Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Uchwały RIO dotyczące Finansów Miasta Szczecin

Uchwała Nr CXXXV/387/2009 z dnia 8 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA NR CXXXV/387/2009
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 8 grudnia 2009 r.

w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2010 rok.

        Na podstawie art. 13 pkt 3 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz. 2104 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie;

1. Mieczysław Kus - Przewodniczący
2. Urszula Głod-van de Sanden - Członek
3. Janusz Jarosz - Członek

pozytywnie

opiniuje przedłożony projekt uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2010 rok.

Uzasadnienie

        Projekt uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2010 rok został przekazany Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 16 listopada 2009 r.

        Przedłożony projekt uchwały budżetowej został opracowany zgodnie z wymogami procedury uchwalania budżetu określonej uchwałą Nr XVI/489/99 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 listopada 1999 r. w sprawie procedury tworzenia, uchwalania i dokonywania zmian budżetu Miasta Szczecina.

        Do projektu zostały opracowane objaśnienia wymagane przepisami art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209,poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666 i Nr 161, poz. 1277).

        Przedłożona z projektem uchwały budżetowej informacja o stanie mienia komunalnego została opracowana zgodnie z art. 180 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych. Zawiera ona. dane dotyczące przysługujących jednostce praw własności oraz dane o zmianach w stanic mienia komunalnego i o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych. Nie zawiera natomiast informacji o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności.

        Projekt budżetu spełnia wymogi przepisów ustawy o finansach publicznych. Dochody zostały określone według źródeł oraz działów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatki według działów i rozdziałów z wymaganym wyodrębnieniem poszczególnych grup wydatków.

        Do projektu uchwały budżetowej opracowano w formie załączników limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na programy i projekty realizowane że środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Treść wymienionych załączników spełnia wymogi przepisów art. 166 cyt ustawy o finansach publicznych.

        W projekcie budżetu zaplanowano dochody w wysokości 1 422 083 311 zł, wydatki w wysokości 1 870 379 729 zł oraz rozchody w wysokości 27 679 090 zł, przeznaczone na spłatę rat kredytów oraz wykup obligacji. Uwzględniając przedstawione dane, budżet wykazuje deficyt w wysokości 448 296 418 zł, natomiast wskutek uwzględnienia wyżej wymienionych rozchodów wykazuje wydatki i rozchody nieznajdujące pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 475 975 508 zł.

Z uchwały wynika, że źródłami pokrycia wydatków i rozchodów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach, w tym deficytu będą:

- kredyty  462 500 000 zł,
- pożyczki  2 500 000 zł,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych  10 975 508 zł.

        Źródła pokrycia deficytu budżetowego zostały określone zgodnie z przepisami art. 168 ust. 2 cytowanej ustawy o finansach publicznych.
        Utworzone w budżecie rezerwy nie przekraczają dopuszczalnych limitów określonych w art. 173 ustawy o finansach publicznych oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590). Zwraca się uwagę, iż obowiązujące przepisy nie przewidują tworzenia rezerw oraz wydatkowania z budżetu środków na wspieranie organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na uzupełnienie wkładu własnego. Jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 176 ustawy o finansach publicznych mogą wyłącznie powierzać organizacjom pozarządowym realizację własnych zadań oraz udzielać dotacji na ich finansowanie. Zlecanie zadań i udzielanie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

        Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zostały wyodrębnione zgodnie z wymogami art. 184 ust. 1 pkt 13 cytowanej ustawy o finansach publicznych, a ich szczegółowość spełnia wymogi przepisu § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej ... (Dz.U. Nr 135, poz. 955).

        Zgodnie z wymogami art. 184 ust, 3 ustawy o finansach publicznych wyodrębniono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz korzystania z tych zezwoleń, a także wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Kwoty planowanych dochodów w całości przeznaczono na realizację wymienionych programów, co jest zgodne z art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, zpóźn. zm.).

        Projekty planów przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych zostały wyodrębnione zgodnie z przepisami art. 184 ust. 1 pkt 7 ustawy o finansach publicznych.

        Przyznane zakładom budżetowym dotacje przedmiotowe są. zgodne z przepisami art. 24 ust. 4 i 7 ustawy o finansach publicznych.
        Projekty planów przychodów i wydatków funduszy celowych zostały wyodrębnione zgodnie z przepisami art. 184 ust. 1 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

W projekcie uchwały uwzględniono:
1) limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
a. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
b. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
2) upoważnienie dla organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań:
a. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
b. na finansowanie wydatków dot. programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
c. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
które są zgodne z przepisami art. 184 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o finansach publicznych.

        W projekcie uchwały uwzględniono upoważnienia dla organu wykonawczego do:
a. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu budżetu Miasta,
b. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz zmniejszania wydatków majątkowych,
c. dokonywania przeniesień planowanych wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu,
wymienione upoważnienia są zgodne z przepisami art. 184 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

        Ponadto uwzględniono upoważnienia dla organu wykonawczego do przekazania innym jednostkom organizacyjnym Miasta niektórych uprawnień do zmiany planowanych wydatków oraz do przekazania uprawnień innym jednostkom, organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, które są zgodne z przepisami art. 188 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

         Upoważnienie do lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych jest zgodne z przepisami art. 195 ust 2 ustawy o finansach publicznych.

        W planie wydatków budżetowych uwzględniono obowiązkowy odpis na składkę dla Izby Rolniczej, co jest wymagane przepisem art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927, z późn. zm.).

        W planie wydatków budżetowych w działach 801-Oświata i wychowanie, 852-Pomoc społeczna oraz 854-Edukacyjna opieka wychowawcza wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wyodrębnienie wymienionych środków jest zgodne z wymogami przepisów art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.).
Wydatki na pomoc dla innych jednostek samorządu terytorialnego zostały określone zgodnie z art. 175 ustawy o finansach publicznych.

        Dochody i wydatki budżetowe oraz przychody i rozchody, ujęte w projekcie budżetu, zostały sklasyfikowane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726, Nr 137, poz. 976 i Nr 195, poz. 1443, z 2007 r. Nr 48, poz. 322, Nr 128, poz. 890 i Nr 234, poz. 1721, z 2008 r. Nr 229, poz. 1526 oraz z 2009 r. Nr 121, póz. 1002).

        Od niniejszej opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje prawo odwołania do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Przewodniczący Składu Orzekającego

Mieczysław Kus 


 

udostępnił: Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych, wytworzono: 2009/12/14, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2009/12/14 13:00:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2009/12/14 13:00:18 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2009/12/14 11:52:42 nowa pozycja