Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Sprzątaczka w Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie


Oferta pracy dla SPRZĄTACZKI

w Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie

 

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

 • Określenie stanowiska:                      sprzątaczka
 • Wymiar etatu:                                   1/2  etat
 • Początek zatrudnienia:                      od zaraz
 • Podstawa zatrudnienia:                     umowa na czas określony

 

Wymagania:

 1. Utrzymywanie w czystości przydzielonego rejonu sprzątania zgodnie z wymogami higieny szkolnej.
 2. Realizowanie innych zadań zleconych przez Kierownika ds. gospodarczych, w tym pełnienie dyżuru na portierni
 3. Dbałość o bezpieczeństwo uczniów i sprzętu szkolnego.

 

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie: zawodowe.
 2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku sprzątaczki.

 

Wymagania dodatkowe.

 1. Umiejętność współpracy w zespole.
 2. Umiejętność organizacji pracy.
 3. Odpowiedzialność.
 4. Pracowitość.
 5. Sumienność.
 6. Dokładność.
 7. Wysoka kultura osobista.
 8. Nieposzlakowana opinia.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej umożliwiający kontakt tj. e-mail, numer telefonu lub adres zamieszkania.
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy .
 5. Ewentualne referencje z dotychczasowych miejsc pracy.
 6. Oferta powinny być opatrzone oświadczeniem: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w Centrum Mistrzostwa Sportowego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U.UE.L.2016.119.1. – zwanego dalej RODO

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie,
  ul. Mazurska 40, 70-424 Szczecin, sekretariat@cmsmazurska.pl
 2. Kontakt z inspektorem Ochrony Danych, tel. 91-8522093 lub poczta elektroniczna ido@spnt.pl.
  1. Państwa dane kontaktowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do 05.11.2021 r. na podstawie:
   1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.
    z 2017 r., poz., 59)
   2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
   3. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  2. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 3. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba,
   że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.
 4. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 5. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo
  o cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

Termin i miejsce składania dokumentów.

Oferty należy składać lub przesłać w terminie do dnia 05.11.2021 r. do godz. 14.00 na adres:

 

Centrum Mistrzostwa Sportowego

ul. Mazurska 40
70 - 424  Szczecin
tel. 91 488 52 88  


Oferty, które wpłyną do Centrum Mistrzostwa Sportowego niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.


Data wygaśnięcia: 05.11.2021

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2021/10/22, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2021/10/22 15:15:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2021/10/22 15:15:35 nowa pozycja