Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Kucharz w Przedszkolu Publicznym Nr 50 w Szczecinie


Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 50  w Szczecinie zatrudni na stanowisku pracownika obsługi: kucharz

 • Ilość wakatów:                       1
 • Liczba godzin w tygodniu:     pełny etat  40 godz.
 • Informacje o wakacie:           zatrudnienie od 1grudnia 2021
 • Forma zatrudnienia:              umowa na czas nieokreślony
 • Ważność ogłoszenia:             30.11.2021r.

Wymagania:

 • kwalifikacje do zajmowanego stanowiska
 •  Wykształcenie średnie lub zawodowe,
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • Niekaralność, Kultura osobista i dyspozycyjność.

Opis stanowiska:

 • Obróbka  artykułów spożywczych
 • Przygotowywanie śniadań i podwieczorków , gotowanie obiadów. 

 

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie następujących dokumentów:

 • list motywacyjny i CV,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą   o ochronie danych  osobowych        
 • Termin zgłaszania ofert:  30.11.2021r.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie następujących dokumentów:

 • list motywacyjny i CV opatrzone klauzulą: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez  Przedszkole Publiczne Nr 50  ul. Franciszka Gila13,15 w Szczecinie  w celu prowadzenia bieżących i przyszłych postępowań rekrutacyjnych”
 •  podanie o pracę,
 •  życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
 • książeczka zdrowia ,
 • kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe i staż pracy. 

 Oferty prosimy kierować na adres:

 • Nazwa placówki:  Przedszkole Publiczne Nr 50
 • Miejscowość:                         Szczecin
 • Kod pocztowy:                       71-457 Szczecin
 • Ulica:                                     Franciszka Gila 13,15
 • Telefon:                                  91 454 24 80
 • E-mail:                                   pp50@miasto.szczecin.pl

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 50 w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Franciszka Gila 13,15, 71-457 Szczecin, e-mail: pp50@miasto.szczecin.ploraz telefonicznie: + 48  91 4542480.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jestRafał Malujda,z którym można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.pl oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do Przedszkola Publicznego nr 50 w Szczecinie, na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)
  2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
  3. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

 

 

 


Data wygaśnięcia: 30.11.2021

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2021/10/18, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska, wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2021/10/18 08:11:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2021/10/18 08:11:09 nowa pozycja