Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko pomocy kuchennej w Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie


Oferta pracy na stanowisko: pomoc kuchenna w Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza przy ul. Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie

Dyrektor Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza przy ul. Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie
zatrudni na stanowisko pomocy kuchennej
wymiar czasu pracy: pełen etat
miejsce wykonywania pracy: Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Śródmieściu

Opis stanowiska:
1. codzienne utrzymywanie należytej czystości w przydzielonych do sprzątania pomieszczeniach placówki.
2. odpowiedzialność za przyjęte artykuły żywnościowe z magazynu pod względem ilościowym i jakościowym.
3. pomoc w przygotowywaniu posiłków dla wychowanków placówki.

Wymagania niezbędne, konieczne do pracy na stanowisku:
1. obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. wykształcenie: zasadnicze.

Wymagania dodatkowe:
1. umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
2. umiejętność pracy w zespole,
3. sumienność, rzetelność, odpowiedzialność.

Wymagane dokumenty:
1. CV,
2. list motywacyjny.

Zgody kandydata:
CV powinny być opatrzone klauzulą:
1) „oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
2) „oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie danych zawartych w ofercie do celów przyszłych rekrutacji. Nie wyrażenie zgody nie będzie skutkować niemożliwością realizacji procesu naboru na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy na stanowisku pomocy kuchennej
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Wszystkich Świętych 66, 71-457 Szczecin, e-mailowo: rekrutacja@cod.szczecin.pl
2) Inspektor Ochrony Danych: iod@cod.szczecin.pl
3) Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze na podstawie:
• art. 6 ust. 1 lit. C RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonywaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy
• art. 6 ust. 1 lit. A RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
4) Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
5) Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy.
6) Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7) W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8) Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

Oferty pracy na stanowisko pomocy kuchennej należy składać osobiście, listownie lub na adres e-mail : rekrutacja@cod.szczecin.pl w terminie do dnia 04 listopada 2021 r. do godz.15:00 na adres Centrum Opieki nad Dzieckiem (pokój nr 1) ul. Wszystkich Świętych 66, 71-457 Szczecin.
Etapy postępowania kwalifikacyjnego:
- selekcja ofert,
- rozmowa kwalifikacyjna.
Oferty, które nie będą spełniały wymogów formalnych lub wpłyną po dniu 04.11.2021 r.
nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

 


Data wygaśnięcia: 04.11.2021

udostępnił: Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza w Szczecinie, wytworzono: 2021/10/19, odpowiedzialny/a: Ewa Deczyńska, wprowadził/a: Ewa Depczynska, dnia: 2021/10/19 11:17:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Depczynska 2021/10/19 11:17:51 nowa pozycja