Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Starsza sprzątaczka w VI Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie


Oferta pracy dla starszej sprzątaczki

w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego
w Szczecinie ul. Jagiellońska 41, 70-382 Szczecin.

 

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

 

 • Określenie stanowiska:               starsza sprzątaczka
 • Wymiar etatu:                                 1/2 etatu (20 h w tygodniu praca zmianowa) z możliwością
 •                                                                zwiększenia etatu
 • Początek zatrudnienia:                od  15.11.2021r.
 • Termin składania podań              do  08.11.2021r. do godz. 1200
 • Podstawa zatrudnienia:               umowa na czas określony z możliwością przedłużenia.

Zakres czynności  obejmuje przede wszystkim:

 

 1. Utrzymanie czystości na terenie obiektów (szkoła i sala gimnastyczna) oraz przyległych do nich chodników i terenu zielonego

    b.        Dbałość o bezpieczeństwo uczniów i sprzętu szkolnego,

    c.        Realizowanie innych zadań zleconych przez kierownika ds. gospodarczych i dyrektora szkoły.

 

Wymagania:

 

 1. Wykształcenie: podstawowe, zawodowe, średnie
 2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku
 3. Sumienność, odpowiedzialność i samodzielność
 4. Umiejętności organizowania własnej pracy
 5. Odpowiedzialności za powierzone zadania
 6. Dyspozycyjność
 7. Dokładność
 8. Umiejętności pracy w zespole

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. CV ,
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 3. Świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia

 

Oferty pracy należy składać w sekretariacie szkoły lub w księgowości w terminie do 08.10.2021 r.
w godz.9:00-13:00 lub na adres e-mail:  sekretariat@lo6.szczecin.pl.

 

Dane adresowe:

 

 • Nazwa szkoły: VI Liceum Ogólnokształcąceim. Stefana Czarnieckiego
 • Ulica: Jagiellońska 41
 • Kod pocztowy: 70-382
 • Miejscowość: Szczecin
 • Telefon: 91 484-60-88

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest VI Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie.
  Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Jagiellońska 41, 70-382 Szczecin,
  e-mailowo: sekretariat@lo6.szczecin.ploraz telefonicznie: 91 484 60 88.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Michał Małas, z którym można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.ploraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do VI Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz., 59)
  2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
  3. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba
  że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa
  w rekrutacji.

Data wygaśnięcia: 08.11.2021

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2021/10/12, odpowiedzialny/a: Adranna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2021/10/12 14:02:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2021/10/12 14:02:49 nowa pozycja