Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Sprzątaczka w Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie


Oferta pracy na stanowisko:

sprzątaczka

 wSzkole Podstawowej nr 10 im. Leonida Teligi w Szczecinie

 

 

Informacja o wakacie: pełny etat– 40 godzin, praca w godzinach popołudniowych

Ważność ogłoszenia: 05.11.2021 r.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Kazimierza Królewicza 63, Szczecin

Wymagania kwalifikacyjne:

 • minimum wykształcenie podstawowe
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku sprzątaczki w szkole
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych

Wymagania dodatkowe:

 • odpowiedzialność za powierzone zadania, sumienność, skrupulatność, obowiązkowość, zaangażowanie, samodzielność, wysoka kultura osobista,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

 

Ogólny zakres obowiązków:

 

 • utrzymywanie bieżącej czystości przydzielonego rejonu sprzątania,
 • okresowe prace porządkowe (np. po malowaniu, w czasie ferii zimowych, wiosennych i letnich)
 • okresowe mycie okien,
 • wykonywanie dodatkowych zadań zleconych przez przełożonego, wynikających z działalności szkoły

Zainteresowane osoby prosi się o złożenie następujących dokumentów:

 • Życiorys (CV) opatrzony klauzulą: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Podstawową nr 10, ul. Kazimierza Królewicza 63 w Szczecinie w celu prowadzenia bieżących i przyszłych postępowań rekrutacyjnych”
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kserokopie świadectw pracy od poprzednich pracodawców,
 • oświadczenia kandydata:

„Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni z praw publicznych oraz nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 05.11.2021 r. e-mailem, osobiście w sekretariacie szkoły lub przesyłką pocztową. W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data wpływu dokumentów do SP10.

Dane adresowe:

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Leonida Teligi

ul. Królewicza 63

71-551 Szczecin

 

Telefon: 503 476 133

E-mail: sp10@miasto.szczecin.pl

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 10  w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Kazimierza królewicza 63, 71-551 Szczecin, e-mail: sp10@miasto.szczecin.ploraz telefonicznie: 503 476 133.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.pl oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do Szkoły Podstawowej nr 10 w Szczecinie, na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)

b) art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,

c) art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

 1. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 2. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych - w takim wypadku dane będą usuwane po upływie 1 roku.
 3. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

 


Data wygaśnięcia: 05.11.2021

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2021/10/20, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2021/10/20 14:52:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2021/10/20 14:52:28 nowa pozycja