Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Pomoc kuchenna w Bursie Szkolnej Integracyjnej w Szczecinie


Oferta pracy na stanowisku pomocy kuchennej w Bursie Szkolnej Integracyjnej  w Szczecinie

Dyrektor Bursy Szkolnej Integracyjnej w Szczecinie ogłasza nabór  na stanowisku pracownika obsługi - pomoc kuchenną

 Wymiar zatrudnienia: pełny etat – 8h ( praca na dwie zmiany)

Ilość wakatów: 1

Rodzaj umowy: umowa o pracę, zatrudnienie na zasadach określonych w Kodeksie Pracy .

Niezbędne wymagania:

 • Posiada wykształcenie zawodowe.
 • Obywatelstwo polskie
 • Aktualne badania lekarskie
 •  Kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 •  Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku pomoc kuchenna.

Ogólny zakres wykonywanych zadań:

 1. Pomoc kucharzowi przy sporządzaniu i wydawaniu posiłków dla uczniów i wychowanków placówki.
 2. Codzienne utrzymywanie należytej czystości w kuchni, stołówce i magazynie podręcznym.
 3. Odpowiedzialność za przyjęte artykuły żywnościowe do magazynu pod względem ilościowym i jakościowym.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie następujących dokumentów:

 • List motywacyjny i CV, z opisem dotychczasowej działalności zawodowej.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie , kwalifikacje zawodowe oraz staż pracy.
  • Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
  • Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
  • Oświadczenie kandydata o treści: „nie byłem (am) skazany (a) prawomocnym; wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą   o ochronie danych  osobowych.

 Termin i miejsce wysyłania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy, przesłać do Bursy Szkolnej Integracyjnej                                                      

ul. Zygmunta Starego 1, 70-504 Szczecin lub na adres mailowy: bsi@miasto.szczecin.pl.                                                

Ważność ogłoszenia: 15.11. 2021 rok

                                      Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

  

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Bursa Szkolna Integracyjna w Szczecinie.   Z Administratorem można skontaktować się listownie: Bursa Szkolna Integracyjna ul. Zygmunta Starego 1 ,70-504 Szczecin, e-mailowo: bsi@miasto.szczecin.pl,  telefonicznie: 91 43 46 835
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.ploraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do Bursy Szkolnej Integracyjnej w Szczecinie, na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)
  2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
  3. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych - wtakim wypadku dane będą usuwane po upływie 1 roku.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

Data wygaśnięcia: 15.11.2021

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2021/10/19, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąborwska, wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2021/10/19 11:31:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2021/10/19 11:31:35 nowa pozycja