Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Naór NA STANOWISKO PSYCHOLOG W PROJEKCIE „SAMODZIELNI – KOMPLEKSOWY SYSTEM WSPARCIA DZIECKA I RODZINY W SZCZECINIE”


MIEJSKI OŚRODK POMOCY RODZINIE W SZCZECINIE

POSZUKUJE OSOBY DO PRACY

NA STANOWISKO PSYCHOLOG W PROJEKCIE „SAMODZIELNI – KOMPLEKSOWY SYSTEM WSPARCIA DZIECKA I RODZINY W SZCZECINIE”

 

Miejsce pracy : Szczecin

Główne obowiązki:
 

 1. Przeprowadzenie badań i analiz i sporządzenie pisemnej diagnozy potrzeb dziecka umieszczonego w spokrewnionej lub niezawodowej rodzinie zastępczej.
 2. Uczestniczenie w posiedzeniach dotyczących oceny sytuacji dziecka umieszczonego w spokrewnionej lub niezawodowej rodzinie zastępczej, przedstawianie propozycji i sporządzanie pisemnych wskazań do planu pracy z dzieckiem, oceny sytuacji dziecka.
 3. Sporządzanie wniosków do sądu w przypadku zdiagnozowania potrzeby umieszczenia dziecka w placówce działającej na podstawie przepisów o systemie oświaty, działalności leczniczej lub pomocy specjalistycznej.
 4. Analiza stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną, poradnictwo w tym zakresie, krótkotrwała terapia, sporządzanie zaleceń do pracy z dzieckiem dla rodziny.
 5. Udzielanie rodzinom zastępczym spokrewnionym i niezawodowym poradnictwa, mającego na celu  zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji.
 6. Proponowanie i motywowanie do podjęcia szkoleń (między innymi dostępnych w projekcie) rodzin zastępczych w celu podnoszenie ich kompetencji, biorąc pod uwagę potrzeby dzieci i kompetencje rodzin.
 7. Współpraca i wspomaganie działań podejmowanych przez pozostałych pracowników Działu oraz zapewnienie im konsultacji psychologicznych w zakresie  problemów I potrzeb  rodzin zastępczych.
 8. Inicjowanie, w uzasadnionej sytuacji, spotkania zespołu interdyscyplinarnego w sprawie rodziny lub uczestnictwo w takim zespole, powołanym przez inną instytucję lub komórkę organizacyjną MOPR.
 9. Współpraca z różnymi instytucjami na rzecz rodzin zastępczych i dzieci umieszczonych w tych rodzinach ( poprzez sporządzanie opinii  ocen  rekomendacji i zaleceń ).
 10. Prowadzenie dokumentacji projektowej według ustalonych zasad .
 11. Udzielanie wsparcia i doradztwa psychologicznego rodzicom dzieci w pieczy zastępczej adekwatnego do rozeznanej sytuacji dziecka, kompetencji rodziców w formie rekomendacji i pisemnych zaleceń.
 12.  Wskazywanie kierunków  i miejsc ewentualnej  dodatkowej diagnostyki dziecka.

 

Umiejętności:

 1. Wrażliwość, empatia,
 2. Odporność emocjonalna,
 3. Umiejętność nawiązania kontaktu.

Oferujemy:

 1. Umowę o pracę na zastępstwo w pełnym wymiarze godzin,
 2. Pełen pakiet świadczeń socjalnych.

Wymagania kwalifikacyjne:

Do wykonywania zawodu psychologa uprawniona jest osoba, która posiada wykształcenie: Wyższe mgr  psychologii oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie świadczonych usług.

 

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku Psychologa  mogą składać oferty pracy: CV, list motywacyjny, kopie dyplomu uprawniającego do wykonywania zawodu Psychologa w formie:

Telefon: 091 48 57 545, 091 48 57 533

 

 

 

 

Wymagane oświadczenie kandydata:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie, uwzględniając z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U.UE.L.2016.119.1. – zwanego dalej RODO.

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony Pani/Pana danych osobowych w zakresie procesu rekrutacji znajduje się na stronach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie www.bip.mopr.szczecin.pl zakładka ochrona danych osobowych


Data wygaśnięcia: 30.11.2021

Załączniki:

udostępnił: MOPR Szczecin, wytworzono: 2021/10/19, odpowiedzialny/a: Anna Woźniakowska - Dziadosz, wprowadził/a: Anna Woźniakowska-Dziadosz, dnia: 2021/10/19 10:24:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Woźniakowska-Dziadosz 2021/10/19 10:24:47 nowa pozycja