Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Uchwały RIO dotyczące Finansów Miasta Szczecin

Uchwała Nr L/167/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR L/167/2012

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE

z dnia 23 kwietnia 2012 r.

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2011 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 5 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

1. Anna Suprynowicz - Przewodnicząca
2. Urszula Głod-van de Sanden - Członek
3. MieczysławKus -Członek

pozytywnie

opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok przedłożone, przez Prezydenta Miasta Szczecin.

UZASADNIENIE
Przedmiotem badania, stanowiącym podstawę do wydania niniejszej opinii, było „Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2011 rok", które zostało przedstawione Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 30 marca 2012 r., tj. z zachowaniem ustawowego terminu wynikającego z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
Sprawozdanie, do którego dołączono „Informację o stanie mienia komunalnego Miasta Szczecin na dzień 31 grudnia 2011 r.' zawiera część tabelaryczną i opisową.
Skład Orzekający dokonał analizy i oceny przedłożonego sprawozdania jako dokumentu, biorąc pod uwagę spełnienie kryteriów wynikających z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stwierdzając, że:
1) szczegółowość sprawozdania jest nie mniejsza niż w uchwale budżetowej, co jest zgodne z art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy,
2) obejmuje wykaz jednostek oświatowych prowadzących działalność finansową w formie rachunku dochodów własnych, co jest zgodne z art. 267 ust. 2 ustawy,
3) zawiera informacje o dokonanych w trakcie roku budżetowego zmianach, które dotyczyły realizacji zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i tym samym spełnia wymogi art. 269 pkt 2 ustawy,
4) uwzględnia stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich i tym samym spełnia wymogi art. 269 pkt 3 ustawy.
Ze sprawozdania z wykonania budżetu wynikają podstawowe dane dotyczące realizacji budżetu w 2011 r. tj.:
1. Plan dochodów ogółem został zrealizowany w 101,1%, z czego dochody bieżące stanowiły 94,9%, natomiast dochody majątkowe - 5,1% wykonanych dochodów ogółem.
Plan dochodów bieżących został wykonany w 101,6%, a plan dochodów majątkowych w 93,2%.
2. W 2011 r. dochody podatkowe wykonane zostały w kwocie 557 98 701 zł, co stanowiło 40,3% dochodów ogółem i były wyższe od wykonania roku poprzedniego o 8,2%. W porównaniu do 2010 r. skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy były niższe o 57,2%, a skutki obniżenia górnych stawek podatków były wyższe o 52,3%.
3. Plan wydatków ogółem został wykonany w 93,1%, z czego wydatki bieżące stanowiły 72,9%, natomiast wydatki majątkowe - 27,1% wykonanych wydatków ogółem.
Plan wydatków bieżących został wykonany w 96,4%, a plan wydatków majątkowych - w 85,4%.
4. Budżet roku 2011 zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 233 155 220 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 367 617 472 zł i był wyższy od deficytu roku poprzedniego o 13,7%.
5. Wykonane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych oraz wolne środki na rachunku budżetu są wyższe od wykonanych wydatków bieżących o kwotę 255 867 779 zł, a zatem spełniony jest wymóg wynikający z przepisu art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
6. Przychody budżetu zrealizowano w kwocie 409 315 134 zł, z tego z tytułu kredytów - 147 609 500 zł, emisji obligacji - 140 000 000 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 18 494 242 zł oraz wolnych środków na rachunku budżetu - 103 211391 zł. Zrealizowane rozchody w kwocie 41 328 836 zł przeznaczono na spłaty rat kredytów (11 328 836 zł) oraz wykup obligacji (30 000 000 zł).
7. Na podstawie sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2011 r. ustalono, że kwota długu na koniec 2011 r. wyniosła 762 455 625 zł, co stanowi 55,1% wykonanych dochodów ogółem (w 2010 r. - 36,9%), a po uwzględnieniu wyłączeń dotyczących kredytów zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE - 46,9%. Tym samym spełniony został, obowiązujący do 2013 r., limit długu publicznego jst wynikający z przepisów art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Na kwotę długu składały się zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz obligacji w kwocie 753 197 718 zł oraz zobowiązania wymagalne w kwocie 9 257 907 zł.
8. Należności wymagalne Miasta na koniec 2011 r. wyniosły 196 198 164 zł i stanowiły 14,2% wykonanych dochodów ogółem i były niższe od należności roku poprzedniego o 45,6%.
Analiza porównawcza danych zawartych w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok z danymi wynikającymi z ewidencji uchwał prowadzonej przez Izbę oraz z danymi wynikającymi ze sprawozdań budżetowych (statystycznych) wykazała zgodność kwot planowanych i wykonanych we wszystkich dokumentach przedłożonych Izbie.
Dane zawarte w opiniowanym sprawozdaniu oraz w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych Miasta za 2011 r. nie wykazały przekroczenia planowanych kwot wydatków oraz wystąpienia zobowiązań wymagalnych stanowiących podstawę do poniesienia odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanawia jak na wstępie.
Wskazać przy tym należy, że wydając opinię Skład Orzekający dokonał oceny sprawozdania pod względem kryterium jego zgodności z prawem. Przedmiotem opiniowania była zgodność jego zakresu i szczegółowości z zakresem i szczegółowością określonymi w art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodność danych ujętych w sprawozdaniu zdanymi wynikającymi z ewidencji uchwał organów jst oraz ze sprawozdania mi budżetowymi. Mimo, że ze względów formalnych sprawozdanie zawiera wybrane informacje o gospodarce finansowej prowadzonej w ramach budżetu, nie stanowi ono oceny wykonania budżetu. Ocena działań Prezydenta w zakre sie stopnia realizacji budżetu pod kątem gospodarności i celowości przy wyko naniu budżetu należy do Rady Miasta Szczecin.

Od niniejszej uchwały, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium izby w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Przewodnicząca Składu Orzekającego
Anna Suprynowicz

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2012/05/08, odpowiedzialny/a: dyrektor wydziału, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2012/05/08 10:13:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2012/05/08 10:13:45 nowa pozycja