dołączono objaśnienia przyjętych wartości, wymagane przepisami art. 226 ust. 2a ustawy o finansach publicznych.

W załączniku do uchwały o planowanych i realizowanych przedsięwzięciach, zgodnie z art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określono odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

 1. nazwę i cel,
 2. jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie
 3. przedsięwzięcia,
 4. okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
 5. limity wydatków w poszczególnych latach.
 6. limity zobowiązań.

Z projektu wynika, że wieloletnią prognozę finansową w tym prognozę kwoty długu, sporządzono na lata 2018-2046, czyli na okres na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania, co spełnia wymogi określone art. 227 ufp.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie, zgodnie z art. 229 ufp, są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Upoważnienia do:

 1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć,
 2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta do zaciągania zobowiązań

- są zgodne z przepisami art. 228 ufp.

Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje prawo odwołania do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Niniejsza opinia, na podstawie art. 230 ust. 3, w zw. z art. 246 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, podlega publikacji w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do in¬formacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764).

Przewodnicząca Składu Orzekającego

Anna Suprynowicz

Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2017/11/23, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2017/11/23 09:17:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2017/11/23 09:17:25 nowa pozycja